Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the active lan­guage.

Kehtib alates  01.01.2019

Määrus keht­es­tatakse koha­liku omaval­it­suse kor­ral­duse seaduse § 35 lg 2 ja rah­varaa­matukogu seaduse § 6 lg 1 ning Tapa Vallavo­likogu 28.03.2018 määruse nr 12 „Tapa val­la põhimäärus“ § 67 lg 5 alusel.

1. peatükk — ÜLDSÄTTED

§ 1. Põhimääruse reg­uleer­im­isala
Käesolev põhimäärus sätestab Tapa Val­laraa­matukogu (edas­pi­di raa­matukogu) eesmärgid ja üle­sand­ed, juh­timise kor­ral­duse ja struk­tu­uri, vara val­damise ja kasu­tamise kor­ra, finantseer­im­ise alused, aruand­luse ja kon­trol­li ning ümberko­r­ral­damise ja tege­vuse lõpetamise kor­ra.

§ 2. Nime­tus ja asuko­ht
(1) Raa­matukogu nime­tus on Tapa Val­laraa­matukogu.
(2) Raa­matukogu asuko­ht on Tapa vald (edas­pi­di vald).
(3) Raa­matukogu aadress on Kooli 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond.

§ 3. Raa­matukogu struk­tu­ur
(1) Raa­matukogu koos­neb val­la keskraa­matukogu üle­sandeid täit­vast Tapa Val­laraa­matuko­gust ja haru­raa­matukogud­est.
(2) Raa­matukogu koos­seisu kuu­lu­vad struk­tu­uriük­suste­na:
1) Tapa Val­laraa­matukogu, asuko­ht Kooli 6, Tapa linn, Tapa vald, 45106 Lääne-Viru maakond;
2) Assamal­la Raa­matukogu, asuko­ht Munakivi 2, Assamal­la küla, Tapa vald, 46006 Lääne-Viru maakond;
3) Jäne­da Raa­matukogu, asuko­ht Jäne­da loss, Jäne­da küla, Tapa vald, 73602 Lääne-Viru maakond;
4) Lehtse Raa­matukogu, asuko­ht Räga­vere tee 19, Lehtse ale­vik, Tapa vald, 73601 Lääne-Viru maakond;
5) Sak­si Raa­matukogu, asuko­ht Moe 1, Moe küla, Tapa vald, 45105 Lääne-Viru maakond;
6) Tam­salu Raa­matukogu, asuko­ht Sõpruse 3, Tam­salu linn, Tapa vald, 46106 Lääne-Viru maakond;
7) Vajan­gu Raa­matukogu, asuko­ht Kooli 7, Vajan­gu küla, Tapa vald, 46002 Lääne-Viru maakond.
(3) Tapa Val­laraa­matuko­gus on 3 osakon­da:
1) laste- ja noor­te­osakond;
2) teenin­du­sosakond;
3) inter­neti- ja infop­unkt.

§ 4. Raa­matukogu õigus­lik seisund
(1) Raa­matukogu on Tapa Vallaval­it­suse (edas­pi­di vallaval­it­sus) hal­latav asu­tus.
(2) Raa­matukogu on üld­ka­su­tatav rah­varaa­matukogu ning tema teenindus¬piirkonnaks on val­la ter­ri­too­ri­um.
(3) Raa­matukogu juhin­dub oma tege­vus­es Eesti Vabari­i­gi seadustest, Tapa Vallavo­likogu (edas­pi­di vallavo­likogu) ja Tapa Vallaval­it­suse (edas­pi­di vallaval­it­sus) õigusak­tidest, UNESCO rah­varaa­matukogude man­i­festist ning käesol­ev­ast põhimäärus­est.
(4) Raa­matukogu põhimääruse kin­nitab ja muudab vallavo­likogu.
(5) Raa­matukogu teenin­duse kor­ral­dus ning luge­jate õigused ja kohus­tused keht­es­tatakse vallavo­likogu kin­ni­tatud raa­matukogu kasu­tamise eeskir­jas.
(6) Asu­tuse teabe hal­damise juhised keht­estab asu­tuse juht läh­tudes Vabari­i­gi Val­it­suse määrusega keht­es­tatud teenuste kor­ral­damise ja teabehal­duse alustes sätes­tatud põhimõtetest.
(7) Raa­matukogu tege­vust juhendab ja koordi­neerib vallaval­it­suse aren­gu- ja finantsosakond.

§ 5. Raa­matukogu teenin­dus­pi­irkond
Raa­matukogu teenin­dus­pi­irkon­naks on Tapa val­la hal­duster­ri­too­ri­um.

§ 6. Eelarve, pit­sat ja süm­boo­li­ka
(1) Raa­matukogul on Tapa val­la eelarves alaee­lar­ve­na oma ise­sei­sev eelarve.
(2) Raa­matukogul on asu­tuse nime­tusega pit­sat, mil­lel võib kasu­ta­da Tapa val­la vapi kujutist või asu­tuse süm­boo­likat.
(3) Raa­matukogul ja haru­raa­matukogudel on oma nime­tusega pit­sat teav­ikute mär­gis­tamiseks.
(4) Raa­matukogul võib kasu­tusel olla oma süm­boo­li­ka.
(5) Raa­matukogu süm­boo­li­ka kujun­duse ja kasu­tamise kor­ra keht­estab asu­tuse juht käskkir­ja­ga, kooskõlas­tades süm­boo­li­ka enne keht­es­tamist vallaval­it­susega.

2. peatükk — RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK, ÜLESANDED JA TEENUSED

§ 7. Raa­matukogu tege­vuse eesmärk
Raa­matukogu tege­vuse eesmärk on taga­da elanikele juur­de­pääs ava­likule infor­mat­sioonile selle erinevates vormides, toeta­da elukest­vat õppimist ja ene­setäien­damist ning kujun­da­da lastes lugem­ishar­ju­must ja seda aren­da­da.

§ 8. Raa­matukogu üle­sand­ed
(1) Raa­matukogu põhiüle­sanne on kogu­da, säil­i­ta­da ja luge­jale kätte­saa­davaks teha temale vaja­likud trükised, auvised ja teised teav­ikud (edas­pi­di teav­ikud) ning ava­likud and­me­baasid.
(2) Põhiüle­sande täit­miseks raa­matukogu:
1) kom­plek­teerib kogud, peegeldab oma kogude koos­t­ise elek­tronkat­alo­ogis, peab kogude arves­tust ja kind­lustab kogude säil­imise;
2) osutab luge­jale tasu­ta rah­varaa­matukogu põhi­teenu­seid (teav­ikute koha­peal kasu­t­a­mine ja koju­laenu­tus ning ava­likule teabele üld­ka­su­tata­va andmeside­võr­gu kaudu juur­de­pää­su võimal­damine);
3) kor­raldab kodu­teenin­dust;
4) osutab tasulisi eri­teenu­seid (kopeer­im­ine, väl­ja­trükid, ska­neer­im­ine, kile­t­a­mine, and­me­baa­side kasu­t­a­mine jms);
5) kor­raldab kogudes puudu­vate teav­ikute ja koop­i­ate tel­lim­ist teis­test raa­matukogud­est raa­matukogude­va­he­lise laenu­tuse kaudu;
6) osutab teatme- ja info­teenu­seid;
7) abistab ja kon­sul­teerib luge­jaid vee­bipõhise ava­liku teabe ja and­me­baa­side kasu­tamisel; rii­gi- ja koha­liku omaval­it­suse asu­tuste vee­bile­ht­edele juur­de­pää­su saamisel;
8) kor­raldab raa­matu- ja kun­stinäi­tusi, kir­jan­dusüri­tusi, koh­tu­misi, raa­matu­va­rade tutvus­tusi nii täiskas­vanuile kui lastele ning muid kul­tu­uriloolisi üri­tusi, kor­raldab kasu­ta­jakooli­tusi;
9) peab raa­matukogutöö arves­tust, annab oma tege­vus­est aru vallaval­it­suse­le ning esitab ettenäh­tud sta­tis­til­isi aruan­deid;
10) säil­itab arhi­ivis raa­matukogu tege­vuse käi­gus lood­ud doku­mente;
11) osaleb val­la aren­guka­va väl­jatöö­tamis­es ja kul­tu­urielu koordi­neer­im­is­es;
12) teeb koost­ööd teiste raa­matukogude­ga ning val­la asu­tuste­ga.

3. peatükk — RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA TEGEVUSE KORRALDAMINE

§ 9. Raa­matukogu juh­timine
(1) Raa­matukogu tege­vust juhib ja kor­raldab raa­matukogu direk­tor (edas­pi­di direk­tor).
(2) Direk­tori vaba ametiko­ha täit­miseks kor­ral­datakse ava­lik konkurss. Konkur­si kuu­lutab väl­ja ja konkur­si kor­ra keht­estab vallaval­it­sus.
(3) Direk­tori kin­nitab ametisse ja vabastab ametist Tapa valla­vane­ma ettepanekul vallaval­it­sus.
(4) Direk­tori­ga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepin­gu valla­vanem või tema poolt sell­eks voli­tatud isik.
(5) Direk­tor vas­tutab raa­matukogu üld­seisun­di ja aren­gu ning raha õigus­pärase ja otstar­be­ka kasu­tamise eest, samu­ti raa­matukogule tema tege­vuseks kasu­ta­da antud ning raa­matukogu üle­san­nete täit­miseks raa­matukogu val­dusesse antud vara heapere­me­he­liku kasu­tamise, säil­imise ning kor­rashoiu eest.
(6) Direk­tor tagab raa­matukogu tule­mus­liku ja häirete­ta töö ning teeb koost­ööd vallaval­it­suse ja vallaval­it­suse hal­lata­vate asu­tuste­ga.
(7) Direk­tor:
1) esindab Tapa val­da ja asu­tust tööand­ja õigustes ning ava­lik-õigus­like ja tsivi­ilõi­gus­like tehingute ja toimingute tegemisel;
2) juhib asu­tuse majan­dus- ja finantstege­vust läh­tudes õigusak­tidest ning esitab vallaval­it­suse­le asu­tuse eelarve eel­nõu ja vas­tutab eelarve täit­mise eest;
3) teostab oma päde­vuse piires tehin­guid ja toimin­guid asu­tuse põhimääruse, töölepin­gu ning õigusak­tide­ga sätes­tatud üle­san­nete täit­miseks;
4) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepin­gud raa­matukogu töö­ta­jate­ga ning määrab kind­laks töö­ta­jate tööüle­sand­ed, õigused, kohus­tused ja vas­tu­tuse ning kin­nitab vajadusel ameti­juhen­did;
5) kin­nitab raa­matukogu töö­ta­jate ameti­pal­gad ja määrab töö­ta­jatele pal­ga­fon­di piires lisa­ta­sud;
6) kin­nitab asu­tuse tööko­r­ral­duse reeglid ning tagab tööter­vishoiu ja tööo­hutuse nõuete täit­mise;
7) kor­raldab asu­tuse teabehal­dust vas­tavalt õigusak­tide­ga keht­es­tatud nõuetele;
8) annab asu­tuse sisemise töö kor­ral­damiseks käskkir­ju;
9) tagab asu­tuse tege­vuse ja üld­ise aren­gu, sh töötingimuste ajako­has­tamise ja töö­ta­jate kval­i­fikat­siooni tõst­mise;
10) esitab vallaval­it­suse­le ettepanekuid töö­ta­jate koos­seisu ja töö­ta­sumäärade kin­ni­ta­miseks ning asu­tuse töö pare­maks kor­ral­damiseks;
11) on aruan­deko­hus­tus­lik vallaval­it­suse ees;
12) täidab muid õigusak­tidest ja käesol­ev­ast põhimäärus­est tulenevaid üle­sandeid.

§ 10. Direk­tori asendamine
(1) Direk­to­ril ei ole õigust täi­ta asu­tuse juhi üle­sandeid oma puhkuse ja töövõime­tuse ajal.
(2) Direk­tori äraolekul (puhkuse, töövõime­tuse, lähetus­es viibimise ajal jms) asendab direk­torit asu­tuse töö­ta­ja, kel­lel on kohus­tus asenda­da direk­torit vas­tavalt töölepin­gule või kel­lele direk­tor töö­ta­ja­ga kokkulep­pel annab ajutiselt lisaüle­sand­ed direk­tori üle­san­nete täit­miseks.
(3) Direk­tor peab määra­ma ühe asu­tuse töö­ta­ja, kes tööüle­san­netest tulenevalt asendab direk­torit oluko­r­ras, mil direk­tori töö­suhe etteteatamist mit­tevõimal­daval põhjusel lõpeb või mil direk­tor ei ole võime­line kor­ral­dama direk­tori asendamist või tal ei ole või­malust määra­ta direk­tori asenda­jat. Käesol­evas lõikes sätes­tatud juhul direk­torit asendama õigus­tatud isik täidab direk­tori üle­sandeid direk­tori kõi­gi õiguste ja kohus­tuste­ga.
(4) Direk­tor peab asu­tuse tööko­r­ral­duse taga­ma nii, et asu­tuse juhi üle­sand­ed oleks täide­tud ka sel ajal, kui direk­tor ja tema asenda­ja on samal ajal ära.

§ 11. Raa­matukogu töö­ta­jad
(1) Raa­matukogu töö­ta­jateks on direk­tor, raa­matukoguhoid­jad ja teised töö­ta­jad.
(2) Raa­matukogu töö­ta­jate koos­seisu kin­nitab vallaval­it­sus direk­tori ettepanekul.
(3) Asu­tuse töö­ta­jate õigused ja kohus­tused määratakse kind­laks töölepingutes, ameti­juhen­dites, tööko­r­ral­duse reeglites, tööter­vishoiu- ja tööo­hutusalastes juhen­dites ja muudes asu­tuse tööko­r­ral­dust reg­uleerivates õigusak­tides.

4. peatükk — RAAMATUKOGU NÕUKOGU

§ 12. Raa­matukogu nõukogu
(1) Raa­matukogu nõukogu on nõuan­dev kogu, mis on moodus­tatud direk­tori nõus­tamiseks raa­matukogu teenin­duse kor­ral­damisel ja raa­matukogu tege­vust reg­uleerivate küsimuste lahen­damisel ning volikogule ja vallaval­it­suse­le ettepanekute tegemiseks raa­matukogu teenin­duse kor­ral­damise koh­ta (edas­pi­di nõukogu).
(2) Nõukogul on vähe­malt 3 liiget. Raa­matukogu direk­tor ei kuu­lu nõukogu koos­seisu, kuid võtab sõnaõi­gusega osa nõukogu koosolekutest.
(3) Nõukogu liikmed määrab vallaval­it­sus nel­jaks aas­taks. Nõukogu val­ib oma liik­mete hul­gast esime­he, asees­ime­he ja sekretäri.
(4) Vallaval­it­susel on õigus nõukogu või selle liige tagasi kut­su­da, kui ta ei täi­da talle pan­dud üle­sandeid.

§ 13. Raa­matukogu nõukogu päde­vus
Raa­matukogu nõukogu:
1) annab seisuko­ha raa­matukogu eelarve eel­nõu koh­ta enne selle esi­ta­mist vallaval­it­suse­le;
2) kooskõlastab raa­matukogu direk­tori ettepanekul enne vallaval­it­suse­le kin­ni­ta­miseks esi­ta­mist raa­matukogu poolt osu­tata­vate tasuliste teenuste hin­nad;
3) vaatab läbi raa­matukogu töö­plaani ja tege­vuse aruande;
4) aitab kaasa raa­matukogu tege­vuse finantseer­im­iseks täien­da­vate vahen­dite lei­d­mise­le ja taotlemise­le;
5) teeb ettepanekuid raa­matukogu aren­gu koh­ta ja aitab kaasa selle täit­mise­le;
6) teeb ettepanekuid raa­matukogu töö pare­maks kor­ral­damiseks;
7) osaleb siht­pro­gram­mide ja ‑pro­jek­tide väl­jatöö­tamisel;
8) arutab vallavo­likogu, vallaval­it­suse või raa­matukogu direk­tori ettepanekul muid olulisi raa­matukogu tege­vust puudu­tavaid küsimusi.

§ 14. Raa­matukogu nõukogu tööko­r­ral­dus
(1) Raa­matukogu nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vas­tavalt vajaduse­le, kuid mitte harvem kui kolm kor­da aas­tas.
(2) Nõukogu koosoleku kut­sub kokku ja seda juhatab esimees või tema äraolekul asees­imees. Nõukogu koosoleku toi­mu­mis­est tuleb nõukogu liik­me­tele teata­da vähe­malt viis päe­va ette.
(3) Nõukogu koosolekul aru­tamise­le tule­vate küsimuste ette­valmis­tamist ning asjako­haste mater­jalide eel­nevat tutvus­tamist nõukogu liik­me­tele kor­raldab nõukogu esimees.
(4) Raa­matukogu nõukogu on otsus­tusvõime­line, kui koosolekust võtavad osa vähe­malt pooled liikmed, seal­hul­gas esimees või asees­imees.
(5) Nõukogu otsused tehakse lihthääl­teena­musega. Häälte võrd­sel jao­tu­misel on otsus­tav koosoleku juhata­ja hääl. Eri­ar­va­muse­le jäänud nõukogu liikme soovil tema arva­mus pro­tokol­li­takse.
(6) Nõukogu koosolekud pro­tokol­li­takse. Nõukogu koosoleku pro­tokol­lib sekretär, tema puudu­misel nõukogu poolt liik­mete hul­gast määratud isik.
(7) Nõukogu koosoleku pro­tokoll vormis­tatakse viie tööpäe­va jook­sul koosoleku toi­mu­mise päev­ast arvates. Pro­tokol­li kan­takse:
1) koosoleku toi­mu­mise aeg ja koht;
2) koosolekul osal­e­vad ja puudu­vad nõukogu liikmed ja kut­su­tud isikud;
3) koosoleku juhata­ja ja pro­tokol­li­ja;
4) päe­vako­rd, otsus­tused ja hääle­tamise tule­mused;
5) eri­ar­va­muse­le jäänud nõukogu liikme arva­mus.
(8) Pro­tokollile kir­ju­tavad alla koosoleku juhata­ja ja pro­tokol­li­ja. Pro­tokolle hoitakse raa­matuko­gus.
(9) Nõukogu otsused esitab vallaval­it­suse­le raa­matukogu direk­tor.

§ 15. Nõukogu tööko­r­ral­dus kiiret otsus­tamist vaja­vates küsimustes
(1) Kiiret otsus­tamist vaja­vates küsimustes võib nõukogu otsuse vas­tu võt­ta ka side- või infotehnoloogiliste vahen­dite kaudu koosolekut kokku kut­suma­ta.
(2) Otsuse vas­tu­võt­miseks koosolekut kokku kut­suma­ta saadab nõukogu esimees nõukogu liik­me­tele otsuse eel­nõu, sel­gi­tused ja otsuse tegemiseks vaja­likud mater­jalid ning määrab vas­tamise täh­ta­ja.
(3) Nõukogu liige teav­itab kir­ja­likku taas­esi­ta­mist võimal­davas vormis nõukogu esimeest oma seisuko­hast. Otsuse vas­tu­võt­mine toimub käesol­e­va põhimääruse § 14 lõikes 5 sätes­tatud kor­ras.
(4) Hääle­tus­tule­mused pro­tokol­li­takse ja pro­tokol­li allkir­jastab nõukogu esimees. Pro­tokol­li mär­gi­takse nõukogu liik­me­tele antud vas­tamise täh­taeg, nõukogu liik­mete vas­tuse aeg ja vas­tuse sisu. Vas­tamiseks antud täh­tae­ga üle­tanud vas­tu­seid ei arves­ta­ta.

5. peatükk — KOGUD JA TEENINDUS

§ 16. Raa­matukogu kogud
(1) Raa­matukogu kogud on koos­t­iselt uni­ver­saalsed, sisal­dades teenin­dus­pi­irkon­na elanike põhiva­jadustele vas­tavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laa­di teav­ikuid.
(2) Raa­matukogu kogude kom­plek­teer­im­ine, üle­and­mine, hoid­mine ja säili­t­a­mine kor­ral­datakse õigusak­tide­ga keht­es­tatud kor­ras.
(3) Haru­raa­matukogul on oma kogu, mille kom­plek­teerib keskkogu kom­plek­teer­i­ja harukogu raa­matukoguhoid­ja ettepanekul (või tel­lim­iste alusel) ja eelarve või­malus­test läh­tu­valt.

§ 17. Raa­matukoguteenin­dus
(1) Raa­matukogu teenin­duse kor­ral­dus, luge­jate õigused ja kohus­tused keht­es­tatakse vallavo­likogu poolt kin­ni­tatud raa­matukogu kasu­tamise eeskir­jas, mis tehakse teatavaks igale luge­jale.
(2) Raa­matukogu põhi­teenused on teav­ikute kohalka­su­tus ja koju­laenu­tus ning üld­ka­su­tata­va andmeside­võr­gu kaudu ava­likule teabele juur­de­pää­su võimal­damine. Raa­matukogu põhi­teenused on tasu­ta.
(3) Raa­matukogu eri­teenused või­vad olla tasulised. Tasuliste teenuste nimekir­ja ja hin­nad keht­estab raa­matukogu direk­tori ettepanekul vallaval­it­sus.
(4) Ava­liku teabe seaduse üld­ka­su­tata­va andmeside­võr­gu kaudu ava­likus­tatud teabega tutvu­miseks võimal­datakse teabe taotle­jal kasu­ta­da sell­eks ettenäh­tud arvu­tit.
(5) Raa­matukogu lah­ti­olekua­jad keht­estab vallaval­it­sus.

6. peatükk — RAAMATUKOGU VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE

§ 18. Raa­matukogu vara
(1) Raa­matukogu kasu­tus­es ole­va vara moodus­tavad talle vallavo­likogu keht­es­tatud vallavara val­it­semise kor­ra alusel Tapa val­lalt või teis­telt isikutelt ja asu­tustelt raa­matukogule sih­tot­star­beliseks kasu­tamiseks ja val­damiseks ja käsu­tamiseks antud maa, hooned, raja­tised, seadmed, inven­tar, rahalised vahen­did ning muu vara.
(2) Raa­matukogu val­dus­es olev vara on Tapa val­la omand.
(3) Raa­matukogu vara val­damine, kasu­t­a­mine ja käsu­t­a­mine toimub vas­tavalt Tapa vallavara val­it­semise kor­rale.
(4) Raa­matukogu võib temale mit­te­va­ja­likke teav­ikuid tasu­ta võõran­da­da või müüa vallavo­likogu keht­es­tatud kor­ras.

§ 19. Raa­matukogu finantstege­vus
(1) Raa­matukogu finantstege­vust juhib direk­tor.
(2) Asu­tuse raa­matup­i­damist pee­takse tsen­traalselt vallaval­it­suse aren­gu- ja finantsosakon­na poolt.

§ 20. Aruand­lus ja järel­e­valve
(1) Raa­matukogu esitab oma tege­vuse koh­ta sta­tis­til­isi ja eelarve täit­mise koh­ta aruan­deid õigusak­tide­ga keht­es­tatud ula­tus­es ja kor­ras ning täh­tae­gadel.
(2) Raa­matukogu esitab vallaval­it­suse­le iga aas­ta 1. märt­siks tege­vusaruande eelmise kalen­dri­aas­ta koh­ta.
(3) Teenis­tus­likku järel­e­val­vet raa­matukogu ja direk­tori tege­vuse seadus­likkuse ja otstar­bekuse üle teostab vallaval­it­sus.
(4) Raa­matukogu finants­ma­jan­dus­likku tege­vust ja vara kasu­tamise sihipära­sust kon­trol­lib vallavo­likogu revisjonikomisjon, riigiee­larveliste vahen­dite kasu­tamist Riigikon­troll.
(5) Järel­e­valve käi­gus avas­tatud puudused on direk­tor kohus­tatud kõr­val­dama järel­e­valve organi määratud täh­ta­jaks.

7. peatükk — RAAMATUKOGU ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§ 21. Raa­matukogu ümberko­r­ral­damine ja tege­vuse lõpet­a­mine
(1) Raa­matukogu ümberko­r­ral­damise ja tege­vuse lõpetamise otsustab vallavo­likogu ja kor­raldab vallaval­it­sus.
(2) Asu­tuse ümberko­r­ral­damine tähendab asu­tuse ühine­mist või jagune­mist.
(3) Asu­tus ühineb või jaguneb järgmiselt:
1) asu­tus ühen­datakse teise sar­nase asu­tusega, kusju­ures ühen­datavad asu­tused lõpetavad tege­vuse ja nende baasil moodus­tatakse uus asu­tus;
2) asu­tus liide­takse teise asu­tusega ja liide­tav asu­tus lõpetatakse;
3) asu­tus jao­tatakse vähe­malt kaheks asu­tuseks ja jagunev asu­tus lõpetab tege­vuse.
(4) Asu­tuse tege­vus lõpetatakse juhul, kui asu­tust ei ole val­la teenuste osu­tamiseks enam vaja, asu­tust ei ole või­ma­lik finantseeri­da, asu­tus ei vas­ta järel­e­valve­or­gani hin­nan­gul õigusak­tide­ga keht­es­tatud nõuetele või muul seadusega ettenäh­tud juhul.
(5) Vallaval­it­sus teatab raa­matukogu ümberko­r­ral­damis­est või tege­vuse lõpetamis­est kul­tu­uri­m­in­is­teeri­u­mile vähe­malt üks kuu enne kavan­data­vat täh­tae­ga.

8. peatükk — RAKENDUSSÄTTED

§ 22. Määruste kehte­tuks tun­nist­a­mine
Vabari­i­gi Val­it­suse 05.01.2017 määruse nr 13 “Tam­salu val­la ja Tapa val­la osas hal­duster­ri­to­ri­aalse kor­ral­duse ja Vabari­i­gi Val­it­suse 3. april­li 1995 määruse nr 159 „Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dusük­suste nimis­tu kin­ni­t­a­mine” muut­mine“ alusel moodus­tus hal­dus­re­for­mi tule­musel Tam­salu val­la ja Tapa val­la ühine­misel uus omaval­it­susük­sus Tapa vald, kes Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dus­jao­tuse seaduse § 92 lõike 2 alusel on ühi­nenud omaval­it­susük­suste õigusjär­glane. Arves­tades eelmär­gi­tut ning hal­dus­re­for­mi seaduse § 16 lõiget 1 ja Eesti ter­ri­too­ri­u­mi hal­dus­jao­tuse seaduse § 14¹ lõiget 4¹, tun­nista­da kehte­tuks:
1) Tapa Vallavo­likogu 09.03.2006 määrus nr 17 „Tapa Lin­naraa­matukogu põhimäärus“ (RT IV, 23.01.2013, 12);
2) Tam­salu Vallavo­likogu 26.04.2006 määrus nr 23 „Tam­salu Raa­matukogu põhimääruse kin­ni­t­a­mine“ (RT IV, 12.10.2012, 119);
3) Tam­salu Vallavo­likogu 27.09.2006 määrus nr 35 „Assamal­la Rah­varaa­matukogu põhimääruse kin­ni­t­a­mine“ (RT IV, 29.10.2013, 52);
4) Tam­salu Vallavo­likogu 27.09.2006 määrus nr 36 „Vajan­gu Rah­varaa­matukogu põhimääruse kin­ni­t­a­mine“ (RT IV,12.10.2012, 65).

§ 23. Määruse jõus­tu­mine
Määrust jõus­tub 01. jaan­uar­il 2019.
Mak­sim Butšenkov
Vallavo­likogu esimees