Määrus keh­tes­ta­takse koha­liku oma­va­lit­suse kor­ral­duse sea­duse § 35 lg 2 ja rah­va­raa­ma­tu­kogu sea­duse § 6 lg 1 alu­sel.

§ 1. Määruse regu­lee­ri­mis­ala
Käesolev põhi­mää­rus sätes­tab Tapa Linnaraamatukogu ees­mär­gid ja üles­an­ded, tema juh­ti­mise ja struk­tuuri, vara val­da­mise ja kasu­ta­mise korra, finant­see­ri­mise alu­sed ning aru­and­luse ja kont­rolli.

§ 2. Üldsätted
(1) Tapa Linnaraamatukogu (edas­pidi raa­ma­tu­kogu) on Tapa Vallavalitsuse (edas­pidi val­la­va­lit­sus) hal­la­tav asu­tus.
(2) Raamatukogu asub Tapal, pos­tiaad­ress on Kooli 6, 45106 Tapa, Lääne‐Virumaa.
(3) Raamatukogu on üld­ka­su­ta­tav rah­va­raa­ma­tu­kogu ja Tapa valla (edas­pidi vald) raa­ma­tu­ko­gu­tee­nin­duse kes­kus ning tema tee­nin­dus­piir­kon­naks on valla ter­ri­too­rium.
(4) Raamatukogu ees­mär­giks on tagada ela­ni­kele juur­de­pääs infor­mat­sioo­nile selle eri­ne­va­tes vormi­des ning toe­tada elu­kest­vat õppi­mist ja ene­se­täien­da­mist.
(5) Raamatukogu kogud on koos­ti­selt uni­ver­saal­sed, sisal­da­des tee­nin­dus­piir­konna ela­nike põhi­va­ja­dus­tele vas­ta­vaid eri­ne­va­tes keel­tes, eri tüüpi ja laadi tea­vi­kuid.
(6) Raamatukogu asu­ta­mise otsus­tab, põhi­mää­ruse ja selle muu­da­tu­sed kin­ni­tab Tapa Vallavolikogu (edas­pidi voli­kogu).
(7) Raamatukogu juhin­dub oma tege­vu­ses Eesti Vabariigis keh­ti­va­test õigusak­ti­dest, voli­kogu mää­rus­test ja otsus­test, val­la­va­lit­suse mää­rus­test ja kor­ral­dus­test, UNESCO rah­va­raa­ma­tu­ko­gude mani­fes­tist ning käes­ole­vast põhi­mää­ru­sest.

§ 3. Struktuur
(1) Raamatukogu struk­tuuri ja raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise ees­kirja kin­ni­tab voli­kogu. Raamatukogu per­so­nali koos­seisu kin­ni­tab juha­taja ette­pa­ne­kul val­la­va­lit­sus.
(2) Raamatukogu koos­neb all­järg­ne­va­test struk­tuu­ri­ük­sus­test :
1) Teenindusosakond ;
2) Laste‐ ja noor­te­osa­kond ;
3) Avalik inter­ne­ti­punkt (AIP);
4) Jäneda Raamatukogu, asu­ko­haga Jäneda küla Tapa vald Lääne‐Virumaa ;
5) Lehtse Raamatukogu, asu­ko­haga Lehtse ale­vik Tapa vald Lääne‐Virumaa ;
6) Saksi Raamatukogu, asu­ko­haga Moe Tapa vald Lääne‐Virumaa.

§ 4. Töökorraldus
(1) Raamatukogu tasu­liste tee­nuste tarii­fid kin­ni­tab val­la­va­lit­sus.
(2) AIP kasu­ta­mist regu­lee­ri­takse raa­ma­tu­kogu juha­taja poolt kin­ni­ta­tud kasu­ta­mis­ees­kir­jaga.
(3) Raamatukogu kasu­taja õigu­sed ja kohus­tused ning kogude, and­me­baaside, ruumide ja töö­va­hen­dite kasu­ta­mise korra keh­tes­tab raa­ma­tu­kogu juha­taja käsk­kir­jaga.
(4) Raamatukogu ja tema haru­ko­gude lah­ti­ole­kuajad kin­ni­tab raa­ma­tu­kogu juha­taja.

§ 5. Ülesanded
Õigusaktides sätes­ta­tud üles­an­nete täit­miseks raa­ma­tu­kogu :
1) osu­tab põhi­tee­nu­seid ( tea­vi­kute koha­peal kasu­ta­mine ja koju­lae­nu­tus) valla ela­ni­kele ning teis­tele soo­vi­ja­tele vas­ta­valt “Rahvaraamatukogu sea­du­sele”, teis­tele õigusak­ti­dele ja raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise ees­kir­jale ;
2) komp­lek­tee­rib, säi­li­tab ja teeb oma kogud ja elekt­roo­ni­li­sed and­me­baasid kasu­tajale kät­te­saa­da­vaks ;
3) osu­tab tasu­lisi eri­tee­nu­seid (pal­jun­dus­tööd, väl­ja­trü­kid üld­ka­su­ta­ta­va­test and­me­baasi­dest, ruumide rent);
4) kor­ral­dab raamatu‐ ja kuns­ti­näi­tusi, kir­jan­dusü­ri­tusi, koh­tu­misi, loen­guid, raa­ma­tu­ma­ter­jali tut­vus­tusi nii täis­kas­va­nuile kui las­tele ;
5) osu­tab inter­ne­ti­teenu­seid ning tagab juur­de­pääsu ava­li­kule tea­bele üld­ka­su­ta­tava and­me­si­de­võrgu kaudu ;
6) peab raa­ma­tu­ko­gu­töö arves­tust, annab oma tege­vu­sest aru Tapa Vallavalitsusele ning esi­tab ette­näh­tud sta­tis­tilisi aru­an­deid ;
7) osa­leb valla aren­gu­kava väl­ja­töö­ta­mises ja kul­tuu­ri­elu koor­di­nee­ri­mises ;
8) teeb koos­tööd teiste Eesti ja välis­maa raa­ma­tu­ko­gu­dega ;
9) kor­ral­dab või­ma­luste pii­res kodu­tee­nin­dust seda vaja­va­tele ini­mes­tele.

§ 6. Raamatukogu juh­ti­mine
(1) Raamatukogu juhib juha­taja.
(2) Juhataja kin­ni­tab ame­tisse ja vabas­tab ame­tist val­la­va­lit­sus.
(3) Juhataja sõl­mib, muu­dab ja lõpe­tab töö­le­pingu val­la­va­nem.
(4) Juhataja kohus­tused ja õigu­sed :
1) juhib raa­ma­tu­kogu tööd koos­kõ­las käes­oleva põhi­mää­ru­sega ja ame­ti­ju­hen­diga ;
2) tagab raa­ma­tu­ko­gule pan­dud üles­an­nete täit­mise ning kan­nab vas­tu­tust raa­ma­tu­kogu vara­lise sei­sundi, arengu, rahaliste vahen­dite õigus­pä­rase kasu­ta­mise eest ;
3) kor­ral­dab bilan­sis oleva raa­ma­tu­kogu vara val­da­mist, kasu­ta­mist ja käsu­ta­mist vas­ta­vu­ses voli­kogu ja val­la­va­lit­suse õigusak­ti­dega sätes­ta­tud kor­rale ;
4) kor­ral­dab ja koor­di­nee­rib struk­tuu­ri­ük­suste tööd ;
5) sõl­mib, muu­dab ja lõpe­tab töö­le­pin­guid raa­ma­tu­kogu töö­ta­ja­tega ning mää­rab kind­laks töö­ta­jate töö­üles­an­ded, õigu­sed, kohus­tused ja vas­tu­tuse ;
6) kin­ni­tab raa­ma­tu­kogu töö­ta­jate ame­ti­pal­gad, mää­rab töö­ta­ja­tele pal­ga­fondi pii­res lisa­tasud, pree­miad ning toe­tu­sed ;
7) kor­ral­dab raa­ma­tu­kogu tööd ja annab oma päde­vuse pii­res välja käsk­kirju ja juhen­deid ning kont­rol­lib nende täit­mist ;
8) esi­tab raa­ma­tu­kogu eel­arve eel­nõu vas­ta­valt voli­kogu poolt keh­tes­ta­tud kor­rale ;
9) peab läbi­rää­ki­misi ja sõl­mib kok­ku­lep­peid oma päde­vuse pii­res ;
10) tegut­seb raa­ma­tu­kogu nimel ja voli­tab vaja­du­sel teisi isi­kuid raa­ma­tu­kogu esin­dama ;
11) kor­ral­dab raa­ma­tu­kogu nõu­kogu moo­dus­ta­mise ;
12) on üheks osa­poo­leks kol­lek­tiiv­le­pingu sõl­mi­misel ;
13) täi­dab muid raa­ma­tu­kogu juh­ti­mi­sega seo­tud üles­an­deid.

§ 7. Raamatukogu nõu­kogu
(1) Raamatukogu tege­vuse ja aren­guga seo­tud küsi­muste koor­di­nee­ri­miseks ja nõus­ta­miseks moo­dus­ta­takse 3‐liikmeline raa­ma­tu­kogu nõu­kogu.
(2) Raamatukogu nõu­kogu koos­seisu kin­ni­tab val­la­va­lit­sus 4 aas­taks. Nõukogu valib oma liik­mete hul­gast esi­mehe ja sek­re­täri.
(3) Nõukogu päde­vu­ses on :
1) ette­pa­ne­kute tege­mine raa­ma­tu­ko­guga seon­du­vate siht­prog­rammide ja pro­jek­tide väl­ja­töö­ta­miseks ;
2) raa­ma­tu­kogu tege­vuse ana­lüü­si­mine ja aren­gu­ka­va­desse ette­pa­ne­kute tege­mine piir­konna raa­ma­tu­ko­gu­tee­nin­duse kohta ;
3) muude raa­ma­tu­kogu tege­vust puu­du­du­ta­vate olu­liste küsi­muste läbiaru­ta­mine ja vas­ta­vate ette­pa­ne­kute tege­mine.
(4) Nõukogu töö­kord :
1) nõu­kogu koos­ole­kud toi­mu­vad vas­ta­valt vaja­du­sele, kuid mitte har­ve­mini kui 3 korda aas­tas.
2) nõu­kogu on otsus­tus­või­me­line, kui kohal on vähe­malt 2 lii­get. Nõukogu otsu­sed pro­to­kol­li­takse.
3) raa­ma­tu­kogu juha­taja võtab osa nõu­kogu koos­ole­ku­test, kuid ta ei kuulu nõu­kogu koos­seisu.

§ 8. Vara
(1) Raamatukogu vara kuu­lub Tapa valla oman­disse.
(2) Raamatukogu vara kasu­tab raa­ma­tu­kogu sihtots­tar­be­li­selt oma üles­an­nete täit­miseks.
(3) Raamatukogule äri­ühin­gute, orga­ni­sat­sioo­nide ja üksikisi­kute poolt anne­ta­tud vara võe­takse val­la­va­lit­suse poolt arvele ja kasu­ta­takse sihtots­tar­be­li­selt.
(4) Raamatukogu kasu­tuses oleva val­la­vara oman­di­vormi muut­mine toi­mub voli­kogu poolt keh­tes­ta­tud kor­ras.

§ 9. Finantseerimine
(1) Raamatukogul on eel­arve, mille võtab vastu ja mida muu­dab voli­kogu.
(2) Raamatukogule rii­gi­eel­arve ja fon­dide eral­di­sed ning äri­ühin­gute, orga­ni­sat­sioo­nide ja üksikisi­kute raha­li­sed anne­tu­sed võe­takse voli­kogu poolt eel­arve koos­seisu ja kasu­ta­takse sihtots­tar­be­li­selt.

§ 10. Kontroll
(1) Raamatukogu põhi­mää­ru­sest tule­ne­vate üles­an­nete täit­mist kont­rol­lib val­la­va­lit­sus.
(2) Eelarve täit­mist ja vara sihi­pä­rast kasu­ta­mist kont­rol­lib val­la­va­lit­sus ja voli­kogu revis­jo­ni­ko­mis­jon.

§ 11. Ümberkujundamine ja tege­vuse lõpe­ta­mine
Raamatukogu ümber­ku­jun­da­mine või tege­vuse lõpe­ta­mine toi­mub sea­dus­tes ette­näh­tud ja voli­kogu poolt keh­tes­ta­tud kor­ras.

Kinnitatud Tapa Vallavolikogu 08.11.2007 mää­ru­sega nr 76