§ 1. Üldsätted

(1) Tapa Linnaraamatukogu kasu­ta­mise ees­kiri (edas­pidi ees­kiri) regu­lee­rib luge­ja­õi­guse and­mise korda ning raa­ma­tu­kogu kasu­taja õigusi ja kohus­tusi raa­ma­tu­kogu kõi­gis struk­tuu­ri­ük­sus­tes.

(2) Tapa Linnaraamatukogu (edas­pidi raa­ma­tu­kogu) on üld­ka­su­ta­tav raa­ma­tu­kogu, mis tegut­seb Tapa Vallavalitsuse (edas­pidi val­la­va­lit­sus) hal­dus­alas.

(3) Raamatukogu tee­nu­seid võib kasu­tada iga­üks, välja arva­tud luge­jad, kel­lelt on vas­ta­valt Rahvaraamatukogu sea­du­sele raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise õigus aju­ti­selt ära võe­tud.

(4) Raamatukogu põhi­tee­nu­sed – koju­lae­nu­tus, luge­mis­saa­lide, ava­like and­me­baaside ja inter­ne­ti­teenuste kasu­ta­mine on tasuta.

(5) Raamatukogu tasu­liste eri­tee­nuste (pal­jun­dus­tööd, prin­ti­mine jms) täpse loe­telu ja nende eest võe­tava tasu suu­ruse keh­tes­tab Tapa Vallavalitsus.

(6) Kasutamise ees­kirja juurde kuu­lu­vad raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mist regu­lee­rivad doku­men­did (käsk­kir­jad, hin­na­kir­jad jmt) on kät­te­saa­da­vad raa­ma­tu­kogu kõi­gis tee­nin­dus­punk­ti­des ja raa­ma­tu­kogu kodu­le­he­kül­jel.

§ 2. Lugejaks regist­ree­ri­mine

(1) Raamatukogus tee­nin­da­takse ainult luge­ja­pi­leti esi­ta­misel. Lugejapiletit võib asen­dada ID‐kaart.

(2) Lugejapileti saa­miseks esi­tab külas­taja isi­kut tõen­dava fotoga doku­mendi (pass, ID‐kaart, auto­ju­hi­luba, õpi­las­pi­let, pen­sio­ni­tun­nis­tus), täi­dab regist­ree­ri­mis­kaardi ja annab sellele all­kirja, kohus­tu­des täitma raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise ees­kirja. Esmane luge­ja­pi­let on tasuta.

(3) Alla 16 aasta vanu­seid lapsi regist­ree­ri­takse luge­jaks õpi­las­pi­leti ja lap­se­va­nema või hool­daja kir­ja­liku nõus­oleku alu­sel, koo­li­ee­li­kuid vanema isi­kut­tõen­dava doku­mendi ja kir­ja­liku nõus­oleku alu­sel.

(4) Lugejapiletit on keela­tud anda teis­tele isi­ku­tele.

(5) Lugeja peab raa­ma­tu­ko­gule tea­tama oma isi­ku­and­mete muut­mi­sest.

(6) Iga aasta algul toi­mub luge­jate ümber­re­gist­ree­ri­mine (isi­ku­and­mete, elu­koha kont­rol­li­mine). Võlglased regist­ree­ri­takse ümber pärast võl­gade lik­vi­dee­ri­mist, vii­vise maks­mist ja neile kohal­da­tud lae­nu­tus­keelu täht­aja lõppe­mist.

§ 3. Teavikute kasu­ta­mise kord

(1) Raamatukogus lei­du­vate tea­vi­kute kohta leiab infot raa­ma­tu­kogu elekt­ron­ka­ta­loo­gist. Vajadusel abis­tab raa­ma­tu­ko­gu­hoidja.

(2) Raamatukogu elekt­roo­ni­lise luge­ja­tee­nin­du­sega osa­kon­da­des saab tea­vi­kuid koju lae­nata elekt­roo­ni­lise luge­ja­pi­leti või ID‐kaardi esi­ta­misel. Lugeja saab kaasa lae­nu­ta­tud tea­vi­kute nime­kirja koos tagas­tus­täht­ae­ga­dega.

(3) Kojulaenutatavate tea­vi­kute mak­si­mum­arvu ja tagas­ta­mis­täht­aja mää­rab raa­ma­tu­kogu juha­taja oma käsk­kir­jaga

(4) Eriti väär­tus­likke tea­vi­kuid, perioo­di­ka­väl­ja­an­nete vii­ma­seid numb­reid, samuti luge­mis­saa­lis kasu­ta­ta­vaid tea­vi­kuid raa­ma­tu­ko­gust välja ei lae­nu­tata. Raamatukogul on õigus mää­rata suure nõud­lu­sega tea­vik aju­ti­selt kohal­ka­su­ta­ta­vaks.

(5) Raamatukogudes puu­du­vad tea­vi­kud tel­li­takse lugeja soo­vil ja kulul teis­test raa­ma­tu­ko­gu­dest.

(6) Lugejal, kelle regist­ri­järgne elu­koht ei ole raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­piir­kon­nas, on õigus kasu­tada tea­vi­kuid koha­peal. Teavikute koju­lae­na­miseks tuleb maksta taga­tist, saa­des õiguse lae­nata kor­raga kuni 3 tea­vi­kut. Tagatise suu­rus on lae­nu­ta­tava tea­viku mak­su­mus.

(6.1) Lugejatelt võib nõuda tea­viku koju­lae­nu­ta­misel taga­tist, kui see on vaja­lik tea­viku väär­tuse tõttu.

(7) Kui lugeja on tagas­ta­nud kõik tea­vi­kud ja enam kir­jan­dust koju ei laena, maks­takse talle taga­tis­raha tagasi. Väljavõtmata taga­tis­sum­masid säi­li­ta­takse kaks aas­tat, mille möö­du­misel jääb raha raa­ma­tu­kogu kas­uks.

(8) Lugeja võib voli­tada enda jaoks tea­vi­kuid lae­nama täis­ea­lisi pere­kon­na­liik­meid. Selleks kir­ju­tab ta voli­kirja lugeja regist­ree­ri­mis­kaardi taga­kül­jele.

(9) Lugejal on õigus regist­ree­rida ennast teda huvi­tava ent teise isiku kasu­tuses oleva tea­viku lae­nu­ta­miseks jär­je­korda. Kui lugeja ei kasuta talle tea­ta­tud täht­aja jook­sul oma lae­nu­tus­õi­gust, antakse tea­vik järg­misele soo­vi­jale. Teavikust tea­ta­mise posti‐ või tele­fo­ni­ku­lud kan­nab lugeja.

§ 4. Lugeja kohus­tused ja vas­tu­tus

(1) Lugeja on kohus­ta­tud tut­vuma raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise ees­kir­jaga ning seda täitma. Selle kin­ni­tu­seks annab oma all­kirja regist­ree­ri­mis­kaar­dile, mil­lega võtab endale mate­riaalse vas­tu­tuse lae­nu­ta­tud tea­vi­kute säi­li­mise ja õige­aegse tagas­ta­mise eest.

(2) Laste poolt tagas­ta­mata või riku­tud tea­vi­kute eest vas­tu­ta­vad nende vanemad (eest­kost­jad).

(3) Teaviku saa­misel peab lugeja kont­rol­lima selle kor­ras­ole­kut, riku­tud tea­vi­kust tuleb tea­tada raa­ma­tu­ko­gu­hoid­jale.

(4) Tähtajaks tagas­ta­mata tea­vi­kute eest tuleb maksta vii­vist. Makse tasu­mise kohta annab raa­ma­tu­kogu arve. Viivise  suu­ruse määra kin­ni­tab val­la­va­lit­sus.

(5) Tagastamistähtaja möö­du­misel saa­dab raa­ma­tu­kogu luge­jale meel­de­tu­le­tuse e‐postiga, posti teel või helis­tab. Kulud tasub lugeja.

(6) Lugeja peab luge­ja­pi­leti kadu­mi­sest raa­ma­tu­kogu kohe­selt tea­vi­tama. Uue luge­ja­pi­leti kor­duv­väl­ja­and­mine on tasu­line.

(7) Kaotatud või riku­tud tea­viku peab lugeja asen­dama teise eksemp­lari, koo­pia või raa­ma­tu­ko­gu­hoidja poolt sama­väär­seks tun­nis­ta­tud tea­vi­kuga või tasuma selle hinna kuni 10‐kordses ula­tu­ses.

(8) Võlglastele ei lae­nu­tata uusi tea­vi­kuid enne, kui võlad on lik­vi­dee­ri­tud.

§ 5. Arvutite kasu­ta­mine

(1) Otsinguarvuteid kasu­ta­takse otsin­guks ette­näh­tud and­me­baasi­des.

(2) Arvutite kasu­ta­mise eel­tin­gi­mus on arvu­ti­os­kus.

(3) Raamatukogus on või­ma­lik kasu­tada WiFi ühen­dust.

(4) Avaliku inter­ne­ti­punkti (AIP) kasu­ta­mist regu­lee­rib vas­tav ees­kiri.

§ 6. Sisekord

(1) Raamatukogusse sise­ne­des tuleb esi­tada luge­ja­pi­let või ID‐kaart.

(2) Raamatukogu külas­taja ei tohi oma käi­tu­mi­sega häi­rida teisi luge­jaid. Keelatud on söö­mine, joo­mine, maga­mine, lärmi teki­ta­mine, tee­nin­dus­ruumi­des mobiil­te­le­foni kasu­ta­mine.

(3) Lugeja ei tohi oma tege­vu­sega kah­jus­tada raa­ma­tu­kogu tea­vi­kuid ja muud vara. Lugeja peab alluma raa­ma­tu­ko­gu­töö­taja kor­ra­le­kut­su­va­tele mär­kus­tele.

(4)  Raamatukogu luge­jaid häi­ri­vaid, silm­näh­ta­valt määr­du­nud ja hais­va­tes riie­tes külas­ta­jaid ei lubata luge­mis­alasse.

(5) Raamatukogu ruumi­desse on keela­tud sise­neda rulluis­kude, rula, jalg­ratta jms ning tuua loomi, relvi, las­ke­moona, lõh­ke­ai­net ja ker­ges­ti­süt­ti­vaid aineid, mää­ri­vaid või leh­ka­vaid ese­meid.

(6) Raamatukogu ruumi­desse on keela­tud sise­neda alkoholi‐ või nar­ko­joo­bes.

(7) Kotte, mis on suu­re­mad, kui for­maat A4 (30×21 cm) on keela­tud luge­mis­alasse kaasa võtta.

(8) Raamatukogu ei vas­tuta gar­de­roobi jäe­tud riiete ja ese­mete ning luge­mis­alasse kaa­sa­võe­tud ese­mete  alles­oleku eest.

(9) Lugejatelt, kes ei täida raa­ma­tu­kogu ees­kir­ja­des ette­näh­tud kohus­tusi, võib raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise õiguse aju­ti­selt või ala­li­selt ära võtta.

Kinnitatud Tapa Vallavolikogu 11.11.2010 mää­ru­sega nr. 20