1. Üldsätted

1.1. Tapa Linnaraamatukogu ava­li­kud inter­ne­ti­punk­tid (AIP‐id) asu­vad :

1.1.1. Tapa Interneti‐ ja Infopunkt, Tapa Linnaraamatukogu kõr­val­tii­vas Kooli tn. 6, Tapa (ava­tud T‐R 10–18, L 10–15, v.a. rii­gi­pü­had);

1.1.2. Lehtse Raamatukogus Rägavere tee 19, 73601 Lehtse, Tapa vald (ava­tud raa­ma­tu­kogu lah­ti­ole­ku­ae­ga­del);

1.1.3. Saksi Raamatukogus Moe 1, Tapa vald, 45005 Lääne‐Virumaa (ava­tud raa‐matukogu lah­ti­ole­ku­ae­ga­del);

1.1.4. Jäneda Raamatukogus Jäneda, Tapa vald, 73602 Lääne‐Virumaa (ava­tud raa­ma­tu­kogu lah­ti­ole­ku­ae­ga­del).

1.2. AIP pakub tasuta inter­neti kasu­ta­mise või­ma­lust. Arvutid on mõel­dud eelkõige e‐teenuste kasu­ta­miseks (e‐riik, @-pank, e‐post), õppe­tööks, refe­raa­tide ja uuri‐muste koos­ta­miseks ning inter­ne­tist vaja­liku infor­mat­siooni leid­miseks.

1.3. AIP‐i võivad kasu­tada kõik soo­vi­jad ala­tes 12. elu­aas­tast, kel­lel :

1.3.1. on pii­sav arvuti kasu­ta­mise oskus ;

1.3.2. ei ole võlg­ne­vusi (raha­lisi või tea­vi­kute) Tapa valla raa­ma­tu­ko­gu­des ;

1.3.3. ei ole mää­ra­tud AIP‐i kasu­ta­mise keeldu.

1.4. Tasuta töö­aeg ühele kasu­tajale on kuni 2 tundi päe­vas. Iga järg­mine tund on tasu­line. Tasu keh­tes­tab Tapa Vallavalitsus (vt raa­ma­tu­kogu tasu­liste tee­nuste hin­na­kirja).

1.5. Suure koor­muse kor­ral on AIP‐i/raamatukogu töö­ta­jal õigus seada arvuti kasuta‐mise ajale täien­da­vaid piiran­guid.

1.6. AIP‐i kasu­taja esi­tab arvu­ti­ka­su­ta­mise aja regist­ree­ri­miseks isi­kut tõen­dava doku­mendi või raa­ma­tu­kogu luge­ja­pi­leti.

1.7. Punkti 1.6. mit­te­täit­misel on AIP‐i/raamatukogu töö­ta­jal õigus keelata külas­ta­jal AIP arvu­teid kasu­tada.

1.8. Enne arvuti kasu­ta­mist tut­vub külas­taja AIP‐i sise­kor­ra­ees­kir­jaga (käes­olev doku­ment) ning kohus­tub ka ees­kirju täitma.

1.9. Arvutiga töö­tab kor­raga vaid üks kasu­taja.

1.10. Külastaja on kohus­ta­tud kasu­tama töö­kohta ja paku­ta­vaid tee­nu­seid head tava jär­gi­des.

1.11. AIP‐i on keela­tud sise­neda rulluis­kude, rula, jalg­ratta jms ning tuua loomi, relvi, las­ke­moona, lõh­ke­ai­net ja ker­ges­ti­süt­ti­vaid aineid, mää­ri­vaid või leh­ka­vaid ese­meid.

1.12. AIP‐i on keela­tud sise­neda alkoholi‐ või nar­ko­joo­bes.

1.13. AIP/Tapa Linnaraamatukogu ei vas­tuta külas­taja isik­like asjade eest.

1.14. AIP‐i kasu­taja kohus­tub täitma AIP‐i/raamatukogu töö­taja kor­ral­dusi.

1.15. Tapa Interneti‐ ja Infopunktis on video­valve.

2. Teenused

2.1. Arvutiväljatrüki tege­mine toi­mub ainult AIP‐i/raamatukogu töö­taja vahen­dusel ja on tasu­line (vt. raa­ma­tu­kogu tasu­liste tee­nuste hin­na­kirja).

2.2. Võimalik on kasu­tada kõiki eel­pool­too­dud hin­na­kir­jas ole­vaid tee­nu­seid.

3. Registreerimine

kasu­ta­miseks tuleb külas­ta­jal regist­reeruda AIP‐is või tele­foni teel :

3.1.1. Tapa Interneti‐ ja Infopunkt – 32 32 088 ;

3.1.2. Jäneda Raamatukogu – 38 98 330 ;

3.1.3. Lehtse Raamatukogu – 38 333 88 ;

3.1.4. Saksi Raamatukogu – 32 39 315.

3.2. Eelregistreerumine AIP‐i lah­ti­ole­ku­ae­ga­del. Arvuti kasu­ta­mise aega on või­ma­lik ette regist­ree­rida kuni üks nädal mak­si­maal­selt kaheks tun­niks päe­vas.

3.3. Registreerunu üle 10‐minutilise hili­ne­mise kor­ral läheb arvuti kasu­ta­mise õigus üle järg­misele soo­vi­jale.

4. Keelatud tege­vu­sed

4.1. Teiste külas­ta­jate häi­ri­mine ;

4.2. Töökohal söö­mine, joo­mine ;

4.3. Suitsetamine AIP‐is ja AIP‐i välisukse vahe­tus lähe­duses ;

4.4. Mobiiltelefonide kasu­ta­mine ;

4.5. Arvuti kasu­ta­misel on keela­tud :

4.5.1. Seadmete ja tark­vara mit­te­sihtots­tar­be­line kasu­ta­mine ;

4.5.2. Igasugune muu­da­tuste tege­mine arvuti kon­fi­gu­rat­sioo­nis ;

4.5.3. Igasugune prog­rammide oma­vo­li­line ins­tal­lee­ri­mine ;

4.5.4. Arvutimängude män­gi­mine ;

4.5.5. Ebasündsate mater­ja­lide kasu­ta­mine ja por­nog­raa­fi­lise sisuga lehe­kül­gede külas­ta­mine ;

4.5.6. Arvuti taas­käi­vi­ta­mine ja väl­ja­lü­li­ta­mine ilma AIP‐i/raamatukogu töö­taja loata, küll aga peab sul­gema kõik enda poolt käi­vi­ta­tud prog­ram­mid ja kus­tu­tama enda poolt loodud/salvestatud fai­lid.

4.5.6.1. AIP/Tapa Linnaraamatukogu ei vas­tuta külas­taja poolt loodud/salvestatud fai­li­des lei­du­vate isiku‐ ja muude and­mete eest.

5. Eeskirja rik­ku­mine

5.1. AIP‐i sise­kor­ra­ees­kirja ja/või raa­ma­tu­kogu kasu­ta­mise ees­kirja rik­ku­misel kao­tab külas­taja õiguse kasu­tada inter­ne­ti­punkti kahe nädala kuni kuue kuu jook­sul, kor­du­val ees­kir­jade eira­misel mää­ra­mata ajaks.

5.2. AIP‐i külas­taja poolt raa­ma­tu­ko­gule teki­ta­tud mate­riaalse kahju kor­vab külas­taja.

6. Täiendavad sät­ted

6.1. Tapa Linnaraamatukogu ei vas­tuta auto­ri­õi­guse sea­duse rik­ku­mise eest Internetipunkti külas­ta­jate poolt ning ei vas­tuta külas­ta­jate poolt lai­võr­gus korda saa­de­tud tegude taga­jär­gede eest. Vastutus oma käi­tu­mise eest lasub täie­li­kult külas­ta­jal.

6.2. Tõrgetest mingi süs­teemi käi­vi­ta­misel ning nõu­ande ja abi saa­miseks tuleb pöör­duda AIP‐i/raamatukogu töö­taja poole.

Kinnitatud Tapa Linnaraamatukogu juha­taja käsk­kir­jaga nr.42 26.08.2009.a.