Tegut­seb 2006. aas­ta­st.

Meie pesa on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus (Koo­li 6, Tapa).

Mei­le saab kir­ju­ta­da:

Mei­le saab helis­ta­da:

323 2085 — Mae Mitt
323 2087 — Ere Käär­maa

Armas­ta­me kir­jan­dust ja kuns­ti.

Kor­ral­da­me koh­tu­mi­si ja koo­li­tusi.

Meid tea­tak­se enim üle­rii­gi­li­se 1.–6. klas­si­de etlus­võist­luse “Ellen Nii­du­ga Mid­ri­maal” kor­ral­da­ja­te­na. 2013. aas­ta võist­lus­ju­hend ja pres­si­tea­de.
Eel­mis­te etlus­võist­lus­te koh­ta leiad infot https://www.tapa.lib.ee/midrimaa, vaa­ta pil­te meie gale­riist.

Meil on tore­dad koos­töö­part­ne­rid: Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu, Tapa val­la­va­lit­susTapa güm­naa­sium.

Meid on toe­ta­nud: Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­tal, Ees­ti Kul­tuur­ka­pi­ta­li Lää­ne-Viru­maa eks­pert­grupp, Tapa val­la­va­lit­sus.