Kauaaegne Lehtse raamatukogu hoone
Kauaaeg­ne Lehtse raa­matukogu hoone

Lehtse raa­matukogu sün­ni­aas­taks loetakse aas­tat 1915 ning kuni aas­tani 1939 kan­dis ta nime Lehtse Raa­matukogu Selts. Sak­sa oku­pat­siooni ajal asus raa­matukogu Lehtse Ühis­põl­luma­jan­dus­pan­ga hoones (Lehtse kodu­loomuu­se­u­mi majas).

Alates 1945. aas­tast on raa­matukogu asunud endis­es val­la­ma­jas (Räga­vere tee 11) ning kand­nud Lehtse Külaraa­matukogu nime.

Alma Vile
Alma Vile

Raa­matukogul on läbi aegade olnud mit­meid juhata­jaid, ligi 40 aas­tat tegi seda tööd Alma Vile.

1999. aastal sai raa­matukogu juurde ruume las­teosakon­na tar­beks ning 2004. aas­ta sügisel pan­di majale uus katus.

Alates 2006. aas­ta algus­est, mil Lehtse vald ühines Tapa val­la­ga, kuu­lub raa­matukogu Tapa Lin­naraa­matukogu koos­seisu ja kannab Lehtse raa­matukogu nime­tust. Sell­est ajast algas raa­matukogu kaasa­jas­t­a­mine: raa­matu­fon­di sis­es­t­a­mine arvutisse, uute ruumide ren­oveer­im­ine ning tehnilised uuen­dused.

Lehtse raamatukogu uued ruumid - aastast 2007
Lehtse raa­matukogu uued ruumid — aas­tast 2007

17. mail 2007.a peale kolim­ist avati raa­matukogu uues kohas Räga­vere tee 19. Praegu tegut­seb raa­matukogu 181 m2 pin­nal, mis on jagatud avatud riiulite­ga lasteala, luge­mis­saali ja laenu­tus­pi­irkon­na vahel. Eral­di puhkeru­um ja 2 hoid­lat: ajale­ht­ede-ajakir­jade ning raa­matute jaoks. Ka tal­letab raa­matukogu kir­janik Rai­mond Kaugveri era­fon­di, mille kinkis aas­taid tagasi raa­matukogule kir­janiku tütar Katrin Kaugver, kes igal suv­el elab isa poolt oste­tud suveko­dus Leht­ses ja on Lehtse raa­matukogu kauaaeg­ne luge­ja.

Elek­trooni­line laenu­tus algas 2008. aas­tast. Rohkem kui 200 luge­ja käsu­tus­es on raa­matu­fond üle 12 000 raa­matu­ga, ajakir­jan­dusega ning tasu­ta inter­netipunkt. Lugemist saab tel­l­i­da teis­test val­la raa­matukogud­est või soovi kor­ral kauge­malt­ki.