Books donated to Tapa public library by the heirs of Ilmar Talve

Title Author Year Print/Series/Date Pcs.
Bernard Kan­gro 80. sün­nipäe­vale pühen­datud ettekan­dekoosolek : 18. sept. 1990 Ta 1990 Tar­tu : Tar­tu Ülikool, 1990 1
Bib­li­og­ra­phy of Ilmar Talve 1934–1979 1979 Turku : [s.n.], 1979 (Typopres 1
Eduard Wiiralt 1898–1954 : mäles­tus­teos 1955 [2. tr.]/[Lund : Eesti Kir­jani 1
Eesti tead­lased väl­jaspool kodu­maad : biograafi­l­ine teat­mik = Eston­ian schol­ars 1984 Eesti Teadus­liku Insti­tu­u­di to 1
Fen­nicum : kie­len ja kult­tuurin tutkimuk­sen ja opetuk­sen tyys­si­ja 1980 Suo­mi, 0355–0257 ; 123, 2./Hel 1
Ilmar Talve : bib­li­ografia : 1934–1998 : LXXX anno­rum 17.1.1999 1999 Scrip­ta eth­no­log­i­ca Aboen­sia, 2
Kodu­tuled : [kogu­mik] 1946 Koo­liväl­jaanne ; 1./Vadstena : 1
Mana : Eesti kul­tu­uri ja kir­jan­duse ajakiri = Inter­na­tion­al jour­nal of Eston­ian 1957 Alexan­dria [Ameeri­ka Ühen­dri­ig 1
Mana : Eesti kul­tu­uri ja kir­jan­duse ajakiri = Inter­na­tion­al jour­nal of Eston­ian 1960 Alexan­dria [Ameeri­ka Ühen­dri­ig 1
Mana : Eesti kul­tu­uri ja kir­jan­duse ajakiri = Inter­na­tion­al jour­nal of Eston­ian 1960 Alexan­dria [Ameeri­ka Ühen­dri­ig 1
Root­si luulepõimik : val­imik root­si luule­tusi eesti­keelses tõlkes 1951 Stock­holm : Noor-Eesti, 1951 ( 1
Ise idas — sil­mad läänes : mäles­tusi 1905. a. rev­o­lut­siooni ja esimese maail­masõ Adson, Artur 1948 Vad­ste­na : Orto, 1948 (Vad­sten 1
Neli veskit : mäles­tusi olnud aegadest, kohatud inimestest ja käidud paikadest Adson, Artur 1946 Isamaa ilu hoield­es ; nr. 2./V 1
Reisir­aa­mat Adson, Artur 1950 Göte­borg : Orto, 1950 (Vad­sten 1
Siu­ru-raa­mat : [mäles­tusi] Adson, Artur 1949 Vad­ste­na : Orto, 1949 (Vad­sten 1
Väike­lin­na moosekant : mäles­tusi Võru lin­nast sajan­di algul Adson, Artur 1946 Vad­ste­na : Orto, 1946 (Vad­sten 1
Ron­gatare : romaan Ain­ver, Keete 1952 Toron­to : Orto, 1952 (Toron­to 1
Teis­pool merd : romaan Ain­ver, Keete 1957 Toron­to : Orto, 1957 (Toron­to 1
Vil­lu võitlused : jutus­tus Eesti vanast ajast Born­höhe, Eduard 1949 Koo­liväl­jaanne ; 14./Vadstena 1
Ain­ult üks valge lib­likas : romaan Ein­er, Karl 1953 [Toron­to] : Orto, 1953 (Göte­bo 1
Ilmapõl­lu inimesed : romaan Ekbaum, Salme 1948 Vad­ste­na : Orto, [1948] (Vadst 1
Kontvõõras : romaan Ekbaum, Salme 1966 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Külaliseks on ootus : kol­mas raa­mat Ilmapõl­lu inimestest Ekbaum, Salme 1952 [Toron­to] : Orto, 1952 (Toront 1
Süteo­ja : romaan Ekbaum, Salme 1957 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Valge maja : romaan Ekbaum, Salme 1946 Vad­ste­na : Orto, [1946] (Vadst 1
Ain Kalmus : lühi­mono­graafia Eller, Hel­mi 1986 Meie kir­janikke ; 15./Lund : E 1
Peeter Lind­saar : lühi­mono­graafia Eller, Hel­mi 1970 Meie kir­janikke ; 11./Lund : E 1
Ris­tisõit­jad : nov­el­lid Gailit, August 1953 Toron­to : Orto, [1953] (Toront 1
Viimne roman­tik : nov­el­lid Gailit, August 1949 Vad­ste­na : Orto, 1949 (Vad­sten 1
Segelfos­si ale­vik : [romaan] Ham­sun, Knut 1955 [2. tr.]/Toronto : Orto, 1955 1
Ela­ma­ta elu : romaan Helbe­mäe, Gert 1952 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Mägede poeg : [romaan] / (Peter Camen­zind.) Hesse, Her­mann 1952 Toron­to : Orto, 1952 (Toron­to 1
Otsekui hirv kisendab… : mäles­tusi ja tõek­sp­i­damisi Ilbak, Ella 1953 [Lund] : Eesti Kir­janike Koope 1
Kuldne elu : jutus­tused Jaik, Juhan 1946 Isamaa ilu hoield­es ; nr. 5./V 1
Pedro Krusten : lühi­mono­graafia Jür­ma, Mall 1964 Meie kir­janikke ; 5./[Lund] : 1
Leiuretkedel Lon­do­nis : kak­steist aas­tat Eesti Lon­doni-saatkon­nas aas­tail 1922–1 Kallas, Aino 1945 Isamaa ilu hoield­es ; nr. 4./V 1
Mu saa­tuse maa : [mäles­tused] Kallas, Aino 1947 Vad­ste­na : Orto, 1947 (Vad­sten 1
Seitse neit­sit : [jutus­tused] Kallas, Aino 1950 [Göte­borg] : Orto, [1950] (Vad 1
Hinge­maa : romaan Kalmus, Ain 1948 Vad­ste­na : Orto, [1948] (Vadst 1
Kodu­sadama tuled : romaan Kalmus, Ain 1947 Vad­ste­na : Orto, 1947 (Vad­sten 1
Tulised vankrid. romaan / 1. köide Kalmus, Ain 1953 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Tulised vankrid. romaan / 2. [köide Kalmus, Ain 1953 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Öö tuli liiga vara : romaan Kalmus, Ain 1945 [Vad­ste­na ]: Orto, 1945 (Vadst 1
Eikel­le­gi maa : ühek­sas kogu luule­tusi Kan­gro, Bernard 1952 [Lund] : Eesti Kir­janike Koope 1
Igat­se­tud maa : romaan Kan­gro, Bernard 1949 Vad­ste­na : Orto, 1949 (Vad­sten 1
Kuma tae­varan­nal : romaan Kan­gro, Bernard 1950 Göte­borg : Orto, 1950 (Vad­sten 1
Peip­si : romaan Kan­gro, Bernard 1954 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Põlenud puu : nel­jas kogu luule­tusi Kan­gro, Bernard 1945 Karl­stad : [s.n.], 1945 ([Karl 1
Pühapäev : viies kogu luule­tusi Kan­gro, Bernard 1946 Karl­stad : [s.n.], 1946 (Karls 1
Seitsmes öö : luule­tusi Kan­gro, Bernard 1947 Lund : [s.n.], 1947 (Karl­stad 1
Sinine värav : romaan Kan­gro, Bernard 1957 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Tae­va võtmed : [romaan] Kan­gro, Bernard 1956 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Tulease : seitsmes kogu luule­tusi Kan­gro, Bernard 1949 Lund : [s.n.], 1949 (Karl­stad 1
Vee­bru­ar : kahek­sas kogu luule­tusi Kan­gro, Bernard 1951 Lund : [s.n.], 1951 (Lund : Sk 1
Var­jud udus : romaan Kask, Agu 1956 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Võõra risti all : romaan Kask, Agu 1950 [Göte­borg] : Orto, [1950] (Vad 1
Sookae­lad : küla­ju­tud Kivikas, Albert 1952 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
August Mälk : lühi­mono­graafia Kolk, Rai­mond 1964 Meie kir­janikke ; 6./Lund : Ee 1
Et mitte kuna­gi või­ta : romaan Kolk, Rai­mond 1969 [Lund] : Eesti Kir­janike Koope 1
Kõiv akna all : teine kogu luule­tusi Kolk, Rai­mond 1952 [Lund] : Eesti Kir­janike Koope 1
Müü­dud sõr­mus : kol­mas kogu luule­tusi Kolk, Rai­mond 1959 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Vähikuningas : [jutus­tus] Kolk, Rai­mond 1957 Sinilin­nu see­ria ; 4./Lund : E 1
Ihal­datud silmapilk : romaan Krusten, Pedro 1950 Vad­ste­na : Orto, 1950 (Vad­sten 1
Otsiv hääl : nov­el­le ja lühi­jutte Krusten, Pedro 1944 Tallinn : A. Tõnis­son, 1944 (T 1
Pääst­ja : [jutus­tus] Krusten, Pedro 1947 [S.l.] : Kul­tu­ur, [1947] (Geis 1
Üle par­da : romaan Krusten, Pedro 1946 Augs­burg : USA-ala Eest­laste K 1
Koidust keskpäe­vani : romaan Kudres, Veli 1956 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Mäles­tuste radadel. [memuaarid] / 1. [kd.], Kodu ja kool (Kodu ja kool.) Kõpp, Johan 1953 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Mäles­tuste radadel. [memuaarid] / 2. [kd.], Tar­tus 1896–1906 (Tar­tus 1896–1906.) Kõpp, Johan 1954 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Kahe väi­na vahel : romaan Kõvamees, Rais­sa 1956 Toron­to : Orto, 1956 (Toron­to 1
Kon­stan­tin Päts, poli­iti­ka- ja riigimees Laa­man, Eduard 1949 Stock­holm : Vaba-Eesti, 1949 ( 1
Barrabas : [romaan] Lagerkvist, Pär 1953 Toron­to : Orto, 1953 (Toron­to 1
Meie noored : val­imik raa­matutest “Meie Noored”, “Mets ja Minu Kodu” Lat­tik, Jaan 1952 Stock­holm : Noor-Eesti, 1952 ( 1
Mõrs­japärg : jutus­tusi ja mäles­tusi Lat­tik, Jaan 1951 Göte­borg : Orto, 1951 (Vad­sten 1
Rää­gi mulle üks jutt : jutus­tused noortele ja vanadele Lat­tik, Jaan 1946 Välis-Eesti Kir­jas­tus­toimkon­na 1
Vih­masadu ja muid nov­el­le Maugh­am, William Som­er­set 1966 Toron­to : Orto, 1966 (Toron­to 1
Isamaa õilmed : [mäles­tused] Met­sa­nurk, Mait 1965 Toron­to : Orto, [1965] (Toront 1
Nar­rid, näitle­jad ja nõi­ad : teatrimäles­tusi ja ‑vaatlusi Met­tus, Volde­mar 1950 Vad­ste­na : Orto, [1950] (Vadst 1
Mu kodu : romaan Mõt­slane, Mats 1952 2. tr./Toronto : Orto, 1952 (T 1
Ei las­ta ela­da : nov­el­le Mägi, Arvo 1956 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Gert Helbe­mäe : lühi­mono­graafia Mägi, Arvo 1968 Meie kir­janikke ; 10./[Lund : 1
Hõbe­dane noorus : peatükke Karovonide perekon­na kroonikast Mägi, Arvo 1949 Vad­ste­na : Orto, 1949 (Vad­sten 1
Kalju Lep­ik : lühi­mono­graafia Mägi, Arvo 1970 Meie kir­janikke ; 12./[Lund : 1
Karneval : romaan vahemän­gude­ga Mägi, Arvo 1962 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Lühike eesti kir­jan­dus­lugu. 1. osa : algus­est kuni ise­seisvusa­ja lõpuni Mägi, Arvo 1965 Meie kir­janikke ; 7/Lund : Ees 1
Ringid vees : romaan Mägi, Arvo 1952 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Upu­tus : romaan Mägi, Arvo 1954 [Lund] : Eesti Kir­janike Koope 1
Jumala tuultes : viis jutus­tust Mälk, August 1949 [Vad­ste­na] : Orto, 1949 (Vadst 1
Öised lin­nud : romaan Mälk, August 1945 Vad­ste­na : Orto, 1945 (Vad­sten 1
Marie Under : lühi­mono­graafia Oras, Ants 1963 Meie kir­janikke ; 3./[Lund] : 1
Päike­se­le vas­tu : luule­tusi Paul­son, Ivar 1951 Ü.E.K. Orto Luulesõprade Rin­gi 1
Naanu ema tütred : romaan Pih­la, Mag­da 1963 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Kodu katuse all. mäles­tusi / 1 Raag, Arno 1946 Augs­burg : USA-ala Eest­laste E 1
Bal­sameer­i­tud elu : romaan Raja­maa, Hel­mi 1956 Toron­to : Orto, 1956 (Toron­to 1
Bernard Kan­gro : lühi­mono­graafia Ris­tikivi, Karl 1967 Meie kir­janikke ; 9./Lund : Ee 1
Hil­da : ajalooline jutus­tus nel­jateistküm­nen­dast sajan­dist Saal, Andres 1953 [Toron­to] : Noorte-Orto, [1953 1
Müürilill : nov­el­le Saare, Tri­ina 1956 [Lund ]: Eesti Kir­janike Koope 1
Kau­nis ema­keel. [1.], Vesteid eesti keele elust-olust / (Vesteid eesti keele elu Saareste, Andrus 1952 [Lund] : Eesti Kir­janike Koope 1
Kau­nis ema­keel. 2., Näiteid eesti kee­lest ja mee­lest 1524–1958 / (Näiteid eesti Saareste, Andrus 1959 [Stock­holm] : Vaba Eesti, [195 1
Albert Kivikas : lühi­mono­graafia Salu, Her­bert 1971 Meie kir­janikke ; 13./[Lund] : 1
Hiio­bi tütar : romaan Sare­tok, Valve 1958 Toron­to : Orto, [1958] (Toront 1
Läbi uduliniku. [I], Noore vabari­i­gi koo­lis / (Noore vabari­i­gi koo­lis.) Sare­tok, Valve 1956 Toron­to : Orto, [1956] (Toront 1
Läbi uduliniku. II, Val­ga Tütar­laste Güm­naa­si­u­mis / (Val­ga Tütar­laste Güm­naa­si­um Sare­tok, Valve 1957 Toron­to : Orto, [1957] (Toront 1
Päike on mu saa­tus. romaan / 1. köide : / (Sun is my undo­ing. Eesti kee­les.) Steen, Mar­guerite 1957 [Toron­to] : Orto, 1957 (Göte­bo 1
Päike on mu saa­tus. romaan / 2. köide : / (Sun is my undo­ing. Eesti kee­les.) Steen, Mar­guerite 1957 Toron­to : Orto, 1957 (Toron­to 1
Kõik on kokku unenägu : [luule­tused] Suits, Gus­tav 1954 3. tr./[Stockholm] : Vaba Eest 1
Tuli ja tuul : luule­tusi Suits, Gus­tav 1950 Stock­holm : Noor-Eesti, 1950 ( 1
Tuule­maa : [luule­tused] Suits, Gus­tav 1953 3. tr./[Stockholm] : Vaba Eest 1
Val­i­tud luule­tused : Gus­tav Suit­su 100. sün­nipäe­vaks Suits, Gus­tav 1983 Stock­holm : Root­si-Eesti õpper 1
Bas­tu och torkhus i Nordeu­ropa : mit ein­er deutschen Zusam­men­fas­sung Talve, Ilmar 1960 Nordiska museets han­dlin­gar ; 1
Eesti kul­tu­urilugu : keska­ja algus­est Eesti ise­seisvuseni Talve, Ilmar 2005 2. tr./Tartu : Ilma­maa, 2005 ( 1
Finnish folk cul­ture / (Suomen kansankult­tuuri. Inglise kee­les.) Talve, Ilmar 1997 Stu­dia Fen­ni­ca. Eth­no­log­i­ca, 1 1
Huset i snön : roman / (Maja lumes. Root­si kee­les.) Talve, Ilmar 1964 Stock­holm : Androm­e­da, 1964 1
Juhan­soni reisid : [romaan] Talve, Ilmar 1994 2. tr./Tallinn : Faa­tum, 1994 1
Kansanomaisen ruokat­alouden alal­ta Talve, Ilmar 1961 Suo­mi, 0355–0257 ; 109:4./Hels 1
Kevad Eestis: auto­bi­ograafia I Talve, Ilmar 1997 Tar­tu: Ilma­maa, 1997 1
Kol­mas kodu­maa : auto­bi­ograafia. III Talve, Ilmar 1999 Tar­tu : Ilma­maa, 1999 (Tar­tu : 1
Kolme koti­maa­ta : omaelämäk­er­ta / (Kevad Eestis. Soome kee­les.) Talve, Ilmar 2004 Turku : Kir­ja-Auro­ra, 2004 1
Kut­sumatu küla­line : auto­bi­ograafia II Talve, Ilmar 1998 Tar­tu : Ilma­maa, 1998 (Tar­tu : 1
Maa­pagu. Sebas­t­ian Alk­mani ülestähen­dusi aas­taist 1906–1917 / 1. kd. : Talve, Ilmar 1988 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Maa­pagu. Sebas­t­ian Alk­mani ülestähen­dusi aas­taist 1906–1917 / 2. kd. : Talve, Ilmar 1988 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Maa­pagu: Sebas­t­ian Alk­mani ülestähen­dusi aas­taist 1906–1917 1993 Talve, Ilmar 2.tr./Tallinn: Eesti Raa­mat, 1 1
Maja lumes : teema vari­at­sioonide­ga : [romaan] Talve, Ilmar 1952 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Maja lumes : teema vari­at­sioonide­ga : [romaan] Talve, Ilmar 2001 2. tr./Eesti romaanivara./Tall 1
See oli sel ajal kui… : vesteid ja sulekri­ipse pag­u­luse algae­gadest 1945–1954 Talve, Ilmar 1990 Loomin­gu Raamatukogu/Tallinn: 2
Suo­ma­laisen kansanelämän his­to­ri­al­liset taus­tatek­i­jät Talve, Ilmar 1972 Tietoli­pas ; 70./Helsinki : Su 1
Suomen kansankult­tuuri Talve, Ilmar 1990 3., tark­istet­tu ja täy­den­net­ty 1
Suomen kansankult­tuuri : his­to­ri­al­lisia päälin­jo­ja Talve, Ilmar 1979 Suo­ma­laisen Kir­jal­lisu­u­den Seu 1
Turun yliopis­ton kansatieteen laitos 1958–1983 Talve, Ilmar 1984 Scrip­ta eth­no­log­i­ca. Turun Yli 1
Vat­jalaista kansankult­tuuria Talve, Ilmar 1981 Suo­ma­lais-ugri­laisen seu­ran to 1
Alek­sis Ran­nit : lühi­mono­graafia Ter­ras, Vik­tor 1975 Meie kir­janikke ; 14./[Lund : 1
Hal­lide mägede maa : romaan Thoen, Aino 1954 [Lund] : Eesti Kir­janike Koope 1
Igaviku veskid : romaan Thoen, Aino 1952 Lund : Eesti Kir­janike Koopera 1
Võlaraa­mat : romaan Thoen, Aino 1951 Göte­borg; Toron­to : Orto, 1951 1
Esimesed read : lugu ühe võitluse algus­est : [romaan] Tim­muku­ru, Juhan 1953 Toron­to : Orto, 1953 1
Felix Ormus­son : romaan Tuglas, Friede­bert 1951 3. tr./Toronto : Orto, 1951 (T 1
Lin­nud puuris : nov­el­lid Uibop­uu, Valev 1946 Vad­ste­na : Orto, 1946 (Vad­sten 1
Võõras kodu : romaan Uibop­uu, Valev 1945 Vad­ste­na : Orto, 1945 (Vad­sten 1
Südamik : valik luule­tusi ja bal­laade 1917–1957 Under, Marie 1957 New York : Üle­maailmne Eesti K 1
Ahvatlev kuris­tik : [jutus­tus] Wal­tari, Mika 1964 Toron­to : Orto, 1964 (Toron­to 1
Ei ole hom­set päe­va Wal­tari, Mika 1962 Toron­to : Orto, 1962 (Toron­to 1
Kuld­ki­har : [jutus­tus] Wal­tari, Mika 1963 Toron­to : Orto, 1963 (Toron­to 1
Mikael Kar­va­jalg. Mikael Kar­va­jala noorus ja ime­likud juh­tu­mused mit­mel maal kun Wal­tari, Mika 1957 Toron­to : Orto, 1957 (Toron­to 1
Mikael Kar­va­jalg. Mikael Kar­va­jala noorus ja ime­likud juh­tu­mused mit­mel maal kun Wal­tari, Mika 1957 Toron­to : Orto, 1957 (Toron­to 1
Rii­gi saladus : Markus Mezen­tius Manil­ianuse üksteist kir­ja kevadel a. 30 p. Kr. Wal­tari, Mika 1965 Toron­to : Orto, 1965 (Toron­to 1
Igaviku läv­el : romaan Veskimäe, Vik­tor 1953 Toron­to : Orto, 1953 (Toron­to 1
Kol­mas või­malus : romaan Veskimäe, Vik­tor 1951 Göte­borg : Orto, 1951 (Vad­sten 1
Lumm, ehk Kahek­sa tõestisünd­in­ud lugu / (Lumm.) Will­mann, Asta 1955 Toron­to : Orto, 1955 (Toron­to 1
Tuu­line teekond : luule­val­imik 1912–1946 Vis­na­puu, Hen­rik 1946 [Augs­burg] : USA-ala Eest­laste 1
Kui aknad val­genevad : romaan Voitk, Evald Johannes 1948 Vad­ste­na : Orto, 1948 (Vad­sten 1
Maa põleb… : romaan Voitk, Evald Johannes 1946 Vad­ste­na : Orto, 1946 (Vad­sten 1