Uut ja vana lugemiseks

07.01.2013–16.02.2013 Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Uut ja vana lugemiseks. Väl­japanek varem il­munud ja uue­mat­est raa­matutest. Just praegu on paras aeg luge­da mõn­da head aegu­matut vana raa­matut või lei­da so­biv äsja il­munute hul­gast. Mis muud kui val­i­ma! Näi­tus on avatud 16. veebruarini.

Ussi jutud

13.02.2013 kell 11.00 Lehtse raa­matuko­gus Ussi ju­tud. 2013. aa­s­tat teame kui mao aa­s­tat. Vaatame Lehtse lastea­ia laste­ga madude ja us­side raa­ma­tu­id, teeme ka ise ühe vah­va us­sikese. [lg_folder folder=“LRK/2013/Ussi_jutud/” paging=“false”]

Lahtiolekuajad

Pühade ajal on Tapa val­la raa­matukogude (ja in­ter­netipunk­ti) lah­ti­olekua­jad järgnevad: Tapa lin­naraa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel) 22.12.2012 avatud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 avatud 11.00–18.00 29.12.2012 avatud 10.00–15.00 24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­matukogu suletud.

Maailma parim …

14. no­vem­bril täi­tub tun­tud lastekir­janik Astrid Lind­greni sün­nist 105 aa­s­tat. Kes ei teaks tema raa­matutege­lasi Karlssonit ka­tuselt, Pipi Pikksuk­ka või Vah­tramäe Emilit. Kõik tema raa­matud on taaslugemiseks või alles avas­tamiseks kõig­ile, nii lastele kui ka vane­matele. Lehtse raa­matuko­gus 12. no­vem­brist 15. detsembrini.

Sügis raamatus

Näi­tus Lehtse raa­matuko­gus sügise piltidest, lu­ule­tustest ja jut­tud­est. (15. ok­too­brist 10. novembrini)

Aeg ja hetked

Väl­japanek Loone As­tu­la lu­ule­tustest Lehtse raa­matuko­gus. (ül­e­val 15. ok­too­brist 5. novembrini)

Hoolas perenaine mõtleb talvele

Väl­japanek raa­matutest, milles rikka­likult ret­septe hoidiste tegemiseks. Ise tehtud on ikka kõige parem. Mis muud kui kõik moosi­ma. (3. sep­tem­brist 12. ok­too­bri­ni Lehtse raamatukogus)

Raa­matunäi­tusel väl­jas raa­matud, mida luge­da pime­da­tel sügis- ja talveõh­tu­tel. Samas kui en­dal soov kuskile matka­ta või reisi­da saab väikese idee, kuhu min­na või mida külas­ta­da. (Lehtse raa­matuko­gus 3. sep­tem­brist 12. oktoobrini)

Kodutanumast kaugemal

Väliseesti kir­janik Elin Kai Toona 75. Üks väl­japaist­vam noore­ma põlve väliseesti pro­saist ja lu­ule­ta­ja. Sündis Tallinnas, lapsepõlve veetis vanae­ma ju­ures Haap­salus. On lu­ule­ta­ja Ernst Enno lapse­laps. Sat­tus lapse­na pag­u­lusse. Praegu elab USA‑s, Flori­das. On vabakut­se­line kir­janik. Aval­danud 5 eesti­keelset ro­maani. (raa­matunäi­tus Lehtse raa­matuko­gus kir­janiku elust ja loomin­gust 09.07–06.08.2012)

On pärnade õitsemise aeg

Ju­u­liku­us hakkavad õit­se­ma pär­nad. Paljudes rah­vausun­dites on pärn püha puu. Ka­su­tatakse pär­na­puu puitu, lehti, õisi. Koo­re­alus­est ki­hist punuti vanas­ti nööri, ni­ineköit, ko­rve, kalavõrke ja vi­iske. Pär­naõi­etee on ter­vist turguta­va, kül­me­tushai­gusi ja köha leeven­da­va toimega.

Eesti film 100

Sel­l­el aastal tähistab Eesti Film oma 100 ju­ube­lit. Väike väl­japanek tun­tu­mat­est filminäitle­jat­est ja kilde leg­en­daarsetest eesti filmidest. (avatud Lehtse raa­matuko­gus 04.06.–06.07.2012)

Hea lapse lood

Raa­matunäi­tus: kir­janik ja lu­ule­ta­ja Lee­lo Tun­gal tähistab täpselt jaa­nipäe­va eel 22. ju­u­nil oma 65. ju­ube­lit. Ta on kir­ju­tanud palju raa­ma­tu­id lastele. Su­urem osa tema loomin­gust on lu­ule­tused, neid on ta kir­ju­tanud su­urtele ja väik­se­matele. Kõik lood ja lu­ule­tused on kir­ju­tatud hästi li­ht­salt ja kergesti meelde­jää­valt (avatud Lehtse raa­matuko­gus 11.06.–06.07.2012)

Lahtiolekuajad suvekuudel

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli, au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik laupäevi­ti tagas­ta­da in­­ter­neti- ja in­fop­unk­ti (Kooli 6, kõr­valti­ib) 10–15. Jäne­da raa­matukogu on SULE­TUD 4.–31. ju­uli­ni. Lehtse raa­matukogu on laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 10–18). Sak­si raa­matukogu on SULE­TUD 2.–19. juulini.