Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 20.–31. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Elu­joo­nis. Ene Mihkel­son 70”. Kir­janik Ene Mihkel­soni lu­ule ja proosa läh­tub, jo­htub ja toitub just Eesti […]

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 1.–18. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek “Hakkan õige kir­janikuks!” Kir­ja­lik ene­seväl­jen­dus on in­imest ah­vatlenud sell­est alates kui kiri leiu­tati. Paraku ei piisa

(Eesti) Hakkan õige kir­janikuks!Read More »

25. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Vi­ive Noore graafikanäi­tus “Öine ja­lu­tuskäik”. Üle kõige meeldib Vi­ive Noorele (1955) il­lus­treeri­da laster­aa­ma­tu­id, kuid ta tegeleb ka graafi­ka, ak­varell­maali ja muu­ga. Sel­l­el näi­tusel ongi väl­jas au­tori graafikatööd, mis on vi­imasel ajal valmin­ud mit­mete ko­duste ja ka rahvus­va­he­liste näi­tuste tarvis. Os­ade piltide aluseks on ol­nud kir­jan­dus­teosed, samas pole pildid

Öine ja­lu­tuskäikRead More »

6. sep­tem­brist 11. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Laulan oma Eesti laulu. Anna Haa­va 150” Need, kel­lele Haa­va lu­ule­tusi kohe ei meenu, on kind­lasti tema tek­stide­ga tut­tavad laulude kaudu. Laulud „Ei saa mitte vai­ki olla“, „Kui sa tuled, too mul‘ lil­li“, „Meie, me oleme põh­ja­maa lapsed“ ja teised lu­ule­tused on rah­va­like laulu­de­na pop­u­laarsed tä­naseni ja kuuluvad

Laulan oma Eesti laulu. Anna Haa­va 150Read More »

13. ju­u­nist 6 au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Re­he­ma­ja — põ­line ja pü­siv”. Eest­laste põ­line eluhoone – re­hiela­mu ehk re­he­ma­ja – on ain­u­laadne arhitek­tu­ur­inäh­tus, mille um­bkaudne vanus on tuhat aa­s­tat. Re­hiela­mus väl­jen­dub aas­tatuhan­dete tarkus: sel­l­is­es hoones elades jäi in­imene meie kli­imas ellu.

Alates 24. april­list saab Tapa lin­naraa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel vaa­da­ta Val­gevene maa­likun­sti. Näi­tusel tule­vad ek­sponeer­im­ise­le peamiselt Anna Ko­rol­e­va tööd, lisaks on väl­jas ka väike va­lik abikaasa Alexan­der Demi­dovi maale. Ko­rol­e­va ja Demi­dovi puhul on tegemist äär­miselt posi­ti­ivse kun­sti­ga. Ko­rol­e­va maalid on pisikese iroo­ni­a­ga vürt­si­tatud helged ja nos­tal­gilised taga­si­vaat­ed lapsepõlve, Demi­dovi tööd jälle pisut süm­bolist­likud, maal­i­tud peene

Val­gevene kun­st­nike näi­tusRead More »

2. maist 6. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kust sai laulu minu rin­da. Juhan Liiv 150”. Juhan Li­ivi 150. sün­ni­aastapäe­vaks. Iga eest­lane teab peast mõn­da Juhan Li­ivi lu­ule­tust või lu­ulekatk­endit, ti­hti märka­ma­ta, et need read pärinevad Eesti ühe su­uri­ma lu­ule­ta­ja sulest. Juhan Li­ivi loom­ing on juba ammu oma loo­jast lahk­nenud ning is­e­seis­vat elu ela­ma hakanud.

2. maist 30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Põr­gu­likud pu­ugid ja tüü­tud sääsed”. Suvi toob enda­ga kaasa palju ilusat, aga kahjuks ka sääsed ja pu­ugid. Eestis on paar­il vi­imasel aas­taküm­nel saanud tõeliseks nuhtluseks pu­ugi­hai­gusi lev­i­tavad pu­ugid. Varem ei tek­i­tanud juhus­lik puuk kelles­ki emot­sioone, sest see oli vaid üks ohutu putukas. Tä­napäe­val aga teavad kõik, et

Põr­gu­likud pu­ugid ja tüü­tud sääsedRead More »

1. april­list 30. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Ki­idu­laul ju­ma­likule”. Šoko­laa­di süües me tavaliselt ei mõ­tle, mil­liselt kaugelt maalt on ko­r­jatud šoko­laa­di tooraineks ol­e­vad kakaooad, kes neid ko­r­jab, kuidas neid ko­r­jatakse ja kuidas saab kakaooast šoko­laad. Näi­tus annab vas­tuse paljudele šoko­laa­di pu­udu­ta­vatele küsimustele.

20.03.–21.04.2014 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Ülo Josin­gu fo­tonäi­tus “Pi­iris­tatud maastikud” Haar­avas pildikee­les ju­tustab au­tor mõtlema­pane­va loo tä­nas­est Ees­ti­maast, tema lood­us­est ja in­imestest, kes siin igal sam­mul sat­u­vad vas­tamisi kõikvõi­ma­like keelu- ja kä­sumärkide­ga. Tund­liku sot­si­aalse närvi­ga jääd­vus­tatud kaadrid tek­i­tavad hinge rahutu igat­suse vaba­ma ja har­moonilise­ma maail­ma järele.

25. vee­bru­ar­ist 29. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus Kir­jad kolmelt kon­ti­nendilt. Juba ku­u­lus ameeri­ka kir­janik Ernest Hem­ing­way on öel­nud, et ük­s­ki maail­ma jahisadam pole täius­lik, kui seal pole vähe­malt üht heledapäist eest­last. Kül­lap jätkus eest­lasi ka sise­maale, mitte ain­ult sadama­lin­nadesse, sest in­imesed on kord juba reisi­himulised, olgu nad siis mis rahvus­est tah­es. Loomu­likult on reisipõhjusi

Kir­jad kolmelt kon­ti­nendiltRead More »

22. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus Oh neid noori Fo­tograafi­anäi­tus „Oh neid noori“ on jätk näi­tuse­le „Üle ühe põlve“, mis ek­sponeeris ja kõrvu­tas lapse­lapse Mer­li Ants­maa ja tema vanaisa Kalju Mihkel­soni fo­to­sid. Nüüd on valmis selle teine osa, mille seeko­rdne idee pole kaht eri aega võr­rel­da, vaid näi­da­ta üh­est ajas­tust pärit noori. Kas praegused

Fo­tonäi­tus „Oh neid noori“Read More »

22. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Fo­tonäi­tus Üle ühe põlve Fo­tonäi­tus “Üle ühe põlve” ühendab kaht põlvkon­da. Näi­tuse pealkiri näitab kahe au­tori sug­u­lus­sidet, vanaisa Kalju Mihkel­son (1931−1976) ja lapse­laps Mer­li Ants­maa (sünd. 1986) pole küll ku­na­gi ko­htunud, ent peale vere ühendab neid veel fotograafia.

6. jaan­uar­ist 15. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Mees kolme ko­du­maa­ga. Il­mar Talve – 95 Rah­vatead­lane ja kir­janik Il­mar Talve on öel­nud, et sõja tõt­tu on tal ol­nud kolm ko­du­maad: Eesti, Root­si ja Soome. Sell­es kul­tu­uriru­umis on ta tein­ud oma kir­­janiku- ja tead­lasetööd. Kuid õi­gus­tat­ult nimetatakse Il­mar Tal­vet ka meheks kolme elutöö­ga. Soom­lased tun­nevad teda eelkõige

Mees kolme ko­du­maa­ga. Il­mar Talve – 95Read More »

8. jaan­uar­ist 30. jaan­uar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Teis­es kee­les. Eestivene kir­jan­dus. Raa­matu­väl­japanek kaasaegsest eestivene kir­jan­dus­est, mis annab ül­e­vaate An­drei Ivanovi, P. I. Fil­imonovi ja Igor Kotjuhi loomingust.

Raa­matukogud on pühade ajal avatud järgnevalt: Tapa lin­naraa­matukogu 23. det­sem­ber — 11–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULE­TUD 1. jaan­uar — SULE­TUD Tapa in­ter­neti- ja in­fop­unkt 24.–26. det­sem­ber — SULE­TUD 31. det­sem­ber — 10–15 1. jaan­uar — SULE­TUD Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogu 23. det­sem­ber — 10–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULE­TUD 1. jaanuar

Lah­ti­olekua­jadRead More »

18. no­vem­brist 30. det­sem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus Ko­dulin­na mo­sai­ik. Näi­tus po­e­t­iseerib nos­tal­gilisi vaateid Võru lin­na vanadele pu­uma­jadele ja õuedele. Piltidest õhkub kadu­viku nukrust — mitmed mäles­tusi tul­vil ma­jad on prae­guseks juba lam­mu­tatud või tund­ma­tuseni il­met muut­nud. Teisalt annab näi­tus nii võru­lastele kui lin­na külal­is­tele või­maluse vaa­da­ta Võru vanalin­na hoop­is uue pil­gu­ga ja hin­na­ta selle miljööväärtuslikkust.