Nukitsatunnid Jäneda kooli algklassidega

10.–14. vee­bru­ar­i­ni toimu­vad Jäne­da raa­matuko­gus Nuk­it­sat­un­nid Jäne­da kooli al­gk­las­side­ga. Tule­tame meelde Nuk­it­sa konkur­si al­gusaegu ja eelmisi auhin­natud raa­ma­tu­id. Vaatame ja tutvume tä­navuse väl­japaneku­ga ning val­ime nende hul­gast oma lemmikud.

XII Nukitsa konkurss

8. jaan­uar­ist 20. vee­bru­ar­i­ni toimub XII Nuk­it­sa konkurss. Eesti Lastekir­jan­duse Keskus kut­sub lap­si taas val­i­ma oma lem­mikkir­janikku ja raa­matukun­st­nikku. Os­ale­ma on oo­datud kõik raa­ma­tusõbrad, kel vanust kuni 16 aa­s­tat. Võistl­e­vate raa­matute ni­mestik sisaldab 199 raa­matut aas­tat­est 2012–2013, sh 172 es­ma­trük­ki 117 eesti kir­janikult ja 100 eesti kun­st­niku pilte 163 raa­mat­ule. Hääle­t­a­mine kestab 20. vee­bru­ar­i­ni. XII

XII Nuk­it­sa konkurssRead More »

Wimbergi vimkad

20. jaan­uar­ist 7. vee­bru­ar­i­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Wim­ber­gi vimkad, Jaak Urmeti 35. sünnipäevaks.

Lahtiolekuajad

Raa­matukogud on pühade ajal avatud järgnevalt: Tapa lin­naraa­matukogu 23. det­sem­ber — 11–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULE­TUD 1. jaan­uar — SULE­TUD Tapa in­ter­neti- ja in­fop­unkt 24.–26. det­sem­ber — SULE­TUD 31. det­sem­ber — 10–15 1. jaan­uar — SULE­TUD Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogu 23. det­sem­ber — 10–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULE­TUD 1. jaanuar

Lah­ti­olekua­jadRead More »

9.12.2013.–7.02.2014 on Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus Black-box Fo­tonäi­tus lõpetab Jäne­da 660. ju­ube­li­aas­ta üri­tused raa­matuko­gus. Maret on 19-aas­­tane Jänedal sünd­in­ud ja põhikooli lõpetanud neiu, kelle “ni­isama klõp­simis­est” lood­us­es on väl­ja kas­vanud tõ­sine fo­tograafi­ahu­vi. Maret on os­alenud er­ineva­tel fo­tokur­sus­tel ning konkurssidelt nop­pin­ud ka mit­meid auhin­du. Pild­is­ee­ria “Black-box” kas­vas väl­ja fo­tokur­suse ko­dustest üle­san­netest ning on näi­tuse­na ül­e­val ol­nud juba Tallinna

Maret Saluste fo­tonäi­tus “Black-box”Read More »

Jäneda 660 — juubeliaastal juhtunud

2. det­sem­brist. 17. jaan­uar­i­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus Jäne­da 660 — ju­ube­li­aastal juh­tunud Näi­tusel on Jäne­­da-teemalised postkaar­did läbi ae­gade ja kil­lukesed tä­navustest ju­ube­li­aas­ta sündmustest.

Jõuluhommikud Jäneda kooli õpilastega

Det­sem­bris Jäne­da raa­matuko­gus jõu­luhom­mikud Jäne­da kooli õpi­laste­ga 2. ja 4. klass — lõpetame Kul­tu­uripäran­di aas­ta lõbusa päran­di­vik­tori­ini­ga ja saadame head jõu­lu­soovid teele 3. klass — mängime vana-aja mänge ning loeme uusi jõu­lu­jutte ja ‑lu­ule­tusi 9. klass — tähis­tame Ly­dia Koidu­la 170. juubelit

Hingerahu

4. no­vem­brist — 30. no­vem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Hinger­ahu. No­vem­brikuu on aeg, kus kõik ki­ired hooa­jatööd on lõppe­mas ning saame pühen­du­da tubase­le tege­vuse­le ja iseen­dale. Va­narah­vas lei­dis sel pe­ri­ood­il hingeko­su­tust käsitööst ja lugude vest­mis­est, ük­steisel külas käimis­est ja es­i­vane­mate hingede­ga suhtlemis­est. Näi­tusel väl­ja­sol­e­vad raa­matud ka­jas­tavad no­vem­brimeele­o­lusid varase­mal ja praegusajal.

Talv Põhjalas

11. no­vem­brist — 17. no­vem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Talv Põh­jalas. Raa­matu­väl­japanek on pühen­datud Põh­ja­maade raamatukogunädalale.

Kohtumine Alar Krautmaniga

10. ok­too­bril kell 17 Jäne­da raa­matuko­gus ko­h­tu­mine Alar Kraut­maniga. Jänedalt pärit pärimusmed­it­si­i­ni uuri­ja ning Kraut­mani Mas­saaži- ja Ter­viseakadeemia loo­ja ja eestveda­ja Alar Kraut­man jagab oma tead­misi es­i­vane­mate ravikunstist.

Raamatukogupäevad Jäneda raamatukogus

14. ok­too­bril külas Jäne­da kooli 2. ja 4. klass. Räägime oma ko­duko­ha ja pere ko­h­ta vägevaid pärimus­lu­gusid, mängime vanu mänge, mõis­tatame ja paneme kokku vanasõ­nadoomi­no. 22. ok­too­bril külas Jäne­da lastea­ialapsed. Loeme ette vanu ja uue­maid lu­gusid ja mängime mänge. 29. ok­too­bril Kratid ja raa­matukoid. Raa­matukoguüri­tus Jäne­da kooli 3. klas­si­ga. Räägime lugemise täht­sus­est. Kul­tu­uripäran­di aas­ta puhul

Raa­matukogupäe­vad Jäne­da raa­matuko­gusRead More »

Mees, kes maksis hingehinda

7.–31. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Mees, kes mak­sis hinge­hin­da. Vane­mad ja uue­mad raa­matud Krattidest.

Luule Nurga rahvusliku käsitöö näitus

10. sep­tem­brist — 31. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus Lu­ule Nur­ga rahvus­liku käsitöö näi­tus. Näi­tuse tutvus­tus 21. sep­tem­bril kell 12.00. Lu­ule Nur­ga on tun­tud ja tun­nus­tatud käsitöömeis­ter ning ‑õpeta­ja. Praegu tegut­seb ta ar­mas­tatud alal MTÜ‑s Loometöö. Õp­pi­des ja õpetades on läbi aas­tate valmin­ud ka tema enda rah­varõi­vaste kom­plek­tid ning nende ju­urde ku­u­lu­vad kau­nid lisandid.

Sügis tantsib õues

2. sep­tem­brist — 20. sep­tem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Sügis tantsib õues. Sügis pole veel käes, vaid vilk­samisi on teda aima­ta kir­juks muu­tu­vates pu­u­võrades ning kip­i­­tav-kül­­mas hom­mikukastes. Sel­l­ist soo­jen­dus­tantsu enne marumür­g­liks kas­vamist võib ju nau­ti­da õues, aga miks mitte ka toas raa­matute seltsis.

Nutikale“ lugejale

24. au­gust 2013 on olu­line ku­upäev kõi­gi An­droid nu­titele­foni ka­su­ta­jate jaoks. Võib-olla mitte kõig­ile, aga kind­lasti neile, kes on ka raa­matukogu ka­su­ta­jad, luge­jad. Nimelt on 24. alates või­ma­lik Google Play poest alla laa­di­da „äpp“ nimega m‑RIKS. Win­dows Phone’i ka­su­ta­jatele on analoogne rak­endus valmis juba 2011. aas­ta lõpust.

Loomispisikust nakatunud

10. ju­u­nist — 30. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus käsitöönäi­tus Loomispisikust nakatunud. Jäne­da küla 660. ju­ube­li puhul ning Kul­tu­uripäran­di aas­ta tähis­tamiseks on kokku kogutud Jäne­da küla tublide käsitöömeistrite loom­ing. Elav, kirev ning põnev näi­tus jääb avatuks kogu suveks.

13. ju­u­nist — 10. au­gus­ti­ni näi­tus Jäne­da Kooli õpi­laste Krõl­lip­iltidest — Krõl­li­ga koos on alati pidu! Palju õnne, Ellen Niit! Näi­tus on pühen­datud 13. ju­ulil 85. sün­nipäe­va pi­davale ar­mas­tatud lastekir­janikule Ellen Niidule.

Jäneda 660

Jäne­da küla 660. ju­ube­li puhul on il­munud postkaart. Kaar­di esikül­je moodustab pilt­mo­sai­ik sell­est, mis on meie külas läbi ajaloo er­ilist ja omapärast. Näiteks üks su­uri­maid Eesti kait­selin­nuse­ase­meid Jäne­da Lin­namä­gi või vana pul­li­tall, mis on teatriks üm­ber ehi­tatud. Lisaks fo­todele on esikül­jel kir­jad Jäne­da ajalooliste nimede­ga ning arv 660. Iga vaate ko­h­ta on kaar­di tagakül­jel väike

Jäne­da 660Read More »