18. no­vem­brist 30. det­sem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus Maav­il­lane Näi­tus Sir­je Mõsaku kan­gastelgedel kootud vil­lastest vaipadest. Tööd on valmin­ud TÜV­KA ‑s (Tar­tu Ülikooli Vil­jan­di Kul­tu­uri­akadeemias) rahvus­liku käsitöö kur­susel õp­pimise pe­ri­ood­il. Eesti Rah­vakun­sti ja Käsitöö Li­idu aas­ta­teema 2013 oli maavillane.

6. no­vem­brist 31. det­sem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Me ise oleme oma mälu kand­jad Näi­tus põhineb Rein Vei­de­man­ni poolt väl­ja val­i­tud eesti kir­jan­duse tek­stidele, mis on meile olulised ol­nud ajaloos ja on olulised ka täna.

4. no­vem­brist 29. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Talv Põh­jalas. Is­lan­di ajatu ilu Is­land on tun­tud kui tule ja jää maa. Oma ilu­ga on ta lum­manud fo­tograafe, in­spireer­in­ud nii lu­ule­ta­jaid kui kirjanikke.

5. no­vem­bril kell 17.30 ko­h­tu­mine ärime­he­ga, kel­lele meeldib kir­ju­ta­da. Külas on Avo Kull. Avo Kull on enda sõnul ärimees, kel­lele juh­tu­misi meeldib kir­ju­ta­da. Tema sulest on il­munud ro­maanid “Haigla”, “Kauba­ma­ja”, “Vabrik”. Hilju­ti nägi trüki­val­gust arvult nel­jas ro­maan “Re­porter”. Mis küll sun­nib sulge haara­ma ja oma mõt­teid ro­maaniks vormi­ma? On see sün­dides kaasa saadud sund või elu

Ko­h­tume ärime­he­ga, kel­lele meeldib kir­ju­ta­da.
Külas on Avo Kull
Read More »

7. ok­too­brist 16. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Ro­man Kut­sju­ba raa­matukun­st ja vaba­graafi­ka Tat­jana Kut­sju­ba dig­itöötlus­es Ro­man Kut­sju­ba (Cuţi­u­ba) on pärit Moldovast. Pärast Kišin­jovi (Chișinău) kun­stikooli lõpetamist asus ta õp­pi­ma Eesti Ri­ik­likku Kun­sti­in­sti­tuu­ti, mille lõpetas 1979. aastal graafiku­na. Diplomitöö­na valmin­ud pild­is­ar­ja ju­urde kir­ju­tas lu­ule­tused Ellen Niit, kes vaimus­tus piltide fil­igraans­est töötlus­est ja sai in­spi­rat­siooni nende sügavast

Ro­man Kut­sju­ba raa­matukun­st ja vaba­graafi­kaRead More »

01.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Mets – meie kõi­gi pärand­kul­tu­ur Pu­ude vägi ja võim on aidanud nii eest­lasi kui ka teisi lood­us­rah­vaid nii en­nemuiste kui ka tä­napäe­val. Maail­mas pole palju ri­ike, kus on säil­in­ud kau­nis põlis­lood­us ja ro­he­line elukeskkond. Varan­dus, millest paljud maad vaid unista­da või­vad, ku­u­lub su­ures osas Eesti ri­ig­ile ning sell­es ke­htib igaüheõigus.

01.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Kes küll laulab, räägib kord mu ema­kee­les … Väl­japanek soome-ugri rah­vaste lu­ulest. 90-ndate aas­tate vabadusepuhang tõi soome-ugri rah­vaste lu­u­lesse jul­ge­ma väl­jaütlemise, rahvuse­le valusate prob­leemide ka­jas­tamise, poli­itilise otsesõnalisuse.

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Hüüa, hüüa, pil­likene! Muusikari­is­tad ja pil­limäng on meie rah­vakul­tu­uri lahuta­matu osa. Pill on eluliselt täht­sate ta­van­dite saat­jaks, pil­limäng pakub in­ime­se­le lõõ­gas­tust ja es­teetilist naudingut. Väl­japanek tutvustab eesti rah­va­pille ja ka pillimeistreid.

02.–30.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Maja täis muusikat. Es­to­nia maja 100. 2013. aas­ta sügisel 100-aas­­taseks saav Es­to­nia on Eesti rah­va jaoks ol­nud alati ena­m­at kui vaid teatri- ja kontserdi­ma­ja. Sü­dalin­nas asuv kun­stitem­pel on omari­ik­luse süm­bol ja teine kodu mitte ük­snes sadadele es­toon­lastele, vaid kõig­ile muusikat ja tantsu ar­mas­ta­vatele eestlastele.

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Põr­guau­gud ja põr­guhauad. Su­uri lood­us­likke koopaid – peamiselt küll karstikoopaid – käime sageli imetle­mas välis­reisidel. Ko­du­seid tun­neme vähem. Ometi on nen­de­gi seas tähelepanu­väär­seid: nii lub­jaki­vide ae­glasel lahus­tu­misel ku­junenud ula­tus­likke karstikanaleid kui ka parem­i­ni ligipääse­tavaid, põh­javee mehaanilise uuris­tustege­vuse tõt­tu tekkin­ud li­ivakivikoopad, mis paiknevad põhiliselt Lõu­­na-Eestis, De­voni li­ivaki­vide avamusalal.

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Kuldse sule­ga Ellen Niit. 13. ju­ulil tähis­tas 85. sün­nipäe­va Ellen Niit, kelle laule ja lu­gusid on loe­tud läbi mitme in­im­põlve, ikka ja jälle, nii ko­dus kui koolis.

10. ju­u­nist 30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Puhas vesi annab elu. Käesolev aas­ta on rahvus­va­he­liselt nimetatud veealase koost­öö aas­taks. See on aas­ta, mil puh­ta vee väär­tus­tamise­le ja ri­ikide­va­he­lise­le koost­ööle sel alal pööratakse er­ilist tähelepanu.

1. ju­ulist 30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Suit­susaun — ehe eesti saun. Suit­susaun on Eestis taas au sisse tõus­mas. Enam­jagu seda tüüpi saunu asub Võru­maal ja Se­tu­maal. Suit­susaunal on tähtis osa meie pärand­kul­tu­uris, seetõt­tu tahavad võrokesed saa­da sel­l­ele UN­ESCO kaitse.

01.–28. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Head­Read 2013. Väl­japanek tutvustab kir­jan­dus­fe­li­v­ali Head­Read 2013 välis­esine­jaid ja nende loomingut. Sel aastal os­alesid fes­ti­valil Sofi Ok­sa­nen, Rosa Lik­som, Ja­son Good­win, Ma­ri­na Step­no­va ja paljud teised ar­mas­tatud autorid.

30. mail 1908. aastal sai Tapal teoks es­imene eesti kir­ja­keele kon­v­er­ents. Tar­gad keele­me­hed nii Tar­tu kui ka Tallinna poolt tulid Tapale, et teha tõ­si­seid samme eesti kir­ja­keele ühtlus­tamiseks. Tä­navu täi­tub 105 aa­s­tat sell­est täht­sast sünd­mus­est ning mõte oli seda täht­päe­va vei­di er­ilise­malt es­ile tuua. Olu­line on oma ema­keelt hoi­da, et teda oleks ilus rääki­da ja

Pisiköidete näi­tus “Ajas­ta­ja”Read More »

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek 105 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist. 30. mail 1908. aastal sai Tapal teoks es­imene eesti kir­ja­keele kon­v­er­ents, es­imene omataoliste reas (kokku peeti neid neli). Eesmärgiks oli kir­ja­keele ühtlus­t­a­mine, „lahku­minekute ja eba­vormide vähendamine“.

18. märt­sist 30. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Rahvuse elu­jõud. Käesolev aas­ta on kul­tu­uri­m­in­is­teeri­u­mi et­tepanekul ku­u­lu­tatud vaimse kul­tu­uripäran­di aas­taks. Teema-aas­­ta juht­mõte “Päri­ja­ta pole päran­dit”, kut­sub mõtle­ma selle üle, mida me väär­tus­likuks peame ning säil­i­ta­da ja järel­tule­vatele põlvedele edasi anda tahame.

3.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Talv Viru­maal. Il­mar Mesi lood­us­fo­tode näi­tus. Ees­ti­maa on ilus, olgu aas­taaeg milline tah­es. Il­mar Mesi 34 talvist fo­topilku Viru­maa lood­use­le tek­i­tavad soo­ja tunde, mis sest, et fo­todel on jääd ja lund.

1.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Palju ÕNNE, Teet Kallas!. Teet Kallas on tele­sar­ja “Õnne 13” kauaaeg­ne stse­nar­ist. Ta on kir­ju­tanud ro­maane, nov­el­le, es­seid, kolumne, tõlkeid, filmist­se­naar­i­ume. Hoides kätt elu pul­sil ja usku sü­dames, on ta kir­ju­tanud end rah­va südamesse.

01.03.2013–30.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Eesti mees Mart Ki­vastik. Mart Ki­vastik hakkas ro­maanide, nov­el­lide, ar­tik­lite ja filmist­se­naar­i­u­mite kõr­val 1990. aas­tate lõpul kir­ju­ta­ma ka näi­den­deid ning on nüüd üks enim lavas­tatud Eesti näitekir­janikke. Eesti kun­st­nike elu­lu­gusid teatrisse toonud näitekir­janik usub, et Eesti lähi­a­jalugu hakkab jär­jest enam teatrisse jõudma.