Palju ÕNNE, Teet Kallas!

1.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Palju ÕNNE, Teet Kallas!. Teet Kallas on tele­sar­ja “Õnne 13” kauaaeg­ne stse­nar­ist. Ta on kir­ju­tanud ro­maane, nov­el­le, es­seid, kolumne, tõlkeid, filmist­se­naar­i­ume. Hoides kätt elu pul­sil ja usku sü­dames, on ta kir­ju­tanud end rah­va südamesse.

Eesti mees Mart Kivastik

01.03.2013–30.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Eesti mees Mart Ki­vastik. Mart Ki­vastik hakkas ro­maanide, nov­el­lide, ar­tik­lite ja filmist­se­naar­i­u­mite kõr­val 1990. aas­tate lõpul kir­ju­ta­ma ka näi­den­deid ning on nüüd üks enim lavas­tatud Eesti näitekir­janikke. Eesti kun­st­nike elu­lu­gusid teatrisse toonud näitekir­janik usub, et Eesti lähi­a­jalugu hakkab jär­jest enam teatrisse jõudma.

14. vee­bru­ar­ist 28. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioonid näi­tusel “In­gli­ti­ivul”. Tapa lin­naraa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud nime­ka Pe­ter­buri kun­st­niku Vera Pavlo­va vi­imas­tel aas­ta­tel valmin­ud il­lus­trat­sioonide näi­tus “In­gli­ti­ivul”. Väl­japan­dud ak­varel­lidel, neid on kolmekümne üm­ber, ko­htame in­gleid ja muinasju­tulisi maastikke ning värvikaid pilte õukon­naelust. Raa­matukokku tuli näi­tus tänu Eesti Lastekir­jan­duse Keskuse kun­stieksper­di Vi­ive Noore

In­gli­ti­ivul” – Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioonikun­stRead More »

Valdo Pant – aastaid hiljem

12.02.2013–16.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Val­do Pant – aas­taid hiljem. Val­do Pant (21. jaan­uar 1928 – 30. ju­uli 1976) oli üks Eesti XX sa­jan­di su­urku­jud­est – mees, keda mäle­tavad mitmed põlvkon­nad. Val­do Pant, raa­­dio- ja telea­jakir­janik, pub­lit­sist ning dra­maturg, saavu­tas oma loomin­gu ja esine­mis­te­ga su­ure us­al­duse, tun­nus­tuse ja pop­u­laar­suse juba oma elu­a­jal. Raa­matunäi­tus annab­ki põgusa

Val­do Pant – aas­taid hiljemRead More »

See on see maa

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa. Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, kul­tu­urist, lood­us­est ja paljud­est teis­test teemadest. Iga au­tor on oma raa­ma­tusse val­in­ud 101 Eesti­ga seo­tud kõige olulise­mat märksõna. 

Teisipäe­val 12. vee­bru­ar­il kell 17.30 toimub Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Ene Hioni raa­matu “Val­do Pant — aas­taid hiljem” es­itlus. Ene Hion on raa­ma­tusse kokku ko­gunud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paariküm­neaas­tane koost­öö raa­dios ja televisioonis.

Ma soovin teile …

20.12.2012–30.01.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus jõu­lukaar­tidest Ma soovin teile …. Tapa lin­naraa­matuko­gus on läbi aas­tate toimunud väga palju toredaid kun­stinäi­tusi, ko­h­tu­misi kun­st­nikega. Neist sü­dam­lik­est kokkupu­ude­test on al­guse saanud sõbrasidemed. Ja sõbrad, teada­gi, saa­davad ük­steise­le jõulukaarte!

01.–31.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Rõõ­mude jagamise aeg. Det­sem­ber on kõig­ile üks pikk mõnus oo­tuse­aeg. Iga­sugu et­te­valmis­tused ja kom­betäit­mised ning see, kui sa ise lähedastele mida­gi ilusat teed, aitab meele­olu hel­gele pühade­lainele. Väl­japanek annab ideid pühade­tunde loomiseks.

Inimese teekond

01.11.–15.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus In­imese teekond. Karl Ris­tikivi 100. Karl Ris­tikivi seitsme­teistkümnest ro­maanist on ilm­selt enim loe­tud kolme es­imest, mille tege­vu­s­paigaks on Tallinn. Kol­mas neist, “Ro­htaed”, ku­u­lub koos Os­kar Lut­su “Ke­vade” ja Jaan Krossi “Wik­mani pois­te­ga” eesti kooliro­maani klas­sikasse. In­imene teel ja teekon­na ku­jund läbi­vad kogu Ris­tikivi loomingut Tallinna-triloogiast alates kuni vi­imaseks ro­maaniks jäänud

In­imese teekondRead More »

Milline rikkus!

Väl­japanek raa­matutest, mille üm­ber on vor­munud eesti kir­jan­dus. Väl­japanek kut­sub luge­jaid avas­ta­ma ja ka taasavas­ta­ma eesti kir­jan­dust. Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas 2. ok­too­brist 30. oktoobrini.

Labürindis eksleja

Evi Ti­hemets 80 Kun­stitegemist on Evi Ti­hemets võr­rel­nud labürindis ek­slemisega:” Kun­st­nik on ek­sle­ja labürindis, millest ei pääse väl­ja. Tege­likult ei taha­gi me sealt väl­ja.” Näi­tus Tapa Lin­naraa­matuko­gus (20. oktoobrini)

Luulekava “Olen naine”

24. ok­too­bril kell 18.00 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas lu­uleka­va Olen naine — Ave Alavainu lu­ulet loeb Iiris Saluri, flöödil musit­seerib Mar­tin Uudevald.

Aed on maag­i­line paik, väike os­ake oma­lood­ud lood­ust, mis annab en­er­giat ning muu­tub koos aas­taae­gade ja sinu enda­ga. Raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas (I korrus).