01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa. Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, kul­tu­urist, lood­us­est ja paljud­est teis­test teemadest. Iga au­tor on oma raa­ma­tusse val­in­ud 101 Eesti­ga seo­tud kõige olulise­mat märksõna. 

Teisipäe­val 12. vee­bru­ar­il kell 17.30 toimub Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Ene Hioni raa­matu “Val­do Pant — aas­taid hiljem” es­itlus. Ene Hion on raa­ma­tusse kokku ko­gunud mäles­tused Val­do Pan­dist, kel­le­ga teda sidus paariküm­neaas­tane koost­öö raa­dios ja televisioonis.

20.12.2012–30.01.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus jõu­lukaar­tidest Ma soovin teile …. Tapa lin­naraa­matuko­gus on läbi aas­tate toimunud väga palju toredaid kun­stinäi­tusi, ko­h­tu­misi kun­st­nikega. Neist sü­dam­lik­est kokkupu­ude­test on al­guse saanud sõbrasidemed. Ja sõbrad, teada­gi, saa­davad ük­steise­le jõulukaarte!

01.–31.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Rõõ­mude jagamise aeg. Det­sem­ber on kõig­ile üks pikk mõnus oo­tuse­aeg. Iga­sugu et­te­valmis­tused ja kom­betäit­mised ning see, kui sa ise lähedastele mida­gi ilusat teed, aitab meele­olu hel­gele pühade­lainele. Väl­japanek annab ideid pühade­tunde loomiseks.

01.11.–15.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus In­imese teekond. Karl Ris­tikivi 100. Karl Ris­tikivi seitsme­teistkümnest ro­maanist on ilm­selt enim loe­tud kolme es­imest, mille tege­vu­s­paigaks on Tallinn. Kol­mas neist, “Ro­htaed”, ku­u­lub koos Os­kar Lut­su “Ke­vade” ja Jaan Krossi “Wik­mani pois­te­ga” eesti kooliro­maani klas­sikasse. In­imene teel ja teekon­na ku­jund läbi­vad kogu Ris­tikivi loomingut Tallinna-triloogiast alates kuni vi­imaseks ro­maaniks jäänud

In­imese teekondRead More »

Väl­japanek raa­matutest, mille üm­ber on vor­munud eesti kir­jan­dus. Väl­japanek kut­sub luge­jaid avas­ta­ma ja ka taasavas­ta­ma eesti kir­jan­dust. Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas 2. ok­too­brist 30. oktoobrini.

Evi Ti­hemets 80 Kun­stitegemist on Evi Ti­hemets võr­rel­nud labürindis ek­slemisega:” Kun­st­nik on ek­sle­ja labürindis, millest ei pääse väl­ja. Tege­likult ei taha­gi me sealt väl­ja.” Näi­tus Tapa Lin­naraa­matuko­gus (20. oktoobrini)

24. ok­too­bril kell 18.00 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas lu­uleka­va Olen naine — Ave Alavainu lu­ulet loeb Iiris Saluri, flöödil musit­seerib Mar­tin Uudevald.

Aed on maag­i­line paik, väike os­ake oma­lood­ud lood­ust, mis annab en­er­giat ning muu­tub koos aas­taae­gade ja sinu enda­ga. Raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas (I korrus).