09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lõ­bus­tan sil­ma lumega, näpis­tan kõr­va kül­ma­ga. Talvea­jal kau­nistab meie muinasju­tu­tu­ba sin­istes ja val­getes toonides kun­stinäi­tus. Lume- ja talvepiltide au­toriteks on Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi lapsed. Õpi­lasi juhen­das õpeta­ja Elle Käosaar. Näi­tuse­le an­navad kül­ma võlu ju­urde sin­ist ja hõbe­dast värvi kujud.

Nagu kala vees

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Nagu kala vees. Kir­janik Eno Raud on oma lastelu­ules ikka ol­nud lei­d­liku sõ­na­ga vig­urimees, kes on oma loomin­gusse pan­nud sõna- ja kõlamän­gu. Vormiliselt on tema lastevär­sid li­ht­sad, sek­ka ka pike­maid lu­ule­tusi. Kui keeru­line ni­isu­g­ust li­ht­sust luua oli, oleks võin­ud vas­ta­ta vaid au­tor ise. Kõr­valt paistab, et lu­ule­tusi kir­ju­tades on Eno

Nagu kala veesRead More »

Näärikuu

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Näärikuu. Jaan­uar kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: näärikuu (kuu es­imese päe­va ehk nääripäe­va jär­gi), sü­dakuu (aeg jõuab talvesü­dameni) ja uueaas­takuu (äs­jaalanud aas­ta jär­gi). Raa­matunäi­tus tutvustab näärikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: kolmekuninga‑, nuudi‑, tõnise‑, tal­i­har­­ja- ja paavlipäe­va. Rah­vatarkus ütleb, et mis näärikuu tege­ma­ta jätab, selle teeb küün­lakuu ära. Ja veel, et kui näärikuu soe, siis

NäärikuuRead More »

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Eve Rein­väli vildi­tud nukkude näi­tus. Eve Rein­väli töötab Pär­nu lasteko­dus kas­vata­jana. Vil­la avas­tas enese jaoks kuus aa­s­tat tagasi, kui nägi vil­timist kõr­valt. Proo­vis ka ise ja vil­timine hakkas kohe meeldima. Eve han­kis vil­la ja nõe­lad ning hakkas toksima.

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Õheta­vate õunte moo­di kül­ma­lind. Kül­mal talve­hom­mikul näib järsku, nagu olek­sid õu­na­pu­ule punased vil­jad kas­vanud. Need õuna moo­di õheta­jad on lee­vikesed, keda võib­ki ka õu­na­pu­ulin­dudeks nimeta­da. Tead ju küll neid punakõhulisi jõu­l­ulin­nuke­si? Nad ot­si­vad kül­ma­ga ela­mute üm­brus­es toitu, sell­est on nad en­dale saanud ka nime kül­ma­lind või talvik. Isas­lee­vikeste karmi­in­punased pugud

Õheta­vate õunte moo­di kül­ma­lindRead More »

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Vildi­tud jõu­l­u­lugu. Vilti­da on vah­va, sest vil­la moon­du­mine vildiks toimub kui võlu­väel. Vill muu­tub vildiks ku­umuse, ni­iskuse ja hõõr­du­mise koos­mõjul või siis hoop­istük­ki nõe­la­ga tok­sides. Vilt on ar­vatavasti van­im in­imese valmis­tatud tek­sti­il. Vildi­tud ese pakub soo­ja ja sil­marõõ­mu. Vildi­tud män­guas­ja­ga on mõnus mängi­da. Meil on väl­ja pan­dud raa­matud, kust võib

Vildi­tud jõu­l­u­luguRead More »

01.11–11.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lot­tet leiu­tades Näi­tusel “Lot­tet leiu­tades” saab näha pilte ja ka­van­deid Lotte-filmidest ning nende va­hen­dusel jäl­gi­da, kuidas valmib an­i­mafilm. Pil­did on joon­istanud, maal­in­ud ja arvuti­ga töödel­nud kun­st­nikud Hei­ki Er­nits, Ka­tri Haarde, Laima Pun­tule, Mar­i­ann Joa jt.

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. no­vem­bri­ni. Muinasju­tu­toas saab no­vem­briku­us kae­da Karlssoni ka­tusekam­brisse. Seal on kõigest üks tuba, kuid sell­es toas on väga palju hu­vi­tavaid asju. Mida täpselt, teab Väikevend, sest va­hel lubab maail­ma parim Karls­son Väikeven­nal ko­ris­ta­da maail­ma pari­mat tuba. Kui igav hakkab, võib lenna­ta Väikeven­na ju­urde, seal tem­bu­ta­da või näiteks Ma­ja­sokku tirriteerida.

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. no­vem­bri­ni. Lot­tet tun­nevad muidu­gi kõik. Temaga juh­tu­vad alatasa mingid põnevad as­jad. Reisi­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maale või Kuu peale. Lotte sõpradele kass Brunole ja jänes Al­ber­tile on lisan­dunud kolme kõr­va­ga kuujänes.

Onu Heino, ja mis seal sala­ta, ka kir­janik Jaanus Vaik­soo on su­ured lood­us­esõbrad. Raa­matu­väl­japanek tutvustab kir­janiku lu­ule­tusi ja jutte lood­us­est. Põnevad on muis­ten­did met­sast ja soost. Jaanus Vaik­soole meeldib soos ui­da­ta ja sealset elu uuri­da ning seetõt­tu on see teema ka tema raa­matutesse jõud­nud. (raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas)

Onu Heino ko­h­ta teame, et ta on tore mees ja et ta elab Pär­nu maan­teel, kor­ter kuus. Kir­janik Jaanus Vaik­soo arvab, et päriselt teda vist ei olé ole­mas. Küll on ta aga raa­matutege­lane, kes on kolin­ud ka aabit­sasse. Raa­matunäi­tusel on väl­jas lu­ule­tused raa­ma­tust „Onu Heino ek­sis ära“ ja iga lu­ule­tuse lõppedes võib kin­ni­ta­da, et tõesti,

Onu Heino – tõesti tore meesRead More »

Raa­ma­tus „Es­imene es­imene sep­tem­ber“ asub kõrvu­ti lehekülgedel Lee­lo Tungla ja Jaanus Vaik­soo lasteloom­ing es­ime­seks koolipäe­vaks. Mõle­mad kir­janikud on ka aabit­sate au­torid. Panime koo­li­aas­ta al­guse puhul väl­ja nii Jaanus Vaik­soo kui ka Lee­lo Tungla aabit­sad ja aabit­sate valmimis­lood. Lugemise ime avas­t­a­mine al­gab aabit­sast. Lisaks saab luge­da mõle­malt kir­janikult koo­lilu­ule­tusi ja ‑jutte. Toredaid lugemise­la­musi uuel koo­li­aastal! (raa­matunäi­tus

Aabits – lugemise ime al­gusRead More »

Seeneralli

Näi­tus Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi õpi­laste piltidest, mil­lel on ku­ju­tatud sügis­est met­sa ja seeni. Õpi­laste juhen­da­ja on Elle Käosaar. (2.–27. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas)

Lastekir­janik Jaanus Vaik­soo on aval­danud ajakir­jas „Täheke“ ter­ve rea spordi­teemal­isi jutte. Ka aabit­satege­lasel Jaagupil on sügisel koo­lis jook­sukross. Hea tuju saamiseks hüp­pab onu Heino hüp­penööri­ga või teeb keeruku­ju. Väl­jas ongi Jaanus Vaik­soo spordilood ja ‑lu­ule­tused, ehk in­nus­tavad need sind rohkem li­iku­ma ja sporti tege­ma. Näi­tust ilmes­tavad auhin­nad ja võistluste ju­urde ku­u­luv atribuu­ti­ka. Need tõi näitusele

Hüp­pa hüp­penööri­ga või tee keeruku­juRead More »

[lg_image folder=“TLRK/2012/Kiisuga_reisima” image=“DSC_0805.JPG” display=“thumb” align=“right” caption=“Vaata ka pilte galeriist”]Kiisule meeldib küll oma ko­dukülas toimeta­da, aga mõniko­rd tuleb talle vas­tu­pan­damatu reisi­himu peale. Siis ei jää muud üle, kui sel­jakott sel­ga või ko­hver kätte ja teele. Reis on hoop­is põnevam, kui kaugel maal mõni sõber ees ootab. Nii saavad sel­ge­maks selle maa kombed ja keel. Kui rändamisest

Ki­isuga reisi­maRead More »

Tule torni – tuletorni

Näi­tusel on väl­jas pildi­mater­jal ning raa­matud maail­ma ja Eesti tule­tornidest. Ma­jakaid meis­ter­dasid ja joon­istasid Tapa ja Lehtse õpi­lased, keda juhen­das kun­stiõpeta­ja Eve Allsoo.

Merevalvur majakas

Raa­matunäi­tuse­le „Merevalvur ma­jakas“ on kogutud laster­aa­matud jut­tude ja lu­ule­tuste­ga tule­tornidest. Ma­jakad näi­tavad raa­mat­u­lae­vadele ko­du­teed. Tule­tornid ehk ma­jakad er­inevad värvi, kuju ja kõr­guse poolest. Nii on mere­meestel nende jär­gi kergem mere­teedel li­igel­da. Ma­jakas aitab mer­el pime­dus­es õiget teed leida.

Maasikamaitsemiskuu

Raa­matu­väl­japaneku koost­asime Lee­lo Tungla su­veteemal­is­test lu­ule­tustest ja jut­tud­est. Tema lu­ule­tus­es „Ju­u­ni“ on see su­vekuu heinakuu, jaanikuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.