4. no­vem­brist 29. no­vem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Talv Põh­jalas. Is­lan­di ajatu ilu Is­land on tun­tud kui tule ja jää maa. Oma ilu­ga on ta lum­manud fo­tograafe, in­spireer­in­ud nii lu­ule­ta­jaid kui kirjanikke.

18. no­vem­brist 11. jaan­uar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Rahvus­lik käsitöö Pärast seda, kui lin­nud on lahkunud ning tuul vi­imsed­ki lehed pu­udelt maha ra­putanud, muu­tub sügis pimedaks ja kõledaks. Just nüüd tek­ib vas­tu­pan­damatu soov teha ahju-pli­i­­di alla tuli, teed juua ning kudu­da või luge­da. Rahvus­lik käsitöö on os­ake meie kul­tu­uripäran­dist. Käsitööd on tehtud ja tehakse ikka ja

Rahvus­lik käsitööRead More »

11. no­vem­brist — 17. no­vem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Talv Põh­jalas. Raa­matu­väl­japanek on pühen­datud Põh­ja­maade raamatukogunädalale.

01.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Kes küll laulab, räägib kord mu ema­kee­les … Väl­japanek soome-ugri rah­vaste lu­ulest. 90-ndate aas­tate vabadusepuhang tõi soome-ugri rah­vaste lu­u­lesse jul­ge­ma väl­jaütlemise, rahvuse­le valusate prob­leemide ka­jas­tamise, poli­itilise otsesõnalisuse.

02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Lin­navalvur Vana Toomas. Väl­jas on raa­matud, milles tutvus­tatakse Tallinna Vanalin­na pär­lit – Raeko­da. Raeko­jal on ka oma torn ja torni ti­pus pöör­lev tu­ulelipp Vana Toomas. Tallinna Raeko­da on uur­in­ud ja täpset restau­reer­im­ist jäl­gin­ud Tapalt pärit arhitekt Ted­dy Böck­ler. Kui ja­lu­tad Raeko­ja plat­sil, on tähtis tunne, et Tallinna Vanalinn on väga uhke

Lin­navalvur Vana ToomasRead More »

7.–31. ok­too­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Mees, kes mak­sis hinge­hin­da. Vane­mad ja uue­mad raa­matud Krattidest.

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Hüüa, hüüa, pil­likene! Muusikari­is­tad ja pil­limäng on meie rah­vakul­tu­uri lahuta­matu osa. Pill on eluliselt täht­sate ta­van­dite saat­jaks, pil­limäng pakub in­ime­se­le lõõ­gas­tust ja es­teetilist naudingut. Väl­japanek tutvustab eesti rah­va­pille ja ka pillimeistreid.

12. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Prak­ti­line per­e­naine. Raa­matu­väl­japanekult leiab er­inevaid kokaraa­ma­tu­id ja hoidis­tami­se­vi­ise, alates vanae­made ajast pärit hapen­damis­est ja soolamis­est kuni tä­napäevase sü­gavkül­mu­tamiseni väl­ja. On tra­dit­sioonil­isi ja ka trendika­maid ret­septe, lei­dub hu­vipakku­vat nii noorele kui vane­male per­e­naise­le, samu­ti meesperele, kes saavad kaasa lüüa kala ja liha suit­se­tamisel ning ko­duõlu või ‑vei­ni valmis­tamisel. Ja

Prak­ti­line per­e­naineRead More »

2. sep­tem­brist — 20. sep­tem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Sügis tantsib õues. Sügis pole veel käes, vaid vilk­samisi on teda aima­ta kir­juks muu­tu­vates pu­u­võrades ning kip­i­­tav-kül­­mas hom­mikukastes. Sel­l­ist soo­jen­dus­tantsu enne marumür­g­liks kas­vamist võib ju nau­ti­da õues, aga miks mitte ka toas raa­matute seltsis.

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Kuldse sule­ga Ellen Niit. 13. ju­ulil tähis­tas 85. sün­nipäe­va Ellen Niit, kelle laule ja lu­gusid on loe­tud läbi mitme in­im­põlve, ikka ja jälle, nii ko­dus kui koolis.

1.–31. au­gus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Lääne-Viru kir­janikud Jaan Kru­us­vall ja Rai­mond Kaugver. Väl­japanek tutvustab kahe vir­u­lase elu ja loomingut. Jaan-Vahur Kru­us­vall on sünd­in­ud Palmse val­las. Ta on Veera Saare õe­poeg. Rah­va hul­gas tun­tust ko­gunud põhiliselt näi­den­dite­ga “Pilvede värvid” ja “Vaikuse val­la­ma­ja”. Es­imene käsitleb Eesti maarah­va II maail­masõ­ja aegset, teine Eesti maarah­va sõ­ja­järgset saa­tust. Nende näidendite

Lääne-Viru kir­janikud Jaan Kru­us­vall ja Rai­mond KaugverRead More »

10. ju­u­nist 30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Puhas vesi annab elu. Käesolev aas­ta on rahvus­va­he­liselt nimetatud veealase koost­öö aas­taks. See on aas­ta, mil puh­ta vee väär­tus­tamise­le ja ri­ikide­va­he­lise­le koost­ööle sel alal pööratakse er­ilist tähelepanu.

1. ju­ulist 30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Suit­susaun — ehe eesti saun. Suit­susaun on Eestis taas au sisse tõus­mas. Enam­jagu seda tüüpi saunu asub Võru­maal ja Se­tu­maal. Suit­susaunal on tähtis osa meie pärand­kul­tu­uris, seetõt­tu tahavad võrokesed saa­da sel­l­ele UN­ESCO kaitse.

01.–28. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Head­Read 2013. Väl­japanek tutvustab kir­jan­dus­fe­li­v­ali Head­Read 2013 välis­esine­jaid ja nende loomingut. Sel aastal os­alesid fes­ti­valil Sofi Ok­sa­nen, Rosa Lik­som, Ja­son Good­win, Ma­ri­na Step­no­va ja paljud teised ar­mas­tatud autorid.

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek 105 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist. 30. mail 1908. aastal sai Tapal teoks es­imene eesti kir­ja­keele kon­v­er­ents, es­imene omataoliste reas (kokku peeti neid neli). Eesmärgiks oli kir­ja­keele ühtlus­t­a­mine, „lahku­minekute ja eba­vormide vähendamine“.

6.–31. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Kon­nakontsert. Käes on igake­va­dine kon­nakontser­di aeg. Kraavid ki­havad ja pul­bit­se­vad ke­vadrahutus­es krook­su­jat­est. Raa­matu­väl­japanekus leiab nii hu­vi­ta­vat lugemist kon­nade elust kui ka lõbu­said lastejutte.

22.04.2013–30.05.2013 Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Aian­dus toas ja õues. Väl­japanek kõig­ile aian­dushuvilis­tele toalilledest ko­duõue ku­jun­damiseni. Tule ja vaa­ta! Näi­tus on ül­e­val 27. aprillini.

1.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Palju ÕNNE, Teet Kallas!. Teet Kallas on tele­sar­ja “Õnne 13” kauaaeg­ne stse­nar­ist. Ta on kir­ju­tanud ro­maane, nov­el­le, es­seid, kolumne, tõlkeid, filmist­se­naar­i­ume. Hoides kätt elu pul­sil ja usku sü­dames, on ta kir­ju­tanud end rah­va südamesse.

08.–30.04.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Vig­ur muinasju­tu­vest­ja Juhan Kun­der. Möö­dunud Kun­deri-aas­­ta ja tä­navuse kul­tu­uripäran­di aas­ta ühen­duse­na on väl­ja pan­dud J. Kun­deri muinasju­tud, lu­ule­tused ja Kun­deri Selt­sis väl­ja an­tud muinasjutukogumikud.

01.03.2013–30.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Eesti mees Mart Ki­vastik. Mart Ki­vastik hakkas ro­maanide, nov­el­lide, ar­tik­lite ja filmist­se­naar­i­u­mite kõr­val 1990. aas­tate lõpul kir­ju­ta­ma ka näi­den­deid ning on nüüd üks enim lavas­tatud Eesti näitekir­janikke. Eesti kun­st­nike elu­lu­gusid teatrisse toonud näitekir­janik usub, et Eesti lähi­a­jalugu hakkab jär­jest enam teatrisse jõudma.