Praktiline perenaine

12. augustist 28. sep­tem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Prak­ti­line per­e­naine. Raa­matu­väl­japanekult leiab erinevaid kokaraa­ma­tu­id ja hoidis­tami­se­vi­ise, alates vanae­made ajast pärit hapen­damis­est ja soolamis­est kuni tänapäevase sügavkül­mu­tamiseni …

HeadRead 2013

01.–28. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Head­Read 2013. Väl­japanek tutvustab kir­jan­dus­fe­li­v­ali Head­Read 2013 välis­esine­jaid ja nende loomingut. Sel aastal osalesid fes­ti­valil Sofi Oksa­nen, Rosa Lik­som, …

Konnakontsert

6.–31. mai­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Kon­nakontsert. Käes on igake­va­dine kon­nakontser­di aeg. Kraavid kihavad ja pul­bit­se­vad kevadrahutus­es krook­su­jat­est. Raa­matu­väl­japanekus leiab nii huvi­ta­vat lugemist kon­nade elust kui …

Vigur muinasjutuvestja Juhan Kunder

08.–30.04.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Vig­ur muinasju­tu­vest­ja Juhan Kun­der. Möö­dunud Kun­deri-aas­­ta ja tänavuse kul­tu­uripäran­di aas­ta ühen­duse­na on väl­ja pan­dud J. Kun­deri muinasju­tud, luule­tused ja Kun­deri Selt­sis …

See on see maa

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa. Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, …

Sinimustvalge

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Sin­imust­valge. Meie vabari­i­gi 95. sün­nipäe­vaks panime väl­ja raa­matud, mille piltidel on kasu­tatud sin­imust­val­get värvi­la­hen­dust. Väl­japanek pakub ka mõt­teid pidupäe­va kau­nis­tuste …