11.–28.03.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Met­sas käisid — hunti nägid?. Raa­matu­väl­japanek 2013. aas­ta loomast — hundist. Kuidas meie es­i­vane­mad hunti suh­tusid ning kuidas tä­napäe­val hunt meie ellu pu­u­tub. Lisaks hundi­jutte ja luuletusi.

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa. Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, kul­tu­urist, lood­us­est ja paljud­est teis­test teemadest. Iga au­tor on oma raa­ma­tusse val­in­ud 101 Eesti­ga seo­tud kõige olulise­mat märksõna. 

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Sin­imust­valge. Meie vabari­i­gi 95. sün­nipäe­vaks panime väl­ja raa­matud, mille piltidel on ka­su­tatud sin­imust­val­get värvi­la­hen­dust. Väl­japanek pakub ka mõt­teid pidupäe­va kau­nis­tuste tegemiseks nen­des värvides.

07.01.2013–16.02.2013 Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Uut ja vana lugemiseks. Väl­japanek varem il­munud ja uue­mat­est raa­matutest. Just praegu on paras aeg luge­da mõn­da head aegu­matut vana raa­matut või lei­da so­biv äsja il­munute hul­gast. Mis muud kui val­i­ma! Näi­tus on avatud 16. veebruarini.

4.–22.02.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Roost­ev­a­ba Eno Raud. 15. vee­bru­ar­il tähis­tame lastekir­janik Eno Raua 85. sün­ni­aastapäe­va. Tema sulest il­munud ju­tud ja lu­ule­tused on igi­hal­jad ja si­iani laste lugemis­va­likus väga täht­sal kohal

01.–31.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Rõõ­mude jagamise aeg. Det­sem­ber on kõig­ile üks pikk mõnus oo­tuse­aeg. Iga­sugu et­te­valmis­tused ja kom­betäit­mised ning see, kui sa ise lähedastele mida­gi ilusat teed, aitab meele­olu hel­gele pühade­lainele. Väl­japanek annab ideid pühade­tunde loomiseks.

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Vildi­tud jõu­l­u­lugu. Vilti­da on vah­va, sest vil­la moon­du­mine vildiks toimub kui võlu­väel. Vill muu­tub vildiks ku­umuse, ni­iskuse ja hõõr­du­mise koos­mõjul või siis hoop­istük­ki nõe­la­ga tok­sides. Vilt on ar­vatavasti van­im in­imese valmis­tatud tek­sti­il. Vildi­tud ese pakub soo­ja ja sil­marõõ­mu. Vildi­tud män­guas­ja­ga on mõnus mängi­da. Meil on väl­ja pan­dud raa­matud, kust võib

Vildi­tud jõu­l­u­luguRead More »

01.–28.12.2012 Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek Lõh­nad meie üm­ber. Väl­japanek raa­matutest, mis tutvus­tavad lõh­nu ja nende toimet.

14. no­vem­bril täi­tub tun­tud lastekir­janik Astrid Lind­greni sün­nist 105 aa­s­tat. Kes ei teaks tema raa­matutege­lasi Karlssonit ka­tuselt, Pipi Pikksuk­ka või Vah­tramäe Emilit. Kõik tema raa­matud on taaslugemiseks või alles avas­tamiseks kõig­ile, nii lastele kui ka vane­matele. Lehtse raa­matuko­gus 12. no­vem­brist 15. detsembrini.

Väl­japanek Loone As­tu­la lu­ule­tustest Lehtse raa­matuko­gus. (ül­e­val 15. ok­too­brist 5. novembrini)

Väl­japanek raa­matutest, milles rikka­likult ret­septe hoidiste tegemiseks. Ise tehtud on ikka kõige parem. Mis muud kui kõik moosi­ma. (3. sep­tem­brist 12. ok­too­bri­ni Lehtse raamatukogus)

Onu Heino, ja mis seal sala­ta, ka kir­janik Jaanus Vaik­soo on su­ured lood­us­esõbrad. Raa­matu­väl­japanek tutvustab kir­janiku lu­ule­tusi ja jutte lood­us­est. Põnevad on muis­ten­did met­sast ja soost. Jaanus Vaik­soole meeldib soos ui­da­ta ja sealset elu uuri­da ning seetõt­tu on see teema ka tema raa­matutesse jõud­nud. (raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas)

Väl­japanek raa­matutest, mille üm­ber on vor­munud eesti kir­jan­dus. Väl­japanek kut­sub luge­jaid avas­ta­ma ja ka taasavas­ta­ma eesti kir­jan­dust. Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas 2. ok­too­brist 30. oktoobrini.

Ju­u­liku­us hakkavad õit­se­ma pär­nad. Paljudes rah­vausun­dites on pärn püha puu. Ka­su­tatakse pär­na­puu puitu, lehti, õisi. Koo­re­alus­est ki­hist punuti vanas­ti nööri, ni­ineköit, ko­rve, kalavõrke ja vi­iske. Pär­naõi­etee on ter­vist turguta­va, kül­me­tushai­gusi ja köha leeven­da­va toimega.

Väl­japanek raa­matutest, mis tutvus­tavad Eesti er­inevaid vaatamisväär­susi er­inevates paikades. (avatud Sak­si raa­matuko­gus 01.08.–30.08.2012)

Väl­japanek Lee­lo Tungla loomin­gust. Lee­lo Tun­gal on kir­ju­tanud nii täiskas­vanutele kui lastele. Tema loom­ing on li­htne, mahlakas, õpet­lik ja kõig­ile arusaa­dav. Tema aabit­salugude jär­gi on kümned tuhand­ed eesti lapsed lugemise sel­geks saanud. Palju õnne sün­nipäe­vaks, eesti rah­va kir­janik Lee­lo Tun­gal! (avatud Sak­si raa­matuko­gus 01.06.–22.07.2012)

Sel­l­el aastal tähistab Eesti Film oma 100 ju­ube­lit. Väike väl­japanek tun­tu­mat­est filminäitle­jat­est ja kilde leg­en­daarsetest eesti filmidest. (avatud Lehtse raa­matuko­gus 04.06.–06.07.2012)

Raa­matu­väl­japaneku koost­asime Lee­lo Tungla su­veteemal­is­test lu­ule­tustest ja jut­tud­est. Tema lu­ule­tus­es „Ju­u­ni“ on see su­vekuu heinakuu, jaanikuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.