2. maist 13. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Ja mina ar­vasin ikka, et kõik as­jad kas­vavad alt­poolt üles”. Kui Muumitroll es­mako­rd­selt lumeräit­sakaid nägi, mõ­tles ta just nii. Muumitroll on sõbra­lik ja si­iras tege­lane, kes veedab meelel­di aega ko­dus, kuid unistab ka su­ur­test seik­lus­test. Va­hel ül­latab en­nast­ki oma jul­guse ja ot­susekind­lusega. Teeme meie näi­tusel temaga kaasa […]

Alates 24. april­list saab Tapa lin­naraa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel vaa­da­ta Val­gevene maa­likun­sti. Näi­tusel tule­vad ek­sponeer­im­ise­le peamiselt Anna Ko­rol­e­va tööd, lisaks on väl­jas ka väike va­lik abikaasa Alexan­der Demi­dovi maale. Ko­rol­e­va ja Demi­dovi puhul on tegemist äär­miselt posi­ti­ivse kun­sti­ga. Ko­rol­e­va maalid on pisikese iroo­ni­a­ga vürt­si­tatud helged ja nos­tal­gilised taga­si­vaat­ed lapsepõlve, Demi­dovi tööd jälle pisut süm­bolist­likud, maal­i­tud peene

Val­gevene kun­st­nike näi­tusRead More »

2. maist 6. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kust sai laulu minu rin­da. Juhan Liiv 150”. Juhan Li­ivi 150. sün­ni­aastapäe­vaks. Iga eest­lane teab peast mõn­da Juhan Li­ivi lu­ule­tust või lu­ulekatk­endit, ti­hti märka­ma­ta, et need read pärinevad Eesti ühe su­uri­ma lu­ule­ta­ja sulest. Juhan Li­ivi loom­ing on juba ammu oma loo­jast lahk­nenud ning is­e­seis­vat elu ela­ma hakanud.

2. maist 13. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Elu on si­is­ki täit­sa võluv”. Muidu elad ja ar­vad ikka, et hõbekandikut saab ka­su­ta­da ühe­lain­sal vi­isil, aga siis sel­gub, et ta so­bib veel­gi parem­i­ni hoop­is millek­s­ki muuks. Nii tõdes Muumi­mam­ma, kui oli Muumitrollilt tea­da saanud, et kandikute­ga saab su­urepäraselt jää peal li­ugu las­ta. Meie näi­tusel on väl­jas

Elu on si­is­ki täit­sa võluvRead More »

2. maist 13. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Suur ärasõit on ni­isama tähtis asi nagu es­imesed read raa­ma­tus”. Jah, nen­d­est oleneb kõik. Nii on väit­nud Muumi­pa­pa ja küll tema juba teab rän­damise ja Tove Janssoni raa­matute edu saladust. Üle maail­ma tun­tud soome­root­si kir­janikul täi­tub selle aas­ta 9. au­gustil sün­nist 100 aa­s­tat. Kir­janik elas 86-aas­­taseks. Raa­matunäi­tusel

Suur ärasõit on ni­isama tähtis asi nagu es­imesed read raa­ma­tusRead More »

2. maist 30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Põr­gu­likud pu­ugid ja tüü­tud sääsed”. Suvi toob enda­ga kaasa palju ilusat, aga kahjuks ka sääsed ja pu­ugid. Eestis on paar­il vi­imasel aas­taküm­nel saanud tõeliseks nuhtluseks pu­ugi­hai­gusi lev­i­tavad pu­ugid. Varem ei tek­i­tanud juhus­lik puuk kelles­ki emot­sioone, sest see oli vaid üks ohutu putukas. Tä­napäe­val aga teavad kõik, et

Põr­gu­likud pu­ugid ja tüü­tud sääsedRead More »

Kiidulaul jumalikule

1. april­list 30. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Ki­idu­laul ju­ma­likule”. Šoko­laa­di süües me tavaliselt ei mõ­tle, mil­liselt kaugelt maalt on ko­r­jatud šoko­laa­di tooraineks ol­e­vad kakaooad, kes neid ko­r­jab, kuidas neid ko­r­jatakse ja kuidas saab kakaooast šoko­laad. Näi­tus annab vas­tuse paljudele šoko­laa­di pu­udu­ta­vatele küsimustele.

1.–26. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Kir­ju nagu pühade­mu­na”. Vil­jan­di Hu­vikooli õpi­lased Elle Käosaare juhen­damisel on joon­istanud värvikire­vaid pilte, mis näe­vad väl­ja kir­jud nagu pühade­mu­nad. Nen­dele piltidele lisaks on näi­tusel väl­jas li­havõt­tepühade­ga seo­tud raa­matud. Näi­tuselt võib lei­da nippe, kuidas mune lood­us­like va­hen­dite­ga värvi­da.

1.–26. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Pühade­jänes”. Li­havõt­tepühade ajal värvi­takse mune, kau­nistatakse nen­de­ga kodu või män­gi­takse mänge. Aga li­havõt­te­jä­nesed toimetavad ka usinalt ja pei­davad mune toas või õues, kui ilm lubab. Lastele teeb see lõbus mu­nade ot­simise mäng su­urt rõõ­mu. Miks aga mune pei­dab jänes, mitte kana, kel­lel mu­nade­ga palju rohkem pist­mist? Sel­l­ele küsimuse­le ot­sime­gi

Pühade­jänesRead More »

1.–26. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Li­havõt­tepühadeks Li­havõtte­saarele”. Kas poleks tore min­na li­havõt­tepühadeks Li­havõtte­saarele? Kind­lasti oleks, kui­gi pigem soovi­tatakse seda kauget saart külas­ta­da maist ok­too­bri­ni, kui seal on kuiv­em aeg. Meie saame selle Maail­ma nabaks kut­su­tud paiga­ga tut­tavaks raa­matute abil. Ot­sime vas­tust Rapa Nuil asu­vate kiviku­jude ehk moaide saladuste ko­h­ta. Raa­mat „Jan­si­ga maail­ma na­bal“ sai

Li­havõt­tepühadeks Li­havõtte­saareleRead More »

Piiristatud maastikud

20.03.–21.04.2014 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Ülo Josin­gu fo­tonäi­tus “Pi­iris­tatud maastikud” Haar­avas pildikee­les ju­tustab au­tor mõtlema­pane­va loo tä­nas­est Ees­ti­maast, tema lood­us­est ja in­imestest, kes siin igal sam­mul sat­u­vad vas­tamisi kõikvõi­ma­like keelu- ja kä­sumärkide­ga. Tund­liku sot­si­aalse närvi­ga jääd­vus­tatud kaadrid tek­i­tavad hinge rahutu igat­suse vaba­ma ja har­moonilise­ma maail­ma järele.

Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta es­ile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühin­gu aas­­ta- ja teenetepre­emia, tun­nus­ta­ti aas­ta tegu teadus­raa­matuko­gus ja lin­naraa­matuko­gus, tõsteti es­ile pari­mad raa­matukoguhoid­jad kooli‑, laste- ja maaraa­matukogudes. Es­mako­rd­selt au­ta­sus­ta­ti pari­mat noort raa­matukoguhoid­jat. Ava­likus­ta­ti ka ajakir­jan­duse auhin­na saa­ja ning

Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013Read More »

Tapa vald jagas tunnustust

24. vee­bru­ar­il, Eesti ri­i­gi sün­nipäe­val, tun­nus­tas Tapa vallaval­it­sus kul­tu­uriko­jas tegu­said val­lako­danikke tänukir­jade ja teenetemärkide­ga ning ku­u­lu­tas väl­ja aas­ta te­gi­jad kolmes er­inevas kat­e­goo­rias: Isiku tegu, Or­gan­isat­siooni tegu ja Elutöö. Isiku teo kat­e­goo­rias pälvis tun­nus­tuse Tapa lin­naraa­matukogu juhata­ja Ker­sti Burk.

1.–26. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Must val­gel kir­jas. Näi­tusel on väl­jas raa­matud, kus on must val­gel kir­jas Tapa Güm­naa­si­u­mi õpi­laste oma­loom­ing. Lisaks on väl­jas meile kin­gi­tud Tapa Güm­naa­si­u­mi süm­boo­lik­a­ga as­jad ja kooli teat­mikud. Näi­tusega õn­nitleme meie häid sõpru Tapa Güm­naa­si­u­mist kooli 95. aastapäe­val. Ter­vi­ta­me kogu kooli­rah­vast, nii prae­gusi kui ka en­disi õpi­lasi ja õpeta­jaid.

25. vee­bru­ar­ist 29. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus Kir­jad kolmelt kon­ti­nendilt. Juba ku­u­lus ameeri­ka kir­janik Ernest Hem­ing­way on öel­nud, et ük­s­ki maail­ma jahisadam pole täius­lik, kui seal pole vähe­malt üht heledapäist eest­last. Kül­lap jätkus eest­lasi ka sise­maale, mitte ain­ult sadama­lin­nadesse, sest in­imesed on kord juba reisi­himulised, olgu nad siis mis rahvus­est tah­es. Loomu­likult on reisipõhjusi

Kir­jad kolmelt kon­ti­nendiltRead More »

1.–26. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Ei lausu mus­ta ega val­get. Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi lapsed õpeta­ja Elle Käosaare juhen­damisel joon­istasid musta­ga val­gele paber­ile nä­gusid. Need tege­lased ei lausu mus­ta ega val­get, aga on si­is­ki üsna värvikad ku­jud. Näi­tusel on väl­jas laste kun­stitööd ning raa­matud mus­ta ja valge teemadel.

1.–26. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Valge meri, mus­tad kalad. Reet Bobõl­s­ki on kir­ju­tanud loo Mus­tast ja Valgest, kus need omava­hel kohe kuida­gi läbi ei saanud. Ometi on need va­s­tan­did mah­tunud nii mõ­nesse­gi jut­tu või lu­ule­tusse. Need me raa­matunäi­tuse­le väl­ja panime­gi.

22. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus Oh neid noori Fo­tograafi­anäi­tus „Oh neid noori“ on jätk näi­tuse­le „Üle ühe põlve“, mis ek­sponeeris ja kõrvu­tas lapse­lapse Mer­li Ants­maa ja tema vanaisa Kalju Mihkel­soni fo­to­sid. Nüüd on valmis selle teine osa, mille seeko­rdne idee pole kaht eri aega võr­rel­da, vaid näi­da­ta üh­est ajas­tust pärit noori. Kas

Fo­tonäi­tus „Oh neid noori“Read More »

22. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Fo­tonäi­tus Üle ühe põlve Fo­tonäi­tus “Üle ühe põlve” ühendab kaht põlvkon­da. Näi­tuse pealkiri näitab kahe au­tori sug­u­lus­sidet, vanaisa Kalju Mihkel­son (1931−1976) ja lapse­laps Mer­li Ants­maa (sünd. 1986) pole küll ku­na­gi ko­htunud, ent peale vere ühendab neid veel fo­tograafia.