Vana raamat hea hinnaga - 03.12.2013 Viivisevabad päevad - 16.12.2013-04.01.2014

Gunta Randla näitus “Kõige suuremad sõbrad”

21. novem­brist 4. jaan­uar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Gun­ta Rand­la näi­tus Kõige suure­mad sõbrad Lõp­penud suv­el tähis­tas staažikas tele- ja teatrikun­st­nik Gun­ta Rand­la 70. sün­nipäe­va. Sell­eks …

Maavillane

18. novem­brist 30. det­sem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus Maav­il­lane Näi­tus Sir­je Mõsaku kan­gastelgedel kootud vil­lastest vaipadest. Tööd on valmin­ud TÜVKA ‑s (Tar­tu Ülikooli Vil­jan­di Kul­tu­uri­akadeemias) …

Maakonna aasta raamatukogu 2013 on Tapa Linnaraamatukogu

Lääne-Viru maaval­it­suse ja Lääne-Viru­­maa Keskraa­matukogu esin­da­jat­est moodus­tatud komisjon valis Lääne-Viru­­maa 2013. aas­ta raa­matukoguhoid­jaks Sõmeru raa­matukogu direk­tori Maret Kõre ja aas­ta raa­matukoguks Tapa Lin­naraa­matukogu. Tiitli võit­jaid …

Mardikuu

1. novem­brist 29. novem­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mardikuu Novem­ber kannab rah­vakalen­dris mitut nime: hingedekuu (hingede­päe­va jär­gi), mardikuu (mardipäe­va jär­gi), talvekuu (lood­use talvemärkide jär­gi). Lõp­penud …

Tiia Metsa isikunäitus „Pildid sahtlist“

1.–30. oktoo­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Tiia Met­sa isikunäi­tus „Pil­did sahtlist“ Tapa Lin­naraa­matukogu II kor­rusel saab näha kujun­duskun­st­niku ja illus­traa­tori Tiia Met­sa (1973) suure­joonelist isikunäi­tust „Pil­did …