01.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Kes küll laulab, räägib kord mu ema­kee­les … Väl­japanek soome-ugri rah­vaste lu­ulest. 90-ndate aas­tate vabadusepuhang tõi soome-ugri rah­vaste lu­u­lesse jul­ge­ma väl­jaütlemise, rahvuse­le valusate prob­leemide ka­jas­tamise, poli­itilise ot­sesõ­nal­is­use.

Porikuu

02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Porikuu. Tutvus­tame raa­matunäi­tusel ok­too­brikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi. Porikuu on nende täht­päe­vade osas vaene kuu, küll aga langevad siis lehed ja saab teha porikun­sti. Pike­malt pea­tume simu­napäe­val. Va­narah­vas ütles, et Siim teeb sil­la Mardile maale tul­la.

02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Tallinn on äge linn. Nii arvab koter­mann Juko Jaan Tang­soo raa­ma­tus „Koter­mann Juko ime­line reis läbi Ees­ti­maa“. See on ko­gu­nisti nii vägev linn, et Tallinnast on kir­ju­tanud mitmed lastekir­janikud. Nal­jatil­gad ja ar­mas hunt sat­tuvad laulu­pe­ole, Mus­tamäel mur­takse susse, kun­st­nik Kukkel tutvub kum­mi­tusega Vanalin­nas, Keerutä­di keerutab Pel­gulin­nas ja Pille-Ri­i­ni ra­hakas­sa kaanel

Tallinn on äge linnRead More »

02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Lin­navalvur Vana Toomas. Väl­jas on raa­matud, milles tutvus­tatakse Tallinna Vanalin­na pär­lit – Raeko­da. Raeko­jal on ka oma torn ja torni ti­pus pöör­lev tu­ulelipp Vana Toomas. Tallinna Raeko­da on uur­in­ud ja täpset restau­reer­im­ist jäl­gin­ud Tapalt pärit arhitekt Ted­dy Böck­ler. Kui ja­lu­tad Raeko­ja plat­sil, on tähtis tunne, et Tallinna Vanalinn on väga uhke

Lin­navalvur Vana ToomasRead More »

18. sep­tem­bril ko­gunesid Keilasse laster­aa­matukoguhoid­jad üle Eesti. Har­ju maakon­naraa­matukogu uutes, avarates ja val­guskül­lastes ru­umides toimunud 10. laster­aa­matukoguhoid­jate päe­val ku­u­lu­tati väl­ja auhin­na „Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013“ nomi­nen­did. Seeko­rd said Eesti raa­matukoguhoid­jate ühin­gu tänukir­ja ja meene kul­tu­uri­m­in­is­teeri­u­milt viis tublit lastetöö eden­da­jat, kelle seas oli ka Tapa lin­naraa­matukogu raa­matukoguhoid­ja Mar­git Lät­temä­gi. Ti­itli võit­ja ku­u­lu­tatakse väl­ja järgmise aas­ta vee­bru­aris ERÜ

Ku­u­lu­tati väl­ja „Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013“ nomi­nen­didRead More »

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Karu kut­sub kül­la. Kaisukaru 110. ju­ube­liks koo­st­a­ti Eesti Lastekir­jan­duse Keskus­es Eesti raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonide ja au­torikarude näi­tus.

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Vana karu lõi trum­mi. Raa­matunäi­tus: “Vana karu lõi trum­mi“ tutvustab rah­vapärimust karuoti ko­h­ta. Karust on lood­ud rah­va­jutte, vanasõnu, mõis­ta­tusi, li­is­usalme. Kõik teavad rah­valaulu vanast karust, kes trum­mi lõi. Lisaks võib näi­tuselt ot­si­da ka selle looma rah­vapära­seid nime­tusi. Mesikäpp jagab ka in­imestele õpe­tussõnu, kuidas teda ko­hates met­sas käi­tu­da.

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Meie klas­si tuli karu!. Kas pole maru? Nii arut­leb oma lu­ule­tus­es kir­janik Lee­lo Tun­gal. Tege­likult tuleb karu meie näi­tusel klas­si küll tege­lase­na tun­tud Karu-aabit­sast. Meid hu­vi­tas, kas met­saotid on jõud­nud ka teistesse aabit­satesse. On küll! Peaaegu igast neist lei­d­sime karu met­sas müt­ta­mas või kaisukaru mõne tege­lase sülest. Neid aabit­said meie

Meie klas­si tuli karu!Read More »

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Hüüa, hüüa, pil­likene! Muusikari­is­tad ja pil­limäng on meie rah­vakul­tu­uri lahuta­matu osa. Pill on eluliselt täht­sate ta­van­dite saat­jaks, pil­limäng pakub in­ime­se­le lõõ­gas­tust ja es­teetilist naudingut. Väl­japanek tutvustab eesti rah­va­pille ja ka pil­limeistreid.

02.–30.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Maja täis muusikat. Es­to­nia maja 100. 2013. aas­ta sügisel 100-aas­­taseks saav Es­to­nia on Eesti rah­va jaoks ol­nud alati ena­m­at kui vaid teatri- ja kontserdi­ma­ja. Sü­dalin­nas asuv kun­stitem­pel on omari­ik­luse süm­bol ja teine kodu mitte ük­snes sadadele es­toon­lastele, vaid kõig­ile muusikat ja tantsu ar­mas­ta­vatele eest­lastele.

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mihk­likuu. Sep­tem­ber kannab rah­vakalen­dri jär­gi mi­tut nime: mihk­likuu (mihk­lipäe­va jär­gi), sügiskuu (al­ga­va sügise jär­gi), ka­nar­bikukuu (õit­se­va ka­nar­biku jär­gi), pohlakuu (pohlade ko­r­jamise aja jär­gi), jahikuu (jahi­hooa­ja al­guse jär­gi), kaalukuu (saakide mõõt­mise aja jär­gi).

10. sep­tem­bril kell 17.30 Tapa lin­naraa­matuko­gus Kalju Soomeri raa­matu “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” es­itlus. Kogu­miku “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” au­tor Kalju Soomeri tutvustab oma ke­vadel il­munud raa­matut. See on raa­mat, mis sisaldab Tapa koo­lis ku­na­gi õp­pin­ud ning selle ka lõpetanud õpi­laste mäles­tusi oma koolist, oma õpingutest ja peda­googidest. Oma sõna on

Kalju Soomeri raa­matu “Tapa I Keskkooli 41. lend 1952–1963” es­itlusRead More »

Nutikale“ lugejale

24. au­gust 2013 on olu­line ku­upäev kõi­gi An­droid nu­titele­foni ka­su­ta­jate jaoks. Võib-olla mitte kõig­ile, aga kind­lasti neile, kes on ka raa­matukogu ka­su­ta­jad, luge­jad. Nimelt on 24. alates või­ma­lik Google Play poest alla laa­di­da „äpp“ nimega m‑RIKS. Win­dows Phone’i ka­su­ta­jatele on analoogne rak­endus valmis juba 2011. aas­ta lõ­pust.

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Põr­guau­gud ja põr­guhauad. Su­uri lood­us­likke koopaid – peamiselt küll karstikoopaid – käime sageli imetle­mas välis­reisidel. Ko­du­seid tun­neme vähem. Ometi on nen­de­gi seas tähelepanu­väär­seid: nii lub­jaki­vide ae­glasel lahus­tu­misel ku­junenud ula­tus­likke karstikanaleid kui ka parem­i­ni ligipääse­tavaid, põh­javee mehaanilise uuris­tustege­vuse tõt­tu tekkin­ud li­ivakivikoopad, mis paiknevad põhiliselt Lõu­­na-Eestis, De­voni li­ivaki­vide ava­musalal.

1. kuni 31. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Kuldse sule­ga Ellen Niit. 13. ju­ulil tähis­tas 85. sün­nipäe­va Ellen Niit, kelle laule ja lu­gusid on loe­tud läbi mitme in­im­põlve, ikka ja jälle, nii ko­dus kui koo­lis.

01.–30. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lõikuskuu. Rah­vakalen­dri jär­gi kannab au­gust mi­tut nime: lõikuskuu (vil­jalõikuse ja saagiko­ris­tuse jär­gi), vil­jakuu (vil­jako­ris­tuse jär­gi), rukkikuu (rukkiko­ris­tuse jär­gi), mä­dakuu (hal­vasti paranevate haavade jär­gi). Tutvus­tame raa­matunäi­tusel lõikuskuu täht­päe­vi: lau­rit­sapäev, rukki­maar­japäev, pärtlipäev. Au­gustiks oli hein tehtud, al­gas vil­jalõikus. Hakati tarust mett võt­ma ja lam­baid ni­it­ma, seeni ja pähk­leid ko­r­ja­ma.

20. ju­ulist 26. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Imelise au­to­bus­si­ga mere äärde. Ellen Niit tähistab 13. ju­ulil 85. sün­nipäe­va. Tema su­veko­du asub Kas­saris, mere ääres. Kas­sarisse rongi­ga ei pääse, ehk­ki rongisõidust on Ellen Niit kir­ju­tanud vah­va pika lu­ule­tuse, mis tun­tud lauluk­s­ki saanud. Sõi­dame mere äärde hoop­is kir­janiku lu­ule­tus­est tun­tud imelise au­to­bus­si­ga. Meie näi­tuse bus­sid on

Imelise au­to­bus­si­ga mere äärdeRead More »

20. ju­ulist 26. au­gus­ti­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Küll on lapsed meie ajal isevär­ki. Ellen Ni­idu tütrele, Maar­ja Un­duskile meenub ema õpe­tussõ­na, et lu­ule­tuse kir­ju­tamiseks eral­di aega ei anta, seda tuleb alati teha muu töö kõr­valt. Sama arvab kir­janik ka laste kas­vatamise ko­h­ta. Ellen Ni­idu lapsed ja lapse­lapsed as­tu­vad ti­hti tema ju­urest läbi.

01.–30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Heinakuu. Ju­u­likuu kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: heinakuu (heina­teo jär­gi), su­vekuu (kõige soo­je­mate ja kuiv­e­mate il­made jär­gi), karusekuu (karusepäe­va jär­gi), putkekuu (hein­putkede õit­sea­ja jär­gi), jaagupikuu (jaagupipäe­va jär­gi), hobusenoogutuse kuu (hobuse noogutuse jär­gi, mida ta teeb ki­inide tõr­jeks). Ju­u­liku­usse mahu­vad mitmed rah­vakalen­dri täht­päe­vad: heina­maar­japäev, seitsmeven­napäev, karusepäev, jaagupipäev, ole­vipäev. Karuse- ehk mare­tapäe­val

HeinakuuRead More »

Puhas vesi annab elu

10. ju­u­nist 30. ju­uli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Puhas vesi annab elu. Käesolev aas­ta on rahvus­va­he­liselt nimetatud veealase koost­öö aas­taks. See on aas­ta, mil puh­ta vee väär­tus­tamise­le ja ri­ikide­va­he­lise­le koost­ööle sel alal pööratakse er­ilist tähelepanu.