Mari Saat kirjutab südamega

Raamatuväljapanek "Mari Saat kirjutab südamega"1.–29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mari Saat kir­ju­tab süda­mega”.

Väljapanek tänavu seits­me­küm­nen­dat juu­be­lit tähis­tava Mari Saadi loomingust.

Kes muhu peale puhub ?

Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?" Raamatunäitus "Kes muhu peale puhub?"1.–29. sep­temb­rini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kes muhu peale puhub?”.

Sügisel on tore möö­du­nud suve mee­nu­tada. Küllap see oli täis lii­ku­mist ja mänge. Ronimis-, turnimis- ja jook­su­har­ju­tused too­vad mõni­kord endaga kaasa krii­mud ja muhud. Loodetavasti on need olnud sel­li­sed, mil­lest on pää­se­nud väi­kese ehma­tu­sega. Või on aida­nud see, et keegi on muhu peale puhunud.
Iga suvel saa­dud muhk rää­gib oma suve­loo. Iga muhust kõne­lev luu­le­tus või jutt oma loo. Need näi­tu­sele välja pani­megi. Sealt võib leida ka Muhu saare või­ma­liku tekkeloo.

Kuula !

Väljapanek „Kuula!“9.–30. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kuula!“.

Väljapanek tut­vus­tab raa­ma­tu­ko­gus lei­du­vaid audio­raa­ma­tuid. Päris kaval mõte on lae­nu­tada raa­ma­tu­ko­gust kuu­la­miseks üks heli­raa­mat, kas­või vahe­te­va­hel. Silmad puh­ka­vad, kuid kir­jan­dus­ela­mus on garanteeritud.

Kuda rahvas, nõnda rõõvas

Näitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas" Näitus "Kuda rahvas, nõnda rõõvas"8.–30. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Kuda rah­vas, nõnda rõõvas”.

Rahvarõivastega on meist kokku puu­tu­nud pea­aegu iga­üks, kas neid ise lau­lu­pi­du­del kan­des või kand­jate paku­tud estee­ti­list vaa­te­pilti nautides.
Rahvarõivad on talu­po­ja­rõivad, mida kanti nii argi- kui pidu­päe­va­del. Eestis tähis­ta­sid rah­va­rõivad ühtaegu sei­sus­likku ja rah­vus­likku kuu­lu­vust – talu­po­ja­sei­sust ja maa­rah­vast, sest valit­se­vad klas­sid kuu­lusid saksa rahvusse.
Nimetus „rah­va­rõivad” tuli tar­vi­tu­sele ärka­mis­ajal, mil C. R. Jakobson jt rah­vus­li­kud tege­lased hak­ka­sid taot­lema tra­dit­sioo­ni­liste talu­po­ja­rõi­vaste kand­mist pidu­li­kel kok­ku­tu­le­ku­tel rah­vus­liku uhkuse rõhutamiseks.
Tänapäeval kan­takse lau­lu­pi­du­del ja muu­del rah­vus­li­kel üri­tus­tel eelkõige 19. sajandi pidu­likku talu­po­ja­rõi­vast. Kihelkondlike eri­ne­vus­tega talu­po­ja­rõi­vast on saa­nud rahvussümbol.

Suvekoertega maale

Raamatunäitus "Suvekoertega maale"24. juu­list 28. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvekoertega maale”.

Raamatunäitusel läheme suve­koer­tega maale. Lihtsalt suve­ko­dusse mõnu­sasti aega veetma või vana­va­ne­ma­tele külla ja appi, puh­kama, ter­vist paran­dama, seik­lusi otsima või just vas­tu­oksa rahu leidma.

Või tões­tust saama, et maal on elu täiesti ole­mas. Ja veel mil­line elu ! Selline, et maale tasub elama asuda.

Suvi – see on laste aeg

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"24. juu­list 28. augus­tini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvi – see on laste aeg”.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"Leelo Tungla luu­le­tuste ja lugude lap­sed on puru­rik­kad. Neil on ole­mas suur tükk maa­ilma särast. Ja mis ka het­kel puu­dub, tuleb pärast !
Suvi on pal­jude laste mee­lis­aeg. Saab minna vee äärde, maale ja loo­dusesse ning lii­va­kast kihab las­test kui mesi­kärg. Lapsed pida­sid Eestimaal sel suvel maha oma laulu- ja tant­su­peo. Ka Leelo Tungla raa­matu „Naljatilgad lähe­vad lau­lu­peole“ tege­lased on käi­nud sel­lel uhkel peol.
Laste suvis­test tege­mis­test Leelo Tungla raa­ma­tu­tes pani­megi kokku raa­ma­tu­näi­tuse. Suvi – see on ka Leelo Tungla sün­ni­päeva aeg. Selle aasta 22. juu­nil tähis­tas kir­ja­nik oma 70. sünnipäeva.

Naiskodukaitse 90 aasta juubeli näitus

Naiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitusNaiskodukaitse 90. aastapäeva fotonäitus10. juu­list 15. augus­tini Tapa Linnaraamatukogu tee­nin­dus­osa­kon­nas „Naiskodukaitse 90. aas­ta­päeva foto­näi­tus”.

Naiskodukaitse Viru ring­kond alus­tas orga­ni­sat­siooni 90. aasta juu­beli tähis­ta­mist foto­näi­tu­sega, mis avati Tartu rahu aas­ta­päe­val, 2. veebruaril Lääne-Virumaa Keskraamatukogus Rakveres.
Loe edasi »

Igal tassil oma lugu

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"8. juu­nist 28. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Igal tas­sil oma lugu”.

Väljapanek "Igal tassil oma lugu"Kollektsioneerimine võib alguse saada puht­ju­hus­li­kult. Seekord oli tõu­ke­jõuks tele­saade, kus oma­aegne menu­kas tele­aja­kir­ja­nik Moidela Tõnisson rää­kis oma kruuside kogust. Pea igalt oma rei­silt tõi ta suve­nii­riks kaasa kruusi. Mõte tun­dus tore ja jär­gi­mist vää­riv. Kuidagi kuju­nes aga nii, et kruuside ase­mel hak­ka­sid kogu­nema hoo­piski tas­sid. Ja pole need kõik mitte rei­si­delt too­dud (mõned küll), vaid pigem tähis­ta­vad nad mõnda eri­list sünd­must, on seo­tud mõne kalli inimesega.
Igal tas­sil on oma lugu. Nad oota­vad puh­vet­ka­pis kan­nat­li­kult oma hetke. Ja kui tuline kohv on tassi vala­tud, esi­mene lonks võe­tud, siis mee­nub ka lugu, mis toob nae­ra­tuse näole, vahel ka pisara sil­ma­nurka, kuid igal juhul toob hinge soo­just ja kin­ni­tab aru­saa­mist, et meie elus on nii palju ilusat …

Südasuvised koerad

Raamatunäitus "Südasuvised koerad" Raamatunäitus "Südasuvised koerad"8. juu­nist 17. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Südasuvised koe­rad”.

Leelo Tungal tähis­tab suvel 70. sün­ni­päeva. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tute pikka rida vaa­da­tes hak­kab silma, et eri­line süm­paa­tia tema loo­min­gus kuu­lub koertele.
Leelo Tungal on öel­nud, et üks koer on teise ini­m­ese eest. Tema koera nimi on Jürka. Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt võib leida koeri igat masti ja tõugu, ringi jook­se­vad suve- ja sügis­koe­rad, tegut­se­vad Mustamäe sus­si­murdja ja var­ju­pai­ga­koer puu­del Pedro.
Saame Leelo Tungla raa­ma­tuid luge­des roh­kem teada koerte elust, aga ka sel­lest, mis tunne on omada vaid poolt koera. Suvekoeri joo­nis­ta­sid Tapa Gümnaasiumi 2. a klassi õpilased.

Hundid söönud, lambad terved

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"8. juu­nist 17. juu­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Hundid söö­nud, lam­bad ter­ved”.

Piret Mildebergi illust­ree­ri­tud raa­ma­tu­tes on hun­did söö­nud ja lam­bad ter­ved. Kunstniku raa­ma­tu­pilti­dele mahu­vad ära nii mets- kui kodu­loo­mad. Lapsepõlvest peale on ta loomi hul­lu­pööra armas­ta­nud ja kül­lap see­pä­rast neid nii arvu­kalt joonistanud.

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved" Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"Piret Mildebergi kunst­ni­ku­nimi on Pirrus. Nii on teda juba väi­ke­sest saati kutsustud.
Pirruse pilti­del on loo­mad suu­red ja sel­ged ja alati ära­tun­ta­vad. Kunstnik on tõde­nud, et talle süda­mest meel­dib joo­nis­tada, eriti loomi, linde ja putukaid.
Kunstnikud Piret ja Jüri Mildeberg ela­vad Sassipoja talus. Huvitav, kas mõni lähe­duses elav loom end mai­kuus ka Pirruse juu­be­liks end ilmutas ?

« Vanemad uudised Värskemad uudised »