Raamatuesitlus – „Tommi”

19. märt­sil kell 15.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­e­sit­lus. Anne Grave on Jäneda Kooli õpe­taja, kel­lel ilmus äsja esi­mene raa­mat. „Tommi” jutus­tab seits­me­aas­tasest poi­siklu­tist, kes elab koos emaga …

Luulelõuna Kairi Krooniga

Luulelõuna Kairi Krooniga” – 13. märt­sil kell 13.00 loeme Jäneda raa­ma­tu­ko­gus luu­le­tusi. Oma auto­ri­luu­lega esi­neb Kairi Kroon, kuid ka igal kuu­la­jal on või­ma­lus ette lugeda talle …

Elutöö – loometöö

1.–18. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Elutöö – loo­me­töö”. Näitusel on Jänedal tegut­seva MTÜ Loometöö ja Luule Nurga käsi­töö – rah­va­rõivad man­ne­kee­ni­del ning mahu­kas uuri­mus­töö Ambla kihel­konna …

Sillamäe läbi kaamerasilma

1.–29. märt­sini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Sillamäe läbi kaa­me­ra­silma”. Fotokaameraga käi­sid Sillamäe linna jääd­vus­ta­mas raa­ma­tu­ko­gu­töö­ta­jad Jevgenia Demtšenko, Svetlana Kovalskaja, Tetyana Lapina ja Elviira Sidorova.

Katame laua

1. märt­sist 21 april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Katame laua”. Vaatamiseks on hul­ga­li­selt nõusid, ala­tes puust liudadest-kaussidest kuni pee­nema port­se­lani ja klaas­nõu­deni välja. Asjad rää­givad, kui­das …

Ammuuuseum

12. jaa­nua­rist 27. veebruarini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu mõle­mal kor­ru­sel Piret Mildebergi näi­tus „Ammuuuseum”. Kunstnik tut­vus­tab oma näi­tust järg­mi­selt : „Olen sün­di­nud  imeilu­sal loo­duse tär­ka­mise ajal ja tähe­mär­gilt …

Elagu Eesti !

12. veebruarist 9. märt­sini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Elagu Eesti!”. Sellel aas­tal saab Eesti Vabariik 100-aastaseks. Meil on oma ema­keel, rah­vus­lind ja -lill, oma pre­si­dent ja lipp.

Eno Raua lastelood

7.–27. veebruarini Lehtse raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Eno Raua las­te­lood”. Tuntud las­te­kir­ja­nik ja -luu­le­taja Eno Raud ei vaja suurt tut­vus­ta­mist. Tema loo­min­gut on luge­nud pal­jud põlv­kon­nad. Tuntumad …