(Eesti)

2.–31. märtsi­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ko­du­tanu­mast kauge­mal — eest­laste reisid”.

Eest­lane on reisir­ah­vas. Reisimine ei olé ain­ult lõbus ja põnev, see on ka ka­su­lik füüsilise­le, vaim­se­le ja emot­sion­aalse­le ter­vise­le. Reisi­da — tähendab ela­da, kasvõi raa­matute abil!

(Eesti) Ilon Wiklandi pildimaailm

(Eesti)

25. vee­bru­ar­ist 10. märtsi­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ilon Wik­lan­di pildimaailm”.

Ilon Wik­land on eesti päri­tolu root­si kun­st­nik ja il­lus­traa­tor. Eelkõige on ta tun­tud kui Astrid Lind­greni raa­matute il­lus­traa­tor. Tema il­lus­trat­sioonid on ajatud fan­taasi­apil­did või loovad idüllilise lapsekeskse maail­ma. Vee­bru­ariku­us tähis­tas Ilon Wik­land oma 90 aas­ta ju­ube­lit. Väl­japanekul on tema poolt il­lus­treer­i­tud raamatud.

(Eesti) Aeg ei peatu

(Eesti)

31. jaan­uar­ist 28. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aeg ei pea­tu”.

Kuidas mõõ­ta aega? Kas tun­dide või aas­tate­ga? Ajas tagasi võib vaa­da­ta raa­matute abil. Meie vabari­i­gi sün­nipäe­vaku­ul on so­bi­lik luge­da eesti in­imeste memuaare, mis on täis elu­loolisi juhtumeid.

(Eesti) Kas tunned maad?”

(Eesti)

31. jaan­uar­ist 28. vee­bru­ar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kas tunned maad?”.

Kas tunned maad, mis Peip­si rannalt käib Lääne­mere kaldale … Vee­bru­ariku­us on Eesti Vabari­i­gi sün­nipäev. Tun­neme me ikka oma kallist isamaad, kind­lasti mitte ku­na­gi pi­isavalt. Alati on ko­hti, mida on hea avas­ta­da. Väl­japanekus on Ees­ti­maa kaart ning vah­vad raa­matud meie ajaloost ja piirkondadest.

(Eesti) XV Nukitsa konkurss

(Eesti)

9. jaan­uar­ist 23. vee­bru­rari­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek XV Nuk­it­sa konkurss”.

Al­gab XV Nuk­it­sa konkurss. Võistlusel konkureerib 100 al­gupärast eesti­keelset laste- ja noorter­aa­matut, mis on Eestis il­munud 2018. ja 2019. aastal. Eesmärk on väl­ja sel­gi­ta­da kahe vi­imase aas­ta lem­mikkir­janik ja il­lus­traa­tor. Hääle­ta­da saavad 6–13-aastased lapsed.

(Eesti) Arhitektuur paberis ja paberist

(Eesti)

2. det­sem­brist 2019. a kuni 28. jaan­uar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus “Arhitek­tu­ur paberis ja paberist”.

Eesti Trü­ki- ja Paber­imuu­se­u­mi raa­matute ränd­näi­tus tutvustab arhitek­tu­uri­ga seo­tud ru­umil­isi raa­ma­tu­id kaasa­ja paberi­in­sener­idelt ja kunstnikelt. …

(Eesti)

2.–30. jaan­uar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­u­bi all on Su­urbri­tan­nia”.

Eelmise aas­ta märk­sõ­na välispoli­itikas oli kahtlema­ta Brex­it ja kõige loe­tu­mateks välisu­ud­is­teks olid Su­urbri­tan­nia endise peamin­istri There­sa May ning prae­guse peamin­istri Boris John­soni poli­itilised lahin­gud. See­ga on In­glis­maa edas­pidi­gi er­ilise tähelepanu all. Raa­matunäi­tusel on tutvu­miseks Su­urbri­tan­nia ajalugu ja kirjandus.

(Eesti) Muistne maailm

(Eesti)

2.–30. jaan­uar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Muistne maailm”.

Es­imestest in­imestest Rooma langemiseni. Prae­guste in­imeste es­i­vane­mad asus­tasid maak­era er­inevaid paikkon­di juba 4 miljonit aa­s­tat tagasi. Järk-jär­gult li­ikusid need kütid ja ko­ri­lased kõig­ile man­dritele. Väl­japanekus on er­inevad raa­matud muu­tu­vast maail­mast. Head avastamist!

(Eesti) Luiged Jäneda tiigil

(Eesti)

27. no­vem­brist 2019. a kuni 27. jaan­uar­i­ni 2020. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da ti­ig­il”.

Luiged on Jäne­da ti­ikidel pea­tunud ja pe­sit­senud juba aas­taküm­neid. Luikede ti­igielu su­ur­su­g­usust ja dra­maatikat ka­jas­tavad Aimar Säärit­sa, Ain Palosoni, Helle Per­sit­s­ki ja Maie Ainzi fotod.

(Eesti) Päkapikumöll võib alata

(Eesti)

2.–27. det­sem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Päkapikumöll võib ala­ta”.

Jõud­is kätte aas­ta kõige oo­da­tum aeg, päkapikud on täies tööhoos ja külas­tavad öösi­ti sala­ja lap­si, et tublidele lastele ül­la­tusi teha. Raa­matukogu ri­iulilt on igal väike­sel ja su­urel külas­ta­jal või­ma­lik lei­da vah­vaid päkapiku­raa­ma­tu­id. Tore­dat jõu­lu­oo­tust meile kõigile.

(Eesti) Juba jõulud mõtetes

(Eesti)

2.–27. det­sem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Juba jõu­lud mõtetes”.

Aas­tar­ing on täis saa­mas. Det­sem­ber on jõu­lukuu ning pühadeoo­tus hakkab varakult hinge puge­ma. Pühad ongi sell­eks, et võt­ta aeg maha, un­us­ta­da täielikult eilsed ja tä­nased mured ning olla siin ja praegu.

(Eesti) Olé IT-vaatlik

(Eesti)

Ri­i­gi In­fos­üs­tee­mi Ameti (RIA) üleskut­sel avatakse 20. no­vem­bril 2019. a paljudes Eesti raa­matukogudes “IT-vaat­likkuse” nõuan­depunk­tid. Ka Tapa val­la raa­matukogud võ­tavad ak­t­sioon­ist osa.

Olé IT-vaat­lik” on küber­tur­val­is­use kam­paa­nia, mis kesk­endub kübertead­likkuse tõst­mise­le vane­maeal­iste seas, kes ei olé sealsetest ohtud­est nii hästi in­formeer­i­tud. Kam­paa­nia ko­d­ule­ht www.itvaatlik.ee koondab li­ht­sad nõuand­ed tur­valiselt in­ter­netis toimetamiseks.

(Eesti)

1.–30. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “No­vem­ber — käsitöökuu”.

No­vem­briõh­tud on käsitööks pari­mad — hä­marad, rahu­likud, õueah­vatlus­test pri­id. Käe­line tege­vus on tõeliselt ka­su­lik vaim­se­le ter­vise­le, kuna lõõ­gastab ja maandab stres­si, annab ene­sekind­lust ning parandab mälu ja kesk­endu­misvõimet. Lisamo­ti­vat­siooni saab vas­ta­vat­est rikka­likult il­lus­treer­i­tud raamatutest.

(Eesti) Hakkame santima!

(Eesti)

4.–26. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Hakkame san­ti­ma!”.

Mart müt­tab, Kadri kar­gab. Hoiame oma tra­dit­sioone ja tutvus­tame neid ka lastele. Vaid nii saame olla kind­lad, et meie rikka­lik rah­vakul­tu­ur säilib.

(Eesti) Fantaasiamaailm

(Eesti)

1. ok­too­brist 16. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus “Fan­taasia­maailm”.

(Eesti)

21. ok­too­brist 1. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus Hal­loween, kõi­gi pühakute õhtu — 31.10.2019”.

Hal­loween (lühenenud kuju in­gliskeelsest nime­tus­est All Hal­lows’ Eve - “kõi­gi pühakute õhtu”) on …

(Eesti)

1.–31. ok­too­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ok­toober — eesti kir­jan­duse kuu”.

Ok­toober on eesti kir­jan­duse kuu. Sel­l­e­ga seoses on on raa­matuko­gus kir­jan­dushuvilis­tele toodud köitev kom­bi­nat­sioon kaasaegsete au­torite ja kir­jan­dusklas­sikute loomingust.

(Eesti) Tere, sügis!

(Eesti)

24. sep­tem­bris 18. ok­too­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Tere sügis!”.

Ja sügis ongi käes! Jahe ilm ei tun­du enam nii rõske, kui ma kure­mar­ju pis­tan oma põske. (Maria Teiverlaur)

(Eesti)

2. ‑30. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Sep­tem­ber — eesti toidu kuu”.

Eesti toit pärineb tuhan­deaas­tastest tra­dit­sioonidest, puh­tast lood­us­est ning nu­tikat­est ettevõtetest. …

(Eesti) Aabitsakukk kireb taas

(Eesti)

26. au­gustist 21. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aabit­sakukk kireb taas”.

Kuldne kukk sa kena lind, ära­ta ka vara mind. Mulle meelde tule­ta, et pean hool­salt õppima …