(Eesti) Olé IT-vaatlik

(Eesti)

Ri­i­gi In­fos­üs­tee­mi Ameti (RIA) üleskut­sel avatakse 20. no­vem­bril 2019. a paljudes Eesti raa­matukogudes “IT-vaat­likkuse” nõuan­depunk­tid. Ka Tapa val­la raa­matukogud võ­tavad ak­t­sioon­ist osa.

Olé IT-vaat­lik” on küber­tur­val­is­use kam­paa­nia, mis kesk­endub kübertead­likkuse tõst­mise­le vane­maeal­iste seas, kes ei olé sealsetest ohtud­est nii hästi in­formeer­i­tud. Kam­paa­nia ko­d­ule­ht www.itvaatlik.ee koondab li­ht­sad nõuand­ed tur­valiselt in­ter­netis toimetamiseks.

(Eesti)

1.–30. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “No­vem­ber — käsitöökuu”.

No­vem­briõh­tud on käsitööks pari­mad — hä­marad, rahu­likud, õueah­vatlus­test pri­id. Käe­line tege­vus on tõeliselt ka­su­lik vaim­se­le ter­vise­le, kuna lõõ­gastab ja maandab stres­si, annab ene­sekind­lust ning parandab mälu ja kesk­endu­misvõimet. Lisamo­ti­vat­siooni saab vas­ta­vat­est rikka­likult il­lus­treer­i­tud raa­matutest.

(Eesti) Hakkame santima!

(Eesti)

4.–26. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Hakkame san­ti­ma!”.

Mart müt­tab, Kadri kar­gab. Hoiame oma tra­dit­sioone ja tutvus­tame neid ka lastele. Vaid nii saame olla kind­lad, et meie rikka­lik rah­vakul­tu­ur säilib.

(Eesti) Fantaasiamaailm

(Eesti)

1. ok­too­brist 16. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus Tapa Muusi­ka- ja Kun­stikooli õpi­lastööde näi­tus “Fan­taasia­maailm”.

(Eesti)

21. ok­too­brist 1. no­vem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus näi­tus Hal­loween, kõi­gi pühakute õhtu — 31.10.2019”.

Hal­loween (lühenenud kuju in­gliskeelsest nime­tus­est All Hal­lows’ Eve - “kõi­gi pühakute õhtu”) on …

(Eesti)

1.–31. ok­too­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Ok­toober — eesti kir­jan­duse kuu”.

Ok­toober on eesti kir­jan­duse kuu. Sel­l­e­ga seoses on on raa­matuko­gus kir­jan­dushuvilis­tele toodud köitev kom­bi­nat­sioon kaasaegsete au­torite ja kir­jan­dusklas­sikute loomin­gust.

(Eesti) Tere, sügis!

(Eesti)

24. sep­tem­bris 18. ok­too­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Tere sügis!”.

Ja sügis ongi käes! Jahe ilm ei tun­du enam nii rõske, kui ma kure­mar­ju pis­tan oma põske. (Maria Teiver­laur)

(Eesti)

2. ‑30. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Sep­tem­ber — eesti toidu kuu”.

Eesti toit pärineb tuhan­deaas­tastest tra­dit­sioonidest, puh­tast lood­us­est ning nu­tikat­est et­tevõtetest. …

(Eesti) Aabitsakukk kireb taas

(Eesti)

26. au­gustist 21. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aabit­sakukk kireb taas”.

Kuldne kukk sa kena lind, ära­ta ka vara mind. Mulle meelde tule­ta, et pean hool­salt õp­pi­ma …

(Eesti) Augustiunistus

(Eesti)

1.–30. agus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Au­gustiu­nis­tus”.

Au­gustikuu märk­sõ­nad on sumedad su­veõh­tud, küpsed vil­japõl­lud, flok­silõh­nalised aiad. …

(Eesti) Nutivaba suvi

(Eesti)

1. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Nu­tiva­ba suvi”.

Su­v­el an­name nutisead­me­tele puhkust ja leiame va­hel­duseks muud vah­vat tege­vust. …

(Eesti) Minu telefoni Porkuni

(Eesti)

23. maist 23. ju­uli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Minu tele­foni Porku­ni”.

Ain Aasa fo­tod Porku­ni vaade­test. Fo­to­sid aitas stiliseeri­da Tiiu Hein­soo Pho­tog­ra­phy.

(Eesti)

8. maist 7. ju­uni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Porku­ni järve ilu ja valu”.

Porku­ni järv on al­lika­toite­line nel­jast os­ast koos­nev paisjärv, mis asub Lääne-Viru­maal Pan­di­vere kõr­gustikul …

(Eesti)

13. maist 28. ju­uni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Meie lood­use kau­nid kä­palised ehk orhideed”.

Ni­ikaua kui Eestis on elanud in­imesed, on si­ins­es lood­us­es ka orhideed …

(Eesti) Kes elab metsa sees?

(Eesti)

26. april­list 25. mai­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kes elab met­sa sees?”.

Maikuu on lood­usekuu. Maa muu­tub ro­he­liseks ja lood­us puhkeb õide.Meie met­sades võib ko­ha­ta er­inevaid loo­mi ja linde. On elu tärkamise aeg. Mets on val­la­tu­id hääl­it­susi täis. Näi­tusel on er­inevad raa­matud meie met­sades elavate li­ikide ko­h­ta. Või­malus oma tead­misi läbi raa­matute saa­da ja ise ka sam­mud met­sa poole sea­da.