(Eesti)

12. au­gustist 27. sep­tem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Mõni in­imene ise ongi nagu muinasjutt. Edgar Val­ter 90.”

Edgar Val­ter on tun­tud lastekir­janik, il­lus­traa­tor ja karika­tur­ist. 21. sep­tem­bril on kir­janiku 90. sünniaastapäev. …

(Eesti)

17. ju­u­nist 12. au­gus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus “In­imene, kes meeldib lastele — Il­mar To­musk”.

28. ju­u­nil tähistab lastekir­janik ja keelein­spek­t­siooni di­rek­tor Il­mar To­musk oma 55. sünnipäeva …

(Eesti) Minu arm

(Eesti)

17. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Minu arm”.

XXVII laulu- ja XX tantsu­peo juht­mõte on “Minu arm“ …

(Eesti)

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek “Nu­ti­ka raa­matukoguhoid­ja väl­jakutse”.

Raa­matuko­gus käib palju külas­ta­jaid ja va­hel tuleb ette oluko­r­di kui luge­ja küsib hu­vi­tavalt: ma ei tea, mis raa­mat see oli, aga selle kaanel oli min­gi maja. Oli vist väike maja … Või tege­likult üsna suur maja! Üh­esõ­na­ga maja pilt. Ei, mida­gi muud ma sell­est raa­ma­tust ei mäle­ta. Oli see nüüd su­ve­ma­ja, järve­ma­ja, ko­du­ma­ja, li­b­lika­ma­ja, kaardi­ma­ja, mäles­tuste maja, klaas­ma­ja või ma­ha­jäe­tud maja …

(Eesti) Mamma Muu

(Eesti)

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mam­ma Muu”.

12. ju­u­nil on 75. sün­nipäev Root­si lastekir­janikul Ju­j­ja Wies­lan­der­il. Ta on kir­ju­tanud mit­meid lus­takaid ja lõbu­said lu­gusid lehmast nimega Mam­ma Muu. Sel­l­el värvikal tege­lasel on vah­va sõber Vares, kel­le­ga koos tehakse palju põnevat. Roni­takse pu­ude ot­sas, loetakse raa­ma­tu­id, ki­igutakse jne.

(Eesti) Elud ja lood

(Eesti)

4. april­list 3. mai­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Elud ja lood”.

(Eesti) Hakkame sõnu sättima

(Eesti)

4.–28. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­guss raa­matunäi­tus “Hakkame sõnu sät­ti­ma”.

Haridus- ja Teadus­ministeerium ku­u­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aastaks, …

(Eesti) Wimbergi moodi lood

(Eesti)

4. märt­sist 5. aprilli­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Wim­ber­gi moo­di lood”.

Jaak Urmet ehk kir­janiku­na tun­tud Wim­berg on väga mit­mekül­gne mees …

(Eesti) Kätte tuleb päev

(Eesti)

7. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kätte tuleb päev”.

Lu­ule­ta­ja Tri­in Soomets tähistab 2. märt­sil oma 50 aas­ta ju­ube­lit. Ta on kir­ju­tanud nii su­urtele kui väikestele. Väl­japaneku­ga tähis­tame ka eesti keele aastat.

(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Eesti)

4. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­misem lumeaeg”.

Talve ju­urde ku­u­lub lumi. See on aeg kui saab kelguta­da, su­usa­ta­da, uisu­ta­da ja sula ko­r­ral ka teha lumememme või hoop­is ehi­ta­da mõni vah­va lumeku­ju. Seeko­rd on meie näi­tusel väl­jas er­inevad lumememmed raa­matutest. On ka meis­ter­damis­nipid lumeme­he tegemiseks.

(Eesti) Naljajutud lastele

(Eesti) 7. jaan­uar­ist 1. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Nal­ja­ju­tud lastele”.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti) Aasta oodatuim aeg

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 10. det­sem­brist 2018. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta oo­da­tu­im aeg”. Jõu­lud on läbi ae­gade ol­nud põh­jala rahvaste

(Eesti) Aas­ta oo­da­tu­im aegRead More »

(Eesti) Saage tuttavaks … LÄTI

(Eesti) 10. det­sem­brist 2018. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Saage tut­tavaks … LÄTI.

(Eesti) 30. ok­too­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­ule­tused, lood ja laulud”.
Kaks kir­janikku, lu­ule­ta­jat Lehte Hain­salu ja Han­do Run­nel tähis­tavad sel­l­el aastal oma 80 aas­ta ju­ube­lit. Näi­tusel ongi väl­jas nende väga mit­mekül­gne raa­matu­vara­mu: lu­ule­tused ja lood nii su­urtele kui väikestele lugejatele.

(Eesti) Sügise kirjad

(Eesti)

1. no­vem­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sügise kir­jad”.

Sügis on paljude jaoks hall, vih­mane ja tu­u­line aas­taaeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vide poolest, er­i­ti tore on seda nau­ti­da li­ikudes parkides, met­sas. Tule nau­di lood­use ilu raa­matute kaudu ja läbi luule.

(Eesti) Lehtse kool läbi aegade

(Eesti) 18. sep­tem­brist 29. ok­too­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lehtse kool läbi ae­gade”.
Lehtse kooli al­guseks loetakse aa­s­tat 1863. Sel­l­el aastal 20. ok­too­bril tähis­tatakse kooli 155. aastapäeva.