(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Eesti)

4. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lumisem lumeaeg”.

Talve juurde kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kelguta­da, suusa­ta­da, uisu­ta­da ja sula kor­ral ka teha lumememme või hoop­is ehi­ta­da mõni vah­va lumeku­ju. Seeko­rd on meie näi­tusel väl­jas erinevad lumememmed raa­matutest. On ka meis­ter­damis­nipid lumeme­he tegemiseks.

(Eesti) Luuletused, lood ja laulud

(Eesti) 30. oktoo­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Luule­tused, lood ja laulud”.
Kaks kir­janikku, luule­ta­jat Lehte Hain­salu ja Han­do Run­nel tähis­tavad sel­l­el aastal oma 80 aas­ta juube­lit. Näi­tusel ongi väl­jas nende väga mit­mekül­gne raa­matu­vara­mu: luule­tused ja lood nii suurtele kui väikestele luge­jatele.

(Eesti) Sügise kirjad

(Eesti)

1. novem­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sügise kir­jad”.

Sügis on paljude jaoks hall, vih­mane ja tuu­line aas­taaeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vide poolest, eri­ti tore on seda nau­ti­da liikudes parkides, met­sas. Tule nau­di lood­use ilu raa­matute kaudu ja läbi luule.

(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Eesti) Alates 17. sep­tem­brist kor­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga liik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule liik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” alga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nuti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nutitele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mugava­maks muu­ta.

(Eesti) Pildid raamatust

(Eesti) 1. augustist 14. sep­tem­bri­ni 2018 Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Pil­did raa­ma­tust”.

27. augustil tähistab raa­matuku­jun­da­ja-illus­traa­tor Ülle Meis­ter 70. juubelisün­nipäe­va. Enim on tema poolt illus­treer­i­tud raa­ma­tu­id lastele. Kõik pil­did on tut­tavad, aga kas ka nende autor.

(Eesti) Õueprojektid = teen ise

(Eesti) 1. augustist 14. sep­tem­bri­ni 2018 Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Õue­pro­jek­tid = teen ise”.

Ilmad on ilu­sad ja lausa kut­su­vad õue. Paras aeg alus­ta­da õue­pro­jek­tide­ga: veran­dad, aia­ma­jad, suveköögid, gril­lid, aiara­ja­tised, aiamöö­bel jne. Külas­ta meie väik­est ideed­eri­iulit ja alus­ta juba täna.

(Eesti) Avastades Eestimaad

(Eesti) 25. juu­nist 27. juuli­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Avas­tades Ees­ti­maad”.

Ees­ti­maad saab avas­ta­da mitut moo­di: sõites sõidu­va­hendi­ga rin­gi või hoop­is jal­gsi matkates. Meie raa­matu­väl­japanekult leiad väga erinevaid raa­ma­tu­id, mis aitavad sul val­i­da endale sobiv sihtko­ht. Vih­mase ilma kor­ral on tore tege­vus lugem­ine. Tule vaa­ta ja leia endale meelepärast meie väl­japanekult.