(Eesti) Mamma Muu

(Eesti)

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mam­ma Muu”.

12. ju­u­nil on 75. sün­nipäev Root­si lastekir­janikul Ju­j­ja Wies­lan­der­il. Ta on kir­ju­tanud mit­meid lus­takaid ja lõbu­said lu­gusid lehmast nimega Mam­ma Muu. Sel­l­el värvikal tege­lasel on vah­va sõber Vares, kel­le­ga koos tehakse palju põnevat. Roni­takse pu­ude ot­sas, loetakse raa­ma­tu­id, ki­igutakse jne.

(Eesti) Elud ja lood

(Eesti)

4. april­list 3. mai­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Elud ja lood”.

(Eesti) Hakkame sõnu sättima

(Eesti)

4.–28. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­guss raa­matunäi­tus “Hakkame sõnu sät­ti­ma”.

Haridus- ja Teadus­ministeerium ku­u­lu­tas 2019. aas­ta eesti keele aastaks, …

(Eesti) Wimbergi moodi lood

(Eesti)

4. märt­sist 5. aprilli­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Wim­ber­gi moo­di lood”.

Jaak Urmet ehk kir­janiku­na tun­tud Wim­berg on väga mit­mekül­gne mees …

(Eesti) Kätte tuleb päev

(Eesti)

7. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kätte tuleb päev”.

Lu­ule­ta­ja Tri­in Soomets tähistab 2. märt­sil oma 50 aas­ta ju­ube­lit. Ta on kir­ju­tanud nii su­urtele kui väikestele. Väl­japaneku­ga tähis­tame ka eesti keele aastat.

(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Eesti)

4. vee­bru­ar­ist 1. märtsi­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­misem lumeaeg”.

Talve ju­urde ku­u­lub lumi. See on aeg kui saab kelguta­da, su­usa­ta­da, uisu­ta­da ja sula ko­r­ral ka teha lumememme või hoop­is ehi­ta­da mõni vah­va lumeku­ju. Seeko­rd on meie näi­tusel väl­jas er­inevad lumememmed raa­matutest. On ka meis­ter­damis­nipid lumeme­he tegemiseks.

(Eesti) Naljajutud lastele

(Eesti) 7. jaan­uar­ist 1. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Nal­ja­ju­tud lastele”.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti) Aasta oodatuim aeg

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 10. det­sem­brist 2018. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta oo­da­tu­im aeg”. Jõu­lud on läbi ae­gade ol­nud põh­jala rahvaste

(Eesti) Aas­ta oo­da­tu­im aegRead More »

(Eesti) Saage tuttavaks … LÄTI

(Eesti) 10. det­sem­brist 2018. a kuni 4. jaan­uar­i­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Saage tut­tavaks … LÄTI.

(Eesti) 30. ok­too­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lu­ule­tused, lood ja laulud”.
Kaks kir­janikku, lu­ule­ta­jat Lehte Hain­salu ja Han­do Run­nel tähis­tavad sel­l­el aastal oma 80 aas­ta ju­ube­lit. Näi­tusel ongi väl­jas nende väga mit­mekül­gne raa­matu­vara­mu: lu­ule­tused ja lood nii su­urtele kui väikestele lugejatele.

(Eesti) Sügise kirjad

(Eesti)

1. no­vem­brist 7. det­sem­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sügise kir­jad”.

Sügis on paljude jaoks hall, vih­mane ja tu­u­line aas­taaeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vide poolest, er­i­ti tore on seda nau­ti­da li­ikudes parkides, met­sas. Tule nau­di lood­use ilu raa­matute kaudu ja läbi luule.

(Eesti) Lehtse kool läbi aegade

(Eesti) 18. sep­tem­brist 29. ok­too­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lehtse kool läbi ae­gade”.
Lehtse kooli al­guseks loetakse aa­s­tat 1863. Sel­l­el aastal 20. ok­too­bril tähis­tatakse kooli 155. aastapäeva.

(Eesti) Alates 17. sep­tem­brist ko­r­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga li­ik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule li­ik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle korrata.

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muuta.

(Eesti) Pildid raamatust

(Eesti) 1. au­gustist 14. sep­tem­bri­ni 2018 Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Pil­did raa­ma­tust”.

27. au­gustil tähistab raa­matuku­jun­da­ja-il­lus­traa­tor Ülle Meis­ter 70. ju­ubelisün­nipäe­va. Enim on tema poolt il­lus­treer­i­tud raa­ma­tu­id lastele. Kõik pil­did on tut­tavad, aga kas ka nende autor.

(Eesti) Õueprojektid = teen ise

(Eesti) 1. au­gustist 14. sep­tem­bri­ni 2018 Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Õue­pro­jek­tid = teen ise”.

Il­mad on ilu­sad ja lausa kut­su­vad õue. Paras aeg alus­ta­da õue­pro­jek­tide­ga: ve­ran­dad, aia­ma­jad, su­veköögid, gril­lid, aiara­ja­tised, aiamöö­bel jne. Külas­ta meie väik­est ideed­eri­iulit ja alus­ta juba täna.

(Eesti) Avastades Eestimaad

(Eesti) 25. ju­u­nist 27. ju­uli­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Avas­tades Ees­ti­maad”.

Ees­ti­maad saab avas­ta­da mi­tut moo­di: sõites sõidu­va­hendi­ga rin­gi või hoop­is jal­gsi matkates. Meie raa­matu­väl­japanekult leiad väga er­inevaid raa­ma­tu­id, mis aitavad sul val­i­da en­dale so­biv si­htko­ht. Vih­mase ilma ko­r­ral on tore tege­vus lugem­ine. Tule vaa­ta ja leia en­dale meelepärast meie väljapanekult.