15.–21. septembrini Saksi raamatukogu SULETUD

15.–21. sep­tem­bri­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

4.–7. augustini Saksi raamatukogu SULETUD

4.–7. augus­ti­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

21.–27. juulini Saksi raamatukogu SULETUD

21.–27. juuli­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

30. juunist 27. juulini Jäneda raamatukogu SULETUD

30. juu­nist 27. juuli­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

9.–24. juunini Saksi raamatukogu SULETUD

9.–24. juuni­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

Ülo Josing

Ülo Jos­ing sündis 1952. aastal. Foto­hu­vi tärkas varas­es noorus­es – esimesed kat­se­tused tegi ta 5. klas­si õpi­lase­na. Eesti Fotokun­stiühin­gu asu­ta­jali­ige (1987), Tallinna fotok­lu­bi liige (1976), …

Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013

Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta esile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti …

Tapa vald jagas tunnustust

24. vee­bru­ar­il, Eesti rii­gi sün­nipäe­val, tun­nus­tas Tapa vallaval­it­sus kul­tu­uriko­jas tegu­said val­lako­danikke tänukir­jade ja teenetemärkide­ga ning kuu­lu­tas väl­ja aas­ta tegi­jad kolmes erinevas kat­e­goo­rias: Isiku tegu, Organ­isat­siooni …

Vana raamat hea hinnaga - 03.12.2013 Viivisevabad päevad - 16.12.2013-04.01.2014

Maakonna aasta raamatukogu 2013 on Tapa Linnaraamatukogu

Lääne-Viru maaval­it­suse ja Lääne-Viru­­maa Keskraa­matukogu esin­da­jat­est moodus­tatud komisjon valis Lääne-Viru­­maa 2013. aas­ta raa­matukoguhoid­jaks Sõmeru raa­matukogu direk­tori Maret Kõre ja aas­ta raa­matukoguks Tapa Lin­naraa­matukogu. Tiitli võit­jaid …

16.–19. septembrini Saksi raamatukogu suletud

16.–19. sep­tem­bri­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Laenutäh­taeagu saab pik­enda­da tele­fonil 323 2081 või meili teel — .

22.–26. juulini Saksi raamatukogu suletud

22.–26. juuli­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Laenutäh­taeagu saab pik­enda­da tele­fonil 323 2081 või meili teel — .

1.–26. juuli Jäneda raamatukogu SULETUD

1.–26. juuli­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud. Soovi kor­ral saab laenu­tusi pik­enda­da Tapa lin­naraa­matukogu vahen­dusel: tele­fon 323 2081 e‑post

Lahtiolekuajad suvekuudel

Suveku­udel (juu­ni, juuli ja august) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Pik­endus­soovi võib edas­ta­da meili teel — vas­tavalt või või otse …