Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Tapa in­­ter­neti- ja in­fop­unkt on ka su­veku­udel laupäevi­ti avatud (10.00−15.00).

1. aprillil kell 18.00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus “Nalju eesti nal­jaraa­matutest”. Tähis­tame nal­japäe­va ja ka rahvus­va­he­list laster­aa­matupäe­va, mille mo­toks on “Igal rah­val oma lood”. Teisipäe­vane loovus­ring 1. aprill — eesti rah­va nal­jad. 15. aprill — ke­vad­pühade kaar­tide valmis­t­a­mine, mu­nade ka­su­t­a­mine mit­mel vi­isil. 14. aprillil 14.30−16.00 raa­matukogutund Va­hakul­mu lastea­ias “Meis­ter­damist ja mänge ke­vad­pühadeks raa­matute kaudu”. 14. aprillil Saksi

April­liku­us Sak­si raa­matuko­gusRead More »

Ülo Jos­ing sündis 1952. aastal. Fo­to­hu­vi tärkas varas­es noorus­es – es­imesed kat­se­tused tegi ta 5. klas­si õpi­lase­na. Eesti Fo­tokun­stiühin­gu asu­ta­jali­ige (1987), Tallinna fo­tok­lu­bi li­ige (1976), loomin­gulise ühen­duse Fo­tor­ing li­ige, koost­anud näi­tuse Anna mulle või­malus pu­uete­ga lastest, os­alenud lisaks veel paljudel fo­tonäi­tus­tel ja ‑konkurssidel. Üle veerand sa­jan­di töötab Ülo Jos­ing Eesti Tele­vi­sioo­nis (ERR) fo­to­pro­fes­sion­aali­na, pild­is­tanud selle

Ülo Jos­ingRead More »

Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühing peab oluliseks mär­ga­ta ja tõs­ta es­ile raa­matukoguhoid­jaid ning tun­nus­ta­da raa­matukogudes aas­ta jook­sul tehtut. 28. vee­bru­ar­il Eesti Rahvus­raa­matuko­gus toimunud tänuüri­tusel anti väl­ja Eesti Raa­matukoguhoid­jate Ühin­gu aas­­ta- ja teenetepre­emia, tun­nus­ta­ti aas­ta tegu teadus­raa­matuko­gus ja lin­naraa­matuko­gus, tõsteti es­ile pari­mad raa­matukoguhoid­jad kooli‑, laste- ja maaraa­matukogudes. Es­mako­rd­selt au­ta­sus­ta­ti pari­mat noort raa­matukoguhoid­jat. Ava­likus­ta­ti ka ajakir­jan­duse auhin­na saa­ja ning

Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013Read More »

24. vee­bru­ar­il, Eesti ri­i­gi sün­nipäe­val, tun­nus­tas Tapa vallaval­it­sus kul­tu­uriko­jas tegu­said val­lako­danikke tänukir­jade ja teenetemärkide­ga ning ku­u­lu­tas väl­ja aas­ta te­gi­jad kolmes er­inevas kat­e­goo­rias: Isiku tegu, Or­gan­isat­siooni tegu ja Elutöö. Isiku teo kat­e­goo­rias pälvis tun­nus­tuse Tapa lin­naraa­matukogu juhata­ja Ker­sti Burk.

Lääne-Viru maaval­it­suse ja Lääne-Viru­­maa Keskraa­matukogu esin­da­jat­est moodus­tatud komisjon valis Lääne-Viru­­maa 2013. aas­ta raa­matukoguhoid­jaks Sõmeru raa­matukogu di­rek­tori Maret Kõre ja aas­ta raa­matukoguks Tapa Lin­naraa­matukogu. Ti­itli võit­jaid tun­nus­ta­ti 20. no­vem­bril toimunud maakon­na raa­matukogutöö­ta­jate seminaril.

3. ok­too­bril avatud 10–17 10. ok­too­bril avatud 10–14 15. ok­too­bril avatud 10–18 25. ok­too­bril avatud 14–18 31. ok­too­bril sule­tud Üle­jäänud tööpäe­vadel on raa­matukogu avatud taval­is­tel aegadel.

24. au­gust 2013 on olu­line ku­upäev kõi­gi An­droid nu­titele­foni ka­su­ta­jate jaoks. Võib-olla mitte kõig­ile, aga kind­lasti neile, kes on ka raa­matukogu ka­su­ta­jad, luge­jad. Nimelt on 24. alates või­ma­lik Google Play poest alla laa­di­da „äpp“ nimega m‑RIKS. Win­dows Phone’i ka­su­ta­jatele on analoogne rak­endus valmis juba 2011. aas­ta lõpust.

Jäne­da küla 660. ju­ube­li puhul on il­munud postkaart. Kaar­di esikül­je moodustab pilt­mo­sai­ik sell­est, mis on meie külas läbi ajaloo er­ilist ja omapärast. Näiteks üks su­uri­maid Eesti kait­selin­nuse­ase­meid Jäne­da Lin­namä­gi või vana pul­li­tall, mis on teatriks üm­ber ehi­tatud. Lisaks fo­todele on esikül­jel kir­jad Jäne­da ajalooliste nimede­ga ning arv 660. Iga vaate ko­h­ta on kaar­di tagakül­jel väike

Jäne­da 660Read More »

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Pik­endus­soovi võib edas­ta­da meili teel — vas­tavalt või või otse meie ko­d­ule­he laenu­tuste pik­endamise vormilt. Samu­ti saab laenu­tustäh­tae­ga pik­enda­da raa­matukogu lah­ti­olekuae­gadel tele­foni teel: TLRK teenin­du­sosakond — 323 2081 TLRK las­teosakond — 323 2082 Lehtse raa­matukogu — 383 3388 Tapa in­­ter­neti- ja in­fop­unkt on ka

Lah­ti­olekua­jad su­veku­udelRead More »