(Eesti) Lehtse kool läbi aegade

(Eesti) 18. sep­tem­brist 29. ok­too­bri­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Lehtse kool läbi ae­gade”.
Lehtse kooli al­guseks loetakse aa­s­tat 1863. Sel­l­el aastal 20. ok­too­bril tähis­tatakse kooli 155. aastapäeva.

(Eesti) Pildid raamatust

(Eesti) 1. au­gustist 14. sep­tem­bri­ni 2018 Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Pil­did raa­ma­tust”.

27. au­gustil tähistab raa­matuku­jun­da­ja-il­lus­traa­tor Ülle Meis­ter 70. ju­ubelisün­nipäe­va. Enim on tema poolt il­lus­treer­i­tud raa­ma­tu­id lastele. Kõik pil­did on tut­tavad, aga kas ka nende autor.

(Eesti) 27. ju­u­nist 30. au­gus­ti­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Lil­lea­ia kuningan­na”.

Lil­lea­ia kuningan­naks pee­takse kahtlema­ta roosi. …

(Eesti) 4. ju­u­nist 27. ju­uli­ni 2018 on Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus „Pil­did ju­tus­tavad“.

Muu­se­u­mipeda­goog ja kun­st­nik Mare Hun­di raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonidest leiame nii soo­just kui ka informatsiooni …

(Eesti) 01.–29. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Juhan Vi­idin­gu laulud”.

Juhan Vi­idin­gu lood­ud tek­ste on vi­i­sis­tanud mitmed eesti heliloo­jad ja laulnud väga paljud meie ar­mas­tatud muusikud.

(Eesti) Hundijutud

(Eesti) 28. maist 28. ju­uni­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Hundi­ju­tud”.

Raa­matunäi­tus tutvustab sel ke­vadel meie rahvus­loomaks val­i­tud hunti. Hun­di nime on pee­tud tabuks, …

(Eesti)

3. maist 25. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Ema­keel — see on ja jääb”.

Reedel, 30. mail 1908 ko­gunesid Ees­ti­maa Rah­va­hariduse Selt­si ja Eesti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks keelekoosolekuks Tapale eesmärgi­ga aru­ta­da „kir­javi­isi ja õigekir­ja ühtlaseks-seadmisi“.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 01.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Sinu aed ootab sind!”. Näi­tus raa­matutest, milles lei­dub ka­su­likke näpunäiteid nii al­ga­jatele kui ka ko­genud aiapidajatele.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 26. april­list 30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Tants var­vask­ingadel”. Ena­m­us tü­drukuid on unistanud ba­leri­iniks saamis­est, uhk­est ba­leri­inisee­likust ja var­vask­ingadest. Unis­tuse täi­tu­miseks tuleb

(Eesti) Tants var­vask­ingadelRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 20. märt­sist 28. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Eesti sa­jand teatrilavadel”. Eesti Etendusasu­tuste Li­idu eestvõt­tel asusid teatrid vabari­i­gi sa­jan­daks sün­nipäe­vaks kin­gi­tust looma

(Eesti) Eesti sa­jand teatrilavadelRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 12. märt­sist 20. aprilli­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta 2018 te­gi­jad lood­us­es”. Raa­matunäi­tus tutvustab selle aas­ta looma il­vest, lin­du met­sist, seent tule­taela, liblikat

(Eesti) Aas­ta 2018 te­gi­jad lood­us­esRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 13.–29. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus pop-up näi­tus “Head laste- ja noorter­aa­matud 2017”. Lastekaitse Li­idu eestvedamisel val­isid lastekir­jan­duse eksper­did 2017. aastal il­munud uud­iskir­jan­duse hulgast

(Eesti) Head laste- ja noorter­aa­matud 2017Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. jaan­uar­ist 27. vee­bru­ar­i­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Väikese rah­va suur kir­janik. An­ton Hansen Tamm­saare 140”. 30. jaan­uar­il 2018 tähis­tatakse Eesti ühe

(Eesti) Väikese rah­va suur kir­janik. An­ton Hansen Tamm­saare 140Read More »

(Eesti) Elagu Eesti!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 12. vee­bru­ar­ist 9. märtsi­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Elagu Eesti!”. Sel­l­el aastal saab Eesti Vabari­ik 100-aas­­taseks. Meil on oma ema­keel, rahvuslind ja ‑lill,

(Eesti) Elagu Eesti!Read More »

(Eesti) Talverõõmud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 2.–19. jaan­uar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Talverõõ­mud”. Kui­gi õues on lumega ke­hvad lood saab talve nau­ti­da näi­tusel. Väl­ja on pan­dud pil­did, lood ja

(Eesti) Talverõõ­mudRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 12.12.2017 kuni 30.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Ees­ti­maa kau­nid pühako­jad”. Meie väike­sel Ees­ti­maal on usku­mat­ult palju er­inevaid sakraal­hooneid. Kirikuarhitek­tu­uris aval­dub meie eelkäijate

(Eesti) Ees­ti­maa kau­nid pühako­jadRead More »

(Eesti) Paljon onnea, naapurit!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 30. no­vem­brist 28. det­sem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Paljon on­nea, naa­pu­rit!”. Raa­matunäi­tus tutvustab meie üle­la­he naaber­maad. Soome saavu­tas is­e­seisvuse 6. det­sem­bril 1917 ja

(Eesti) Paljon on­nea, naa­pu­rit!Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 01.12.2017–13.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “SI­NINE JA VALGE. Soome 100”. Soome is­e­seisvus­päe­val, 6. det­sem­bril tähistab Soome vabari­ik oma sa­jan­dat sün­nipäe­va. Ri­i­gi senises

(Eesti) SI­NINE JA VALGE. Soome 100Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Vaa­ta, Mad­like, lund sa­jab”. Selle võlu­lausega saab Li­is­bet talve­hom­mikul õe vood­ist väl­ja. Saanisõidu ajal tõdeb Peetrus Karls­son, et

(Eesti) Vaa­ta, Mad­like, lund sa­jabRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Õi­eti on päris kahju, et jõu­lud nii har­va on”. Mida lapsed Buller­by külas tee­vad? Har­ven­davad naereid, magavad

(Eesti) Õi­eti on päris kahju, et jõu­lud nii har­va onRead More »