(Eesti)

15. ok­too­brist 30. no­vem­bri­ni 2018. a Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Sak­si raa­matukogu hooned ajas”.
Väl­japanekul on näha, mil­listes hoonetes on Sak­si raa­matukogu asunud 100 aas­ta jooksul.

(Eesti)

5. ok­too­brist 15. no­vem­bri­ni 2018. a Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Kurbergid ja Tapa”.
Kuna 100 aa­s­tat tagasi ku­u­lus märkimisväärne osa prae­guse Tapa lin­na maast Moe mõisale, siis tutvus­tame Kurbergide ehi­tatud ühiskond­likke hooneid Tapa lin­nas. Väl­japanek haakub Nele In­glisti fotonäitusega.

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muuta.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 10.00 — Il­mar To­musk. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Igale

(Eesti) 110 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist TapalRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 7. märt­sist 30. märtsi­ni Sak­si raa­matuko­gus Epp Lep­iku tik­i­tud piltide näi­tus “Ni­idi­ga maalitud”.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. ja 24. vee­bru­ar­il on Tapa lin­naraa­matukogu (s.h in­ter­netipunkt) ning Lehtse ja Sak­si raa­matukogu suletud.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Taas on käi­mas Nuk­it­sa konkurss, et sel­gi­ta­da väl­ja laste kahe vi­imase aas­ta lem­mikkir­janik ja il­lus­traa­tor. Võistl­e­vad 2016. ja 2017. aastal il­munud algupärase

(Eesti) Nuk­it­sa konkurssRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Pühade puhul on Tapa val­la raa­matukogudes vi­ivi­sev­abadus (10. jaan­uar­i­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­matukogud (ja in­ter­netipunkt) sule­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­naraa­matukogu (ja

Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Eesti Rahvus­raa­matukogu soovib tea­da saa­da, mil­lised on raa­matukogude luge­jate oo­tused e‑väljaannete laenu­tamise osas. An­kee­di es­imene osa sisaldab küsimusi e‑raamatute lugemise ko­h­ta üldiselt,

(Eesti) Eesti Rahvus­raa­matukogu küsitlusRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 20. no­vem­brist 22. det­sem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Tapa rongi­jaa­ma el­luärkamine”. Fo­tonäi­tuse vanast ja prae­gus­est Tapa vak­sal­ist koost­as TTÜ muu­se­u­mi ku­raa­tor Nele Inglist.

(Eesti) Tapa rongi­jaa­ma el­luärkamineRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 9.–29. ok­too­bri­ni 2017 toimub ko­dukan­di ki­nosaalides üle eesti filmifes­ti­val “Kino maale”. “Kino maale” on Eesti maapi­irkon­dadele su­u­natud filmifes­ti­val, mille pro­gramme näi­tavad mitmekümned

(Eesti) Filmifes­ti­val “Kino maale”Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 25. ok­too­bril kell 12:00 Sak­si raa­matuko­gus teemapäev “Viru­maa mur­de­keeled”. Ko­hale tuleb rah­vast Kir­jan­dus­muu­se­u­mist, Viru In­sti­tu­ud­ist ja esinejad.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 21. sep­tem­brist 15. no­vem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Tun­tu­mad im­pres­sion­is­mi esin­da­jad”. Näi­tus tutvustab 20.sajandi al­guse maail­ma tun­tu­maid impressioniste.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 21. sep­tem­brist 15. no­vem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Veera Saar 105”. Väl­japanek tutvustab meie kan­di kir­janiku loomingut ja vi­imast I. Grünfeldt’i ar­tik­lit “Aegu­matu Ukuaru

(Eesti) Veera Saar 105Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 24. ju­ulist 31. au­gus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Mehhiko”. Väl­japanek Airi Pa­ju­maa fo­todest. Airi Pa­ju­maa elas ja töö­tas mõni aas­ta Mehhikos ja õpetas seal

(Eesti) MehhikoRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 7. ju­u­nist 7. ju­uli­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus ““Viru säru” läbi kolme aas­takümne”. Näi­tus tutvustab “Viru säru” aas­ta­tel 1986–2008.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 17. april­list 17. ju­uni­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Ara­bel­la, Em­meli­ine, Paula, pres­i­dent ja teised”. Väl­japanek tutvustab tä­navu 85-aas­­taseks saa­va kir­janiku Aino Per­viku loomingut.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 17. april­list 16. ju­uni­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Lil­le­line ke­vad”. Näi­tus tutvustab har­ras­tuskun­st­nik Urve Laiduse pli­iat­si­joon­is­tusi ja akvarelle.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Kui teil on küsimusi, siis aita­me lei­da vas­tu­seid! Õp­p­i­da pole ku­na­gi hilja!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 7. vee­bru­ar­ist 7. aprilli­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Li­i­mi sisse joon­ist­a­mine”. Näi­tus tutvustab käsitöörin­gi töid. Tööde valmis­t­a­mine: vedel PVA liim valatakse raa­mi ning selle

(Eesti) Li­i­mi sisse joon­ist­a­mineRead More »