(Eesti) Küünlad koduakendel

(Ees­ti) 1.–29. novemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Küün­lad kodua­ken­del”.
Hin­ge­de­päev on side meie eel­käi­ja­te­ga. Esi­va­ne­ma­te tuge ja toe­tust vaja­me ras­ke­tel het­ke­del kõik. Kas või mõt­tes.

(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Ees­ti) Ala­tes 17. sep­temb­rist kor­ral­dab Maan­tee­amet koos­töös Lää­ne-Viru­maa raa­ma­tu­ko­gu­de­ga liik­lus­nä­da­la, et pöö­ra­ta tähe­le­pa­nu ohu­tu­le liik­le­mise­le. Saa­bu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80

(Ees­ti) 3. sep­temb­rist 10. oktoob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Tai­me­tark, arst ja kir­ja­nik Aili Paju 80”.
Aili Paju paneb oma raa­ma­tu­tes luge­ja­le süda­me­le:

Loo­mu­li­ku ter­ve­ne­mise või­me on ole­mas igas ini­me­ses, tuleb vaid muu­ta elu­vii­si, õppi­da ela­ma koos­kõ­las loo­du­se­ga ja toi­tu­da tar­galt”.

(Eesti) Tapa Linnaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja laste- ja noorteosakonda

(Ees­ti) Kui meel­divad lap­sed ja raa­ma­tud, siis oota­me just Sind!

Pea­mised töö­üles­an­ded:

  • luge­ja­tee­nin­dus: pärin­gu­te­le vas­ta­mi­ne, luge­ja­te abistamine/juhendamine
  • las­te­le ja noor­te­le raa­ma­tu­ko­gu­tun­di­de, kir­jan­dusü­ri­tus­te, -näi­tus­te alga­ta­mi­ne ja läbi­vii­mi­ne
  • töö raa­ma­tu­fon­di­ga
  • tee­nus­te ja kogu­de tut­vus­ta­mi­ne (eks­kur­sioo­nid, kasu­ta­ja­koo­li­tus, näi­tu­sed jms)

(Eesti) Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“

(Ees­ti) Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on 6. sep­temb­rist 2018. a ava­tud kahe nime­ka Iis­rae­li kunst­ni­ku Lena Reven­ko ja Ire­na Aize­ni ühis­näi­tus „Jäne­sed, reba­sed ja tei­sed ini­me­sed“. Tege­mist on üle­ilm­selt tun­tud kunst­ni­ke­ga, kel­le näi­tusi on võõ­rus­ta­nud gale­riid Iis­rae­lis, Jaa­pa­nis, Hii­nas, USA-s, Suurb­ri­tan­nias, Vene­maal ja mujal.

Ire­na Aize­ni näi­tus on ava­tud 3. oktoob­ri­ni ja Lena Reven­ko näi­tus 30. oktoob­ri­ni.

(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

(Ees­ti) Tei­si­päe­val, 18. sep­temb­ril leiab Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gus aset tasu­ta “Nuti­sead­me­te ABC koo­li­tus” alga­ja­te­le ja vähe­ka­su­ta­ja­te­le.

NutiAka­dee­mia koo­li­tus­pro­jek­ti raa­mes toi­muv koo­li­tus ootab kõi­ki huvili­si, kes tun­ne­vad end nuti­te­le­fo­ni või tah­vel­ar­vu­ti seltsis veel pisut eba­kind­lalt, kuid soo­vivad oma iga­päe­va­seid toi­min­gu­id nen­de abil muga­va­maks muu­ta.

(Eesti) Head riistad on pool tööd

(Ees­ti) 24. augus­tist 26. oktoob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Head riis­tad on pool tööd”.

Käi­mas on Euroo­pa kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta, see­ga on iga­ti põh­just esi­le tõs­ta ka meie väi­ke­se Ees­ti rik­ka­lik­ku rah­va­kul­tuu­ri.