Mälutreening

25. oktoob­ril kell 13.00 juhendab Anu Jonuks mälu­tree­nin­gut. Üritus toi­mub Jäneda los­sis, sobib igas eas ini­mes­tele ja on tasuta. Ühtasi tähis­tab see üri­tus sel­le­aas­tast Täiskasvanud …

Tapa rongijaama elluärkamine

2. oktoob­rist 15. novemb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine”. Projekti „Tapa ron­gi­jaama ellu­är­ka­mine“ tar­vis kokku sea­tud foto­näi­tus viib Tapa jaama aja­loo rada­dele. Tapa raud­tee­jaama …

Rahutud Jukud

25. sep­temb­rist 30. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Rahutud Jukud”. Väljapanek aegu­ma­tu­test ning täna­päe­vas­test koolilu­gu­dest. Raamatud on abiks 4. klas­sile, kes osale­vad ette­lu­ge­mise võist­lusel „Kõik on …

Mustrid ja lõimed

15. sep­temb­rist 19. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mustrid ja lõi­med”. Praegu Lehtses, kuid varem aas­taid Jänedal ela­nud Evi-Maie Toomla alus­tas oma esi­meste näpu­töö­dega juba päris …

Maa- ja linnarahva moodi

14. juu­nist 31. augus­tini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus MTÜ Loometöö suve­näi­tus „Maa- ja lin­na­rahva moodi“. Jäneda rah­va­riiete val­mis­ta­jate kooli lõpe­ta­mine toi­mus 11. juu­nil 2017. a. Näitus val­mi­nud …

Lahedad loomad ja nende loojad

14. juu­nist 11. augus­tini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Lahedad loo­mad ja nende loo­jad“. Lastekirjanik Leelo Tungal on luge­jate süda­meid võit­nud pal­jude tore­date raa­ma­tu­tega, kus tegut­se­vad lus­ta­kad …

3. juu­list – 1. augus­tini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Soovi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu vahen­dusel : tele­fon 323 2081 e-post *pro­tec­ted email*

Minu ornamentaalne

1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jäneda lossi II kor­ruse õppe­klas­sis loeng ja prak­ti­line õpe „Minu orna­men­taalne”. Kristina Rajando loeng ja prak­ti­line õppus Eesti vanemast pärand­kul­tuu­rist …

Vestlus Raimond Kaugverist

15. mail kell 18.00 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus „Vestlus Raimond Kaugverist”. Arlet Palmiste tut­vus­tab Raimond Kaugveri loo­min­gut, tema aval­da­mata romaani „Viimse meheni” ning Piibe Teatri lavas­tust „Mees …

Keraamikanäitus „Vabas vormis”

20. märt­sist 5. maini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus keraa­mi­ka­näi­tus „Vabas vor­mis”. Näituse eks­po­naa­ti­deks on Jäneda keraa­mi­ka­rin­gis käi­vate naiste mitme aasta jook­sul val­mi­nud tööd. Siin on kasu­ta­tud eri­ne­vaid savi­ma­ter­jale, …

Veelinnurahvas

6. veebruarist 30. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Veelinnurahvas”. MTÜ Fenno Ugria Asutuse, Eesti Instituudi ja Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse koos­ta­tud näi­tus tut­vus­tab Lennart Meri fil­mi­rän­na­kuid aas­ta­tel …