(Eesti) Kummardus

(Ees­ti)

23. veebruarist 29. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Vii­re Vald­ma isi­ku­näi­tus. Tapa Güm­naa­siu­mi vilist­la­ne Vii­re Vald­ma on Ees­ti Draa­ma­teat­ri näit­le­jan­na, kel on juba lap­se­põl­vest pea­le oma sala­ho­bid. …

(Eesti) Ajalugu ei saa kunagi valmis. Eesti Vabariik 101

(Ees­ti)

21. veebruarist 14. märt­si­ni 2019. a Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Aja­lu­gu ei saa kuna­gi val­mis. Ees­ti Vaba­riik 101.”

Vaa­ted Ees­ti Vaba­rii­gi aja­loo­le ei ole ala­ti olnud ühe­sed. Nii on aja­loo­sünd­mus­te tõl­gen­dus­ed eri­ne­nud ajas ja aja­loo­las­te pil­gu läbi. Siis­ki ei pea me oma aja­loo pärast vaban­da­ma ega sel­le eest pei­tu puge­ma.

(Eesti) Eesti keele aasta 2019

(Ees­ti)

28. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “Ees­ti kee­le aas­ta 2019”.

Tun­ne­me ära meie kir­ja­ni­kud ja luu­le­ta­jad foto­del. Hari­dus- ja Tea­dus­mi­nis­tee­rium kuu­lu­tas 2019. aas­ta ees­ti kee­le aas­ta­ks. …

(Eesti) Sõbrad, need erilised

(Ees­ti)

7.–16. veeruari­ni 2019. a Tamsalu raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sõb­rad, need eri­li­sed”.

Sõb­rad on nagu tähed, nad pole ala­ti näh­ta­vad, aga nad on ala­ti ole­mas. Näi­da­ta las­te­le, et raa­ma­tu­ko­gus on ole­mas eri­ne­vaid raa­ma­tu­id sõp­ra­dest ja sõp­ru­sest.

(Eesti) Andruse välgumihklid

(Ees­ti)

22. jaa­nua­rist 26. veebruari­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus “And­ru­se väl­gu­mihk­lid”.

Näi­tu­sel saab näha üle kol­me­sa­ja eri­ne­va kuju ja suu­ru­se­ga väl­gu­mihk­lit And­rus Eerit­sa üle 2000 ese­me suu­ru­sest väl­gu­mihk­li­te (tšäk­si­de, tule­ma­si­na­te) kogust.

(Eesti) Kätte tuleb päev

(Ees­ti)

7. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kät­te tuleb päev”.

Luu­le­ta­ja Triin Soo­mets tähis­tab 2. märt­sil oma 50 aas­ta juu­be­lit. Ta on kir­ju­ta­nud nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le. Väl­ja­pa­ne­ku­ga tähis­ta­me ka ees­ti kee­le aas­tat.

(Eesti) Lumisem lumeaeg

(Ees­ti)

4. veebruarist 1. märt­si­ni 2019. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Lumi­sem lume­aeg”.

Tal­ve juur­de kuu­lub lumi. See on aeg kui saab kel­gu­ta­da, suu­sa­ta­da, uisu­ta­da ja sula kor­ral ka teha lume­mem­me või hoo­pis ehi­ta­da mõni vah­va lume­ku­ju. See­kord on meie näi­tu­sel väl­jas eri­ne­vad lume­mem­med raa­ma­tu­test. On ka meis­ter­da­mis­ni­pid lume­mehe tege­miseks.

(Eesti) Et rada ei rohtuks

(Ees­ti) 15. jaa­nua­rist 8. veebruari­ni 2019. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gu ränd­näi­tus “Et rada ei roh­tuks”.

2017. aas­ta suvel rän­da­sid jutu­vest­ja Piret Päär ja fotograaf Maar­ja Urb Ees­ti­maal rin­gi ja kogusid mäles­tusi 20. sajan­di jutu­vest­mise tra­dit­sioo­ni koh­ta.

(Eesti) Meie oma jutumaa

(Ees­ti)

16. jaa­nua­rist 4. märt­si­ni 2019. a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas näi­tus “Meie oma jutu­maa”.

Tapa Güm­naa­siu­mil lähe­neb vää­ri­kas juu­bel. Mee­nu­ta­maks teh­tut ja tegi­ja­id on näi­tu­se­le väl­ja pan­dud eri­ne­vaid trü­ki­seid ja loo­me­töid. Möö­du­nud koo­li­ae­ga mee­nu­ta­vad tore­dad jutud, luu­le­tu­sed, pas­ta­pliiat­sid ja pil­did.

(Eesti) GORI 125

(Ees­ti)

14.–30. jaa­nua­ri­ni 2019.a Tapa val­la­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek GORI 125”.

20. veebruaril möö­dub kari­ka­tu­rist Vel­lo Ago­ri (Gori) sün­nist 125 aas­tat. Sel­le sünd­mu­se tähis­ta­miseks annab Omni­va väl­ja post­mar­gi, mil­le kujun­da­jaks on Riho Luu­se.