23.–24. vee­bru­ar­il on Tapa Lin­naraa­matukogu ning Lehtse ja Sak­si Raa­matukogu sule­tud. 19.–26. vee­bru­ar­i­ni on sule­tud Jäne­da Raa­matukogu. 24. vee­bru­ar­il on sule­tud ka Tapa In­­ter­neti- ja In­fop­unkt.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. LAH­TI­OLEKUA­JAD pühade pe­ri­ood­il 23. det­sem­bril Tapa lin­naraa­matukogu AVATUD 11–15, Tapa in­­ter­neti- ja in­fop­unkt ning Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogu AVATUD 10–15. 24.–26.

Read More »

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Tapa in­­ter­neti- ja in­fop­unkt on ka su­veku­udel laupäevi­ti avatud (10.00−15.00).

Rahvarõiva ilu

17. ju­u­nist 28. au­gus­ti­ni Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Rah­varõi­va ilu”. Omate­htud rah­varõi­vakom­plek­te es­itl­e­vad tä­navu ke­vadel Jänedal MTÜ Loometöö ko­r­ral­datud kooli­tuse lõpetanud.

Lahtiolekuajad

Raa­matukogud on pühade ajal avatud järgnevalt: Tapa lin­naraa­matukogu 23. det­sem­ber — 11–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULE­TUD 1. jaan­uar — SULE­TUD Tapa in­ter­neti- ja in­fop­unkt 24.–26. det­sem­ber — SULE­TUD 31. det­sem­ber — 10–15 1. jaan­uar — SULE­TUD Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogu 23. det­sem­ber — 10–15 24.–26. ja 31. det­sem­ber — SULE­TUD 1. jaan­uar

Lah­ti­olekua­jadRead More »

Saksi raamatukogu lahtiolekuajad oktoobris

3. ok­too­bril avatud 10–17 10. ok­too­bril avatud 10–14 15. ok­too­bril avatud 10–18 25. ok­too­bril avatud 14–18 31. ok­too­bril sule­tud Üle­jäänud tööpäe­vadel on raa­matukogu avatud taval­is­tel ae­gadel.

Lahtiolekuajad suvekuudel

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Pik­endus­soovi võib edas­ta­da meili teel — vas­tavalt või või otse meie ko­d­ule­he laenu­tuste pik­endamise vormilt. Samu­ti saab laenu­tustäh­tae­ga pik­enda­da raa­matukogu lah­ti­olekuae­gadel tele­foni teel: TLRK teenin­du­sosakond — 323 2081 TLRK las­teosakond — 323 2082 Lehtse raa­matukogu — 383 3388 Tapa in­­ter­neti-

Lah­ti­olekua­jad su­veku­udelRead More »