HeadRead 2013

01.–28. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Head­Read 2013. Väl­japanek tutvustab kir­jan­dus­fe­li­v­ali Head­Read 2013 välis­esine­jaid ja nende loomingut. Sel aastal osalesid fes­ti­valil Sofi Oksa­nen, Rosa Lik­som, …

Jaanikuu

01.–28. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Jaanikuu. Juu­nikuu kannab rah­vakalen­dris mitut nime: jaanikuu (jaa­nipäe­va jär­gi), suvekuu (suvea­ja jär­gi), kesakuu (kesa ehk põl­lu künd­mise jär­gi), õilmekuu …

Lahtiolekuajad suvekuudel

Suveku­udel (juu­ni, juuli ja august) on Tapa lin­naraa­matukogu ja Lehtse raa­matukogu laupäevi­ti sule­tud. Pik­endus­soovi võib edas­ta­da meili teel — vas­tavalt või või otse …

Lehekuu

2.–30. mai­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Lehekuu. Maikuu kannab rah­vakalen­dri jär­gi mitut nime: lehekuu (puude lehtem­ine­mise jär­gi), õiekuu (õit­se­vate kevadlillede jär­gi), toomekuu (toomepu­ude ehk toomin­gate …

Jürikuu

01.04.2013–27.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Jürikuu. Rah­vakalen­dris kannab aprill mitut nime: jürikuu (jüripäe­va jär­gi), sulakuu (sulavate lume­hangede jär­gi), mahlakuu (puudes liiku­vate mahlade jär­gi), nal­jakuu (nal­japäe­va …

Igal perel oma mood

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Igal per­el oma mood. Näi­tusel on väl­jas laste kun­stitööd rah­varõi­vastes tege­lastest. Ikka iga tege­lane ise ilmega ja ise moo­di, üks …

Hoidistatud tarkused

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Hoidis­tatud tarkused. Raa­matunäi­tuse tel­jeks on Merike Miti raa­mat „Väär­tuskas­va­tus Tarkuste Hoidiste abil“, mis on rah­vapärimusel põhinev ideekogu­mik. Väl­jas on raa­matud, …

2013 – Raamaturõõm ümber ilma

2013. aas­ta rahvus­va­he­lise laster­aa­matupäe­va spon­soriks on IBBY (Rahvus­va­he­lise Noor­sookir­jan­duse Nõukogu) USA sek­t­sioon. Sõn­u­mi autor on Pat Mora (1942), inglise ja his­paa­nia kee­les kir­ju­tav tun­nus­tatud luule­ta­ja …

Meie kuningas naeratab jälle …

Kuld­selt taevas siller­dav päike, lume­hangedel hõbe­daselt säten­davad helbed ja nukker kuningas luulekuningako­jas. On kevadekuu 18. päe­va hom­mik Tapa Güm­naa­si­u­mis. Ootusäre­vus kan­dub üle koo­li­va­hea­ja tõt­tu vaikse …