1. oktoober — rahvusvaheline eakate päev

1.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek “1. oktoo­ber — rah­vus­va­he­li­ne eaka­te päev”. Väl­ja­pa­nek ter­­vi­­se- ja psüh­ho­loo­gia­raa­ma­tu­test, mis sisal­da­vad nõu­an­deid eaka­te­le. 1. oktoo­ber on rah­vus­va­he­li­ne eaka­te …

Vihmapill

5.–30. oktoob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Vih­ma­pill”. Kui on pikalt olnud kuum ja kuiv ilm, teed tol­ma­vad, tai­med kui­va­vad ja see­ni pole üld­se, oleks vaja …

Lehtsega seotud

5. oktoob­rist 21. novemb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Leht­se­ga seo­tud”. Leht­se on väi­ke asu­la, kuid siin on sün­di­nud, koo­lis käi­nud või ela­nud mit­med kir­jan­dus­vald­kon­nas väga tun­tud …

Luuletusest lauluks

5.–30. oktoob­ri­ni Jäne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Luu­le­tu­sest lau­luks”. Väl­ja­pa­nek on pühen­da­tud täna­vu­se­le muu­­si­­ka-aas­­ta­­le. Väl­ja­pa­ne­kus on las­te­luu­le­tu­sed, mille­le lisa­tud meloo­dia on nad muut­nud mei­le tea­­da-tun­­tud ja armas­ta­tud …

Kadi Kurema graafikanäitus „Roheline ja punane“

1. oktoob­rist 14. novemb­ri­ni on Tapa Lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas Kadi Kure­ma graa­fi­ka­näi­tus „Rohe­li­ne ja puna­ne“. Kadi Kure­ma on graa­fik, kes on tun­tud sügav­trü­ki­teh­ni­kas teos­ta­tud väi­ke­g­raa­fi­ka poo­lest. …

Mildeberg. Mildeberg

1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus “Mil­de­berg. Mil­de­berg”. See­kord tut­vus­ta­vad tun­tud kunst­ni­kud Jüri ja Piret Mil­de­berg end vei­di tava­tust kül­jest. Näi­tu­sel eks­po­nee­ri­tak­se Jüri Mil­de­ber­gi loo­dud …

Valguse väikesed vaikelud

1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­tes­osa­kon­nas näi­tus “Val­gu­se väi­ke­sed vaik­elud”. Kir­jas­tuse Val­gus nõu­ko­gu­de perioo­di popu­laar­tea­dus­lik­ku kir­jan­dust illust­ree­ri­ti sage­li kunst­ni­ke abi­ga, sest vär­vus­fo­tograa­fia oli tol ajal alge­li­ne. …

Heinast kübar, vildist suss ja räpparist Risto

1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Hei­nast kübar, vil­dist suss ja räp­pa­rist Ris­to”. Hei­na­kü­ba­ra ja Viltsus­si ning Ris­to Räp­pa­ri raa­ma­tu­te auto­rid on soo­me kir­ja­ni­kud Sinik­ka …

Miks mäed purskavad?

1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Miks mäed purs­ka­vad?”. Mui­nas­ju­tu­toa näi­tu­sel on väl­jas kir­jas­tuse Val­gus vane­ma­te teat­me­teos­te ori­gi­naa­lil­lust­rat­sioo­nid. Raa­ma­tu­näi­tu­se­le pani­me väl­ja kir­jas­tuse uuemad teat­me­teo­sed las­te­le. …