Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. no­vem­bri­ni. Muinasju­tu­toas saab no­vem­briku­us kae­da Karlssoni ka­tusekam­brisse. Seal on kõigest üks tuba, kuid sell­es toas on väga palju hu­vi­tavaid asju. Mida täpselt, teab Väikevend, sest va­hel lubab maail­ma parim Karls­son Väikeven­nal ko­ris­ta­da maail­ma pari­mat tuba. Kui igav hakkab, võib lenna­ta Väikeven­na ju­urde, seal tem­bu­ta­da või näiteks Ma­ja­sokku tirriteerida.

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. no­vem­bri­ni. Lot­tet tun­nevad muidu­gi kõik. Temaga juh­tu­vad alatasa mingid põnevad as­jad. Reisi­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maale või Kuu peale. Lotte sõpradele kass Brunole ja jänes Al­ber­tile on lisan­dunud kolme kõr­va­ga kuujänes.

Onu Heino, ja mis seal sala­ta, ka kir­janik Jaanus Vaik­soo on su­ured lood­us­esõbrad. Raa­matu­väl­japanek tutvustab kir­janiku lu­ule­tusi ja jutte lood­us­est. Põnevad on muis­ten­did met­sast ja soost. Jaanus Vaik­soole meeldib soos ui­da­ta ja sealset elu uuri­da ning seetõt­tu on see teema ka tema raa­matutesse jõud­nud. (raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas)

Onu Heino ko­h­ta teame, et ta on tore mees ja et ta elab Pär­nu maan­teel, kor­ter kuus. Kir­janik Jaanus Vaik­soo arvab, et päriselt teda vist ei olé ole­mas. Küll on ta aga raa­matutege­lane, kes on kolin­ud ka aabit­sasse. Raa­matunäi­tusel on väl­jas lu­ule­tused raa­ma­tust „Onu Heino ek­sis ära“ ja iga lu­ule­tuse lõppedes võib kin­ni­ta­da, et tõesti,

Onu Heino – tõesti tore meesRead More »

Raa­ma­tus „Es­imene es­imene sep­tem­ber“ asub kõrvu­ti lehekülgedel Lee­lo Tungla ja Jaanus Vaik­soo lasteloom­ing es­ime­seks koolipäe­vaks. Mõle­mad kir­janikud on ka aabit­sate au­torid. Panime koo­li­aas­ta al­guse puhul väl­ja nii Jaanus Vaik­soo kui ka Lee­lo Tungla aabit­sad ja aabit­sate valmimis­lood. Lugemise ime avas­t­a­mine al­gab aabit­sast. Lisaks saab luge­da mõle­malt kir­janikult koo­lilu­ule­tusi ja ‑jutte. Toredaid lugemise­la­musi uuel koo­li­aastal! (raa­matunäi­tus

Aabits – lugemise ime al­gusRead More »

Näi­tus Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi õpi­laste piltidest, mil­lel on ku­ju­tatud sügis­est met­sa ja seeni. Õpi­laste juhen­da­ja on Elle Käosaar. (2.–27. ok­too­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu lasteosakonnas)

Lastekir­janik Jaanus Vaik­soo on aval­danud ajakir­jas „Täheke“ ter­ve rea spordi­teemal­isi jutte. Ka aabit­satege­lasel Jaagupil on sügisel koo­lis jook­sukross. Hea tuju saamiseks hüp­pab onu Heino hüp­penööri­ga või teeb keeruku­ju. Väl­jas ongi Jaanus Vaik­soo spordilood ja ‑lu­ule­tused, ehk in­nus­tavad need sind rohkem li­iku­ma ja sporti tege­ma. Näi­tust ilmes­tavad auhin­nad ja võistluste ju­urde ku­u­luv atribuu­ti­ka. Need tõi näitusele

Hüp­pa hüp­penööri­ga või tee keeruku­juRead More »

Väl­japanek raa­matutest, mille üm­ber on vor­munud eesti kir­jan­dus. Väl­japanek kut­sub luge­jaid avas­ta­ma ja ka taasavas­ta­ma eesti kir­jan­dust. Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas 2. ok­too­brist 30. oktoobrini.

Evi Ti­hemets 80 Kun­stitegemist on Evi Ti­hemets võr­rel­nud labürindis ek­slemisega:” Kun­st­nik on ek­sle­ja labürindis, millest ei pääse väl­ja. Tege­likult ei taha­gi me sealt väl­ja.” Näi­tus Tapa Lin­naraa­matuko­gus (20. oktoobrini)

24. ok­too­bril kell 18.00 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas lu­uleka­va Olen naine — Ave Alavainu lu­ulet loeb Iiris Saluri, flöödil musit­seerib Mar­tin Uudevald.

[lg_image folder=“TLRK/2012/Kiisuga_reisima” image=“DSC_0805.JPG” display=“thumb” align=“right” caption=“Vaata ka pilte galeriist”]Kiisule meeldib küll oma ko­dukülas toimeta­da, aga mõniko­rd tuleb talle vas­tu­pan­damatu reisi­himu peale. Siis ei jää muud üle, kui sel­jakott sel­ga või ko­hver kätte ja teele. Reis on hoop­is põnevam, kui kaugel maal mõni sõber ees ootab. Nii saavad sel­ge­maks selle maa kombed ja keel. Kui rändamisest

Ki­isuga reisi­maRead More »

Tiina Alveri näituse poster

Näi­tus annab ül­e­vaate Ti­ina Alveri töödest läbi mitme aas­takümne. Eesti Tele­vi­siooni tun­tud saadete ku­jun­dusi meelde tule­tav väl­japanek toob huvilis­teni 80ndad, 90ndad ja jõuab väl­ja prae­gusesse aega. Telekun­st­nik Ti­ina Alveri tööde nimis­tusse mahub palju: tele­saat­ed “Noortes­tu­u­dio pärastlõu­na” (1986−87), “Vigla show” (1988), “Öö TV” (1989−92), “Carte Blanche” (1992−98), “Seitse vaprat” (1994−99), “Klaver põõsas” (1996−2001), “Fri­ik” (1996−99), “Reisile

Ti­ina Alver – ühe telekun­st­niku tegemised läbi kolmekümne ühe aas­taRead More »

Näi­tusel on väl­jas pildi­mater­jal ning raa­matud maail­ma ja Eesti tule­tornidest. Ma­jakaid meis­ter­dasid ja joon­istasid Tapa ja Lehtse õpi­lased, keda juhen­das kun­stiõpeta­ja Eve Allsoo.

Raa­matunäi­tuse­le „Merevalvur ma­jakas“ on kogutud laster­aa­matud jut­tude ja lu­ule­tuste­ga tule­tornidest. Ma­jakad näi­tavad raa­mat­u­lae­vadele ko­du­teed. Tule­tornid ehk ma­jakad er­inevad värvi, kuju ja kõr­guse poolest. Nii on mere­meestel nende jär­gi kergem mere­teedel li­igel­da. Ma­jakas aitab mer­el pime­dus­es õiget teed leida.

Raa­matu­väl­japaneku koost­asime Lee­lo Tungla su­veteemal­is­test lu­ule­tustest ja jut­tud­est. Tema lu­ule­tus­es „Ju­u­ni“ on see su­vekuu heinakuu, jaanikuu, aga ka maasikamaitsemiskuu.

Aed on maag­i­line paik, väike os­ake oma­lood­ud lood­ust, mis annab en­er­giat ning muu­tub koos aas­taae­gade ja sinu enda­ga. Raa­matu­väl­japanek Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas (I korrus).

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli, au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik laupäevi­ti tagas­ta­da in­­ter­neti- ja in­fop­unk­ti (Kooli 6, kõr­valti­ib) 10–15. Jäne­da raa­matukogu on SULE­TUD 4.–31. ju­uli­ni. Lehtse raa­matukogu on laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 10–18). Sak­si raa­matukogu on SULE­TUD 2.–19. juulini.

Rein Marani näituse plakat

Eesti Rahvus­ringhäälin­gu muu­se­u­mi poolt koost­atud näi­tus „Lood­us­fil­mi tuhat nägu“ os­utab nii fo­tos, filmis, raa­matutes, es­emetes kui sõ­nas Rein Marani filmiloomin­gu olulis­tele töödele. Peep Puks on Rein Marani mis­siooni võt­nud kokku nõn­da: „Väga väh­estele on an­tud olla alusep­a­ni­jaks, teer­a­ja­jaks, su­u­nanäi­ta­jaks, tra­dit­sioonide loo­jaks. Olla Meistriks. Rein Maran on üks neist. Tema lood­us­filmid on läbi aas­taküm­nete kand­nud kultuuri

Rein Maran — “Lood­us­fil­mi tuhat nägu”Read More »