(Eesti) Augustiunistus

(Eesti)

1.–30. agus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Au­gustiu­nis­tus”.

Au­gustikuu märk­sõ­nad on sumedad su­veõh­tud, küpsed vil­japõl­lud, flok­silõh­nalised aiad. …

(Eesti) Nutivaba suvi

(Eesti)

1. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Nu­tiva­ba suvi”.

Su­v­el an­name nutisead­me­tele puhkust ja leiame va­hel­duseks muud vah­vat tegevust. …

(Eesti) Minu telefoni Porkuni

(Eesti)

23. maist 23. ju­uli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Minu tele­foni Porku­ni”.

Ain Aasa fo­tod Porku­ni vaade­test. Fo­to­sid aitas stiliseeri­da Tiiu Hein­soo Photography.

(Eesti)

8. maist 7. ju­uni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Porku­ni järve ilu ja valu”.

Porku­ni järv on al­lika­toite­line nel­jast os­ast koos­nev paisjärv, mis asub Lääne-Viru­maal Pan­di­vere kõrgustikul …

(Eesti)

13. maist 28. ju­uni­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Meie lood­use kau­nid kä­palised ehk orhideed”.

Ni­ikaua kui Eestis on elanud in­imesed, on si­ins­es lood­us­es ka orhideed … 

(Eesti) Kes elab metsa sees?

(Eesti)

26. april­list 25. mai­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Kes elab met­sa sees?”.

Maikuu on lood­usekuu. Maa muu­tub ro­he­liseks ja lood­us puhkeb õide.Meie met­sades võib ko­ha­ta er­inevaid loo­mi ja linde. On elu tärkamise aeg. Mets on val­la­tu­id hääl­it­susi täis. Näi­tusel on er­inevad raa­matud meie met­sades elavate li­ikide ko­h­ta. Või­malus oma tead­misi läbi raa­matute saa­da ja ise ka sam­mud met­sa poole seada.

(Eesti) Loeme rohelisi

(Eesti)

26. april­list 18. mai­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Loeme ro­he­lisi”.

Meie pla­neet elab üle hi­i­glaslikke keskkon­na­muu­tusi. Maiku­us on põhirõhk lood­usel. Sel puhul on õige aeg võt­ta kätte ro­he­line raa­mat kas sisult või kaanevärvilt.

(Eesti) Munapühad on tulekul

(Eesti)

11.–30. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Mu­napühad on tulekul”.

Mu­napühad on li­ikuv püha täpselt nagu vast­lapäev­gi. See püha koos­neb mitmest päev­ast ning tähistab ke­vade saabu­mist ja paas­tu­a­ja lõppu.

(Eesti) Vaata elu läbi lillede

(Eesti)

1.–25. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Vaa­ta elu läbi lillede”.

Päike käib kõrgelt ning ke­vadised toime­tused on alanud, sest lood­us press­ib meele­tu jõu­ga peale. As­tume otse lille­hooae­ga, aed kutsub!

(Eesti)

1.–10. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “2. aprill — rahvus­va­he­line laster­aa­matupäev”.

2. aprillil maail­makuul­sa muinasju­tu­vest­ja Hans Chris­t­ian An­der­seni sün­nipäe­val tähis­tatakse rahvus­va­he­list laster­aa­matupäe­va. Näi­tus on nen­dele, kes on muinasjutudieedil.

(Eesti)

28. vee­bru­ar­ist 26. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus Har­ras­tus­fo­tograaf Il­mar Mesi lood­us­fo­tode näi­tus.

Pildimees Il­mar Mesi on lood­us­es li­ikudes aina imetlenud Ees­ti­maa lood­use ilu …

(Eesti) Sõbrad, need erilised

(Eesti)

7.–16. veeru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sõbrad, need er­ilised”.

Sõbrad on nagu tähed, nad pole alati näh­tavad, aga nad on alati ole­mas. Näi­da­ta lastele, et raa­matuko­gus on ole­mas er­inevaid raa­ma­tu­id sõpradest ja sõprusest.

(Eesti) Aasta looduses

(Eesti)

21. jaan­uar­ist 11. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aas­ta lood­us­es”.

2019. aas­ta loom, taim, lind, seen, li­b­likas, sam­mal, muld.

(Eesti) Markus Saksatamm — 50

(Eesti)

21. jaan­uar­ist 11. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Markus Sak­sa­tamm — 50”.

Lastekir­janik Markus Sak­sa­tamme juubelinäitus.