(Eesti) Loeme rohelisi

(Eesti)

26. april­list 18. mai­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Loeme ro­he­lisi”.

Meie pla­neet elab üle hi­i­glaslikke keskkon­na­muu­tusi. Maiku­us on põhirõhk lood­usel. Sel puhul on õige aeg võt­ta kätte ro­he­line raa­mat kas sisult või kaanevärvilt.

(Eesti) Munapühad on tulekul

(Eesti)

11.–30. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Mu­napühad on tulekul”.

Mu­napühad on li­ikuv püha täpselt nagu vast­lapäev­gi. See püha koos­neb mitmest päev­ast ning tähistab ke­vade saabu­mist ja paas­tu­a­ja lõp­pu.

(Eesti) Vaata elu läbi lillede

(Eesti)

1.–25. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Vaa­ta elu läbi lillede”.

Päike käib kõrgelt ning ke­vadised toime­tused on alanud, sest lood­us press­ib meele­tu jõu­ga peale. As­tume otse lille­hooae­ga, aed kut­sub!

(Eesti)

1.–10. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “2. aprill — rahvus­va­he­line laster­aa­matupäev”.

2. aprillil maail­makuul­sa muinasju­tu­vest­ja Hans Chris­t­ian An­der­seni sün­nipäe­val tähis­tatakse rahvus­va­he­list laster­aa­matupäe­va. Näi­tus on nen­dele, kes on muinasju­tudieed­il.

(Eesti)

28. vee­bru­ar­ist 26. aprilli­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus Har­ras­tus­fo­tograaf Il­mar Mesi lood­us­fo­tode näi­tus.

Pildimees Il­mar Mesi on lood­us­es li­ikudes aina imetlenud Ees­ti­maa lood­use ilu …

(Eesti) Sõbrad, need erilised

(Eesti)

7.–16. veeru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sõbrad, need er­ilised”.

Sõbrad on nagu tähed, nad pole alati näh­tavad, aga nad on alati ole­mas. Näi­da­ta lastele, et raa­matuko­gus on ole­mas er­inevaid raa­ma­tu­id sõpradest ja sõprus­est.

(Eesti) Aasta looduses

(Eesti)

21. jaan­uar­ist 11. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aas­ta lood­us­es”.

2019. aas­ta loom, taim, lind, seen, li­b­likas, sam­mal, muld.

(Eesti) Markus Saksatamm — 50

(Eesti)

21. jaan­uar­ist 11. vee­bru­ar­i­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Markus Sak­sa­tamm — 50”.

Lastekir­janik Markus Sak­sa­tamme ju­ube­linäi­tus.