(Eesti) Palju õnne!

(Eesti) 18. ju­u­nist 27. ju­uli­ni 2018. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Palju õnne!”.

Väl­japanek tutvustab kir­janik Rein Põ­dra loomingut. 7. ju­ulil tähistab ta oma 75. sünnipäeva.

(Eesti) Hundijutud

(Eesti) 28. maist 28. ju­uni­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Hundi­ju­tud”.

Raa­matunäi­tus tutvustab sel ke­vadel meie rahvus­loomaks val­i­tud hunti. Hun­di nime on pee­tud tabuks, …

(Eesti) “Ei või olla!”

(Eesti) 14. maist 15. ju­uni­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Ei või olla!”.

Raa­matu­väl­japanek tutvustab 11. ju­u­nil oma 65. sün­nipäe­va tähis­ta­va ajakir­janiku, zo­oloo­gi ja poli­itiku Peeter Er­nit­sa loomaraamatuid.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 10.00 — Il­mar To­musk. Tapa lin­naraa­matuko­gus 30. mail kell 18.00 — Doris Kare­va ja Robert Jür­jen­dal. Igale

(Eesti) 110 aa­s­tat es­ime­sest eesti kir­ja­keele kon­v­er­entsist TapalRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 12. märt­sist 20. aprilli­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Aas­ta 2018 te­gi­jad lood­us­es”. Raa­matunäi­tus tutvustab selle aas­ta looma il­vest, lin­du met­sist, seent tule­taela, liblikat

(Eesti) Aas­ta 2018 te­gi­jad lood­us­esRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 5. aprillil kell 13.30 Lehtse Kooli aa­tri­u­mis ko­h­tu­mine lastekir­janik Kadri Hinrikusega.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 5. märt­sist 13. aprilli­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kadri Hin­rikuse ju­tud lastele”. Väl­japanek tutvustab april­lis kül­la tule­va lastekir­janiku Kadri Hin­rikuse loomingut.

(Eesti) Elagu Eesti!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 12. vee­bru­ar­ist 9. märtsi­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Elagu Eesti!”. Sel­l­el aastal saab Eesti Vabari­ik 100-aas­­taseks. Meil on oma ema­keel, rahvuslind ja ‑lill,

(Eesti) Elagu Eesti!Read More »

(Eesti) Eno Raua lastelood

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 7.–27. vee­bru­ar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Eno Raua lastelood”. Tun­tud lastekir­janik ja ‑lu­ule­ta­ja Eno Raud ei vaja su­urt tutvus­tamist. Tema loomingut on lugenud

(Eesti) Eno Raua lasteloodRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. ja 24. vee­bru­ar­il on Tapa lin­naraa­matukogu (s.h in­ter­netipunkt) ning Lehtse ja Sak­si raa­matukogu suletud.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Taas on käi­mas Nuk­it­sa konkurss, et sel­gi­ta­da väl­ja laste kahe vi­imase aas­ta lem­mikkir­janik ja il­lus­traa­tor. Võistl­e­vad 2016. ja 2017. aastal il­munud algupärase

(Eesti) Nuk­it­sa konkurssRead More »

(Eesti) Talverõõmud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 2.–19. jaan­uar­i­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Talverõõ­mud”. Kui­gi õues on lumega ke­hvad lood saab talve nau­ti­da näi­tusel. Väl­ja on pan­dud pil­did, lood ja

(Eesti) Talverõõ­mudRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Pühade puhul on Tapa val­la raa­matukogudes vi­ivi­sev­abadus (10. jaan­uar­i­ni 2018). 25.–26.12.2017 ja 01.01.2018 on raa­matukogud (ja in­ter­netipunkt) sule­tud. 23.12.2017 on Tapa lin­naraa­matukogu (ja

Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Eesti Rahvus­raa­matukogu soovib tea­da saa­da, mil­lised on raa­matukogude luge­jate oo­tused e‑väljaannete laenu­tamise osas. An­kee­di es­imene osa sisaldab küsimusi e‑raamatute lugemise ko­h­ta üldiselt,

(Eesti) Eesti Rahvus­raa­matukogu küsitlusRead More »

(Eesti) Paljon onnea, naapurit!

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 30. no­vem­brist 28. det­sem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Paljon on­nea, naa­pu­rit!”. Raa­matunäi­tus tutvustab meie üle­la­he naaber­maad. Soome saavu­tas is­e­seisvuse 6. det­sem­bril 1917 ja

(Eesti) Paljon on­nea, naa­pu­rit!Read More »

(Eesti) Pipi Pikksuka talvejutud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 30. no­vem­brist 28. det­sem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Pipi Pikksu­ka talve­ju­tud”. 14. no­vem­bril tähis­ta­ti lastekir­janik Astrid Lind­greni 110. sün­ni­aastapäe­va. Tema kir­ju­tatud raa­ma­tu­id on

(Eesti) Pipi Pikksu­ka talve­ju­tudRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 17. ok­too­brist 29. no­vem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Kuda rah­vas, nõn­da rõõ­vas”. Rah­varõi­vad on talupo­jarõi­vad, mida kan­ti nii argi- kui pidupäe­vadel. Eestis tähistasid

(Eesti) Kuda rah­vas, nõn­da rõõ­vasRead More »

(Eesti) Kodused jutud”

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 17. ok­too­brist 29. no­vem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek “Ko­dused ju­tud”. Lastekir­janik Hilli Rand tähistab 17. no­vem­bril oma 60. ju­ubelisün­nipäe­va. Väl­japanek tutvustab tema lasteraamatuid

(Eesti) Ko­dused ju­tud”Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 9.–29. ok­too­bri­ni 2017 toimub ko­dukan­di ki­nosaalides üle eesti filmifes­ti­val “Kino maale”. “Kino maale” on Eesti maapi­irkon­dadele su­u­natud filmifes­ti­val, mille pro­gramme näi­tavad mitmekümned

(Eesti) Filmifes­ti­val “Kino maale”Read More »

(Eesti) Šokolaad — kuninglik maius

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 19. sep­tem­brist 16. ok­too­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Šoko­laad — kun­ing­lik maius”. Šoko­laad sai Eu­roopale tun­tuks Kolum­buse Ameeri­ka avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajan­di algul

(Eesti) Šoko­laad — kun­ing­lik maiusRead More »

(Eesti) Kes joonistas pildid?

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 19. sep­tem­brist 16. ok­too­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Kes joon­istas pil­did?”. Tapa val­la­ga seo­tud graafik Evi Ti­hemets tähis­tas 21. au­gustil oma 85. sünnipäeva.

(Eesti) Kes joon­istas pil­did?Read More »