Laupäe­val, 8. ju­u­nil 2013 avame raa­matukogu uksed kell 9.00 – ootame kõi­ki su­urele va­naraa­matu laadale, kuhu paneme väl­ja kõik need vane­mad ja uue­mad raa­matud, mis meil on üle jäänud, et siis kogutud raha eest uusi ja nõu­tu­maid osta. Va­likus on ilukir­jan­dust, lu­uler­aa­ma­tu­id, teat­mekir­jan­dust (aian­­dus-mesin­­dus, kokaraa­matud jm) ning hul­galiselt laster­aa­ma­tu­id. Või­malus on osta ka vene- ja

Va­naraa­mat­u­laat Tapa lin­naraa­matuko­gus laupäe­val, 8. ju­u­nilRead More »

Pühade ajal on Tapa val­la raa­matukogude (ja in­ter­netipunk­ti) lah­ti­olekua­jad järgnevad: Tapa lin­naraa­matukogu (siin nimeta­ma­ta päe­vadel on raa­matukogu avatud tavakel­laae­gadel) 22.12.2012 avatud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 avatud 11.00–18.00 29.12.2012 avatud 10.00–15.00 24.–26.12, 31.12.2012 ja 01.01.2013 on raa­matukogu suletud.

Su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli, au­gust) on Tapa lin­naraa­matukogu laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 11–18). Raa­ma­tu­id on või­ma­lik laupäevi­ti tagas­ta­da in­­ter­neti- ja in­fop­unk­ti (Kooli 6, kõr­valti­ib) 10–15. Jäne­da raa­matukogu on SULE­TUD 4.–31. ju­uli­ni. Lehtse raa­matukogu on laupäevi­ti SULE­TUD (avatud E‑R 10–18). Sak­si raa­matukogu on SULE­TUD 2.–19. juulini.