(Eesti)

23.–27. sep­tem­bri­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Tark li­ik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­teeameti poolt ku­u­lu­tatud li­ik­lus­nä­dalaks. Selle puhul toimu­vad raa­matukogudes üle Eesti li­ik­lusvik­tori­inid lastele ja täiskas­vanutele. Väl­japanekus on raa­matud, brošüürid ja män­gud, mis aitavad ja õpetavad ohutult li­ik­le­ma. Tule ja pane oma tead­mised proovile! Kao­ta­da pole mida­gi, või­ta küll!

(Eesti)

18.–30. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Tark li­ik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­teeameti poolt ku­u­lu­tatud li­ik­lus­nä­dalaks. Selle puhul toimu­vad paljudes raa­matukogudes li­ik­lusvik­tori­inid lastele ja täiskas­vanutele. Jäne­da raa­matukogu väl­japanekus on raa­matud, brošüürid ja män­gud, mis õpetavad ohutult liiklema.

(Eesti)

2. ‑30. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Sep­tem­ber — eesti toidu kuu”.

Eesti toit pärineb tuhan­deaas­tastest tra­dit­sioonidest, puh­tast lood­us­est ning nu­tikat­est ettevõtetest. …

(Eesti)

29. au­gustist 13. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mem­mele ja taadile”.

Väl­japanek on pühen­datud vanae­madele ja vanaisadele, kelle päe­va tähis­tame 8. septembril. …

(Eesti)

26. au­gustist 21. sep­tem­bri­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Aabit­sakukk kireb taas”.

Kuldne kukk sa kena lind, ära­ta ka vara mind. Mulle meelde tule­ta, et pean hool­salt õppima …

(Eesti)

1.–30. agus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Au­gustiu­nis­tus”.

Au­gustikuu märk­sõ­nad on sumedad su­veõh­tud, küpsed vil­japõl­lud, flok­silõh­nalised aiad. …

(Eesti)

3. ju­ulist 23. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Meri … puhkus … seik­lus?!”.
Mere- ja puhkuse­teemaliselt väl­japanekult leiab mere­ga seo­tud de­taile, su­veteemalise lu­ule­tuse ja nii eesti- kui ka vene­keel­seid raamatuid.

(Eesti)

1. ju­ulist 30. au­gus­ti­ni 2019. a Tam­salu raa­matuko­gus väl­japanek “Nu­tiva­ba suvi”.

Su­v­el an­name nutisead­me­tele puhkust ja leiame va­hel­duseks muud vah­vat tegevust. …

(Eesti)

13. ju­u­nist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matu­väl­japanek TVPK su­vel­ugem­ine 2019”.
Tapa Vene Põhikooli poolt saade­tud su­vel­ugemise nimekir­jade jär­gi väl­ja ot­si­tud raa­matud. Raa­matud on paigutatud eral­di ri­iulitele va­hemikus 1.–9. klass.

(Eesti)

12. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matu­väl­japanek “Väikese in­imese su­ured reisid”.
Hu­vi­tavad raa­matud ja mõt­ted reisideks Eestis ja ka maail­mas. Juhi­seid väike­se­le rän­nuhuvilise­le ja­gavad Nööp, Anni, jänes Fe­lix, jääkaru Pol­li, Lotte ja teised­ki rännusellid.

(Eesti)

4. ju­u­nist 24. au­gus­ti­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek 2.–6. klas­si õpi­lastele “Väike su­vel­ugemise spikker”.
Su­vel­ugemise soovi­tused “Hea laster­aa­mat 2018” ja “Paa­beli torn 2018” plakatitelt ning Tapa Val­laraa­matukogu soovitusnimekirjadest.

(Eesti)

1. ju­u­nist 30. au­gus­ti­ni 2019. a As­samal­la raa­matuko­gus väl­japanek “Reisime raa­matutes”.

Suvi on reisimiseks ja kui muud­moo­di ei õnnes­tu, reisime raa­matutes. Väl­japanek “Minu …” sar­ja raa­matutest ja teis­test reisiraamatutest.

(Eesti)

6. maist 14. ju­uni­ni 2019. a Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek “Nu­ti­ka raa­matukoguhoid­ja väl­jakutse”.

Raa­matuko­gus käib palju külas­ta­jaid ja va­hel tuleb ette oluko­r­di kui luge­ja küsib hu­vi­tavalt: ma ei tea, mis raa­mat see oli, aga selle kaanel oli min­gi maja. Oli vist väike maja … Või tege­likult üsna suur maja! Üh­esõ­na­ga maja pilt. Ei, mida­gi muud ma sell­est raa­ma­tust ei mäle­ta. Oli see nüüd su­ve­ma­ja, järve­ma­ja, ko­du­ma­ja, li­b­lika­ma­ja, kaardi­ma­ja, mäles­tuste maja, klaas­ma­ja või ma­ha­jäe­tud maja …