(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Eesti) Alates 17. sep­tem­brist kor­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga liik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule liik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80

(Eesti) 3. sep­tem­brist 10. oktoo­bri­ni 2018. a Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Taimetark, arst ja kir­janik Aili Paju 80”.
Aili Paju paneb oma raa­matutes luge­jale südamele:

Loomu­liku ter­ven­e­mise võime on ole­mas igas inime­ses, tuleb vaid muu­ta elu­vi­isi, õpp­i­da ela­ma kooskõlas lood­usega ja toi­tu­da tar­galt”.

(Eesti) Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“

(Eesti) Tapa lin­naraa­matuko­gus on 6. sep­tem­brist 2018. a avatud kahe nime­ka Iis­raeli kun­st­niku Lena Revenko ja Ire­na Aizeni ühis­näi­tus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“. Tegemist on üleilm­selt tun­tud kun­st­nikega, kelle näi­tusi on võõrus­tanud galeri­id Iis­raelis, Jaa­pa­nis, Hiinas, USA‑s, Suurbri­tan­nias, Ven­e­maal ja mujal.

Ire­na Aizeni näi­tus on avatud 3. oktoo­bri­ni ja Lena Revenko näi­tus 30. oktoo­bri­ni.

(Eesti) Emakeel — see on ja jääb

(Eesti)

3. maist 25. juuni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Ema­keel — see on ja jääb”.

Reedel, 30. mail 1908 kogunesid Ees­ti­maa Rah­va­hariduse Selt­si ja Eesti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks keelekoosolekuks Tapale eesmärgi­ga aru­ta­da „kir­javi­isi ja õigekir­ja üht­laseks-sead­misi“.