(Eesti)

9. no­vem­brist 14. det­sem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Uhke põh­ja­maine”.

Põh­ja­maade kir­jan­dus­nä­dalale pühen­datud näi­tusel on root­si, soome ja nor­ra au­torite loomingut. Põh­ja­maade kir­jan­dus­nä­dal on sündmus, …

(Eesti)

Ri­i­gi In­fos­üs­tee­mi Ameti (RIA) üleskut­sel avatakse 20. no­vem­bril 2019. a paljudes Eesti raa­matukogudes “IT-vaat­likkuse” nõuan­depunk­tid. Ka Tapa val­la raa­matukogud võ­tavad ak­t­sioon­ist osa.

Olé IT-vaat­lik” on küber­tur­val­is­use kam­paa­nia, mis kesk­endub kübertead­likkuse tõst­mise­le vane­maeal­iste seas, kes ei olé sealsetest ohtud­est nii hästi in­formeer­i­tud. Kam­paa­nia ko­d­ule­ht www.itvaatlik.ee koondab li­ht­sad nõuand­ed tur­valiselt in­ter­netis toimetamiseks.

(Eesti)

1.-29 no­vem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Ja­lu­tuskäik lin­nas, kus kired lõõ­mavad”.

Väl­japanek teenidu­sosakon­nas on in­spireer­i­tud Kat­aloo­nia pealin­nast Barcelonast. Või­malus tutvu­da meie no­vem­brikuu kun­stinäi­tuse au­tori Ig­nasi Blanch’i kodulinnaga.

(Eesti)

1. ok­too­brist 16. novem­ri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Ene Mihkel­son — kir­janik mitme näo­ga”.

Kui­gi Ene Mihkel­son oli lu­ule­ta­jana de­bü­teer­in­ud juba 1967. aastal, tun­ti teda aas­taid kui kirjanduskriitikut. …

(Eesti)

2.–30. ok­too­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Loeme mängides”.

Kui loed, saad targe­maks. Kui aga loed mängides, siis on pealekau­ba lõbus ka. …

(Eesti)

14. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tead­lane ja kir­janik Uku Mas­ing 110”.

11. au­gustil möö­dus sada kümme aa­s­tat eesti tead­lase, lu­ule­ta­ja, teoloo­gi ja tõlk­i­ja Uku Masin­gu sünnist.

(Eesti)

1. au­gustist 21. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da ti­ig­il”.

Luiged on Jäne­da ti­ikidel pe­sit­senud juba pea 100 aastat. …

(Eesti)

7. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Minu laulupidu”.

150 aa­s­tat kest­nud laulu­peo­tra­dit­sioon ei näi­ta hääbu­mise märke. Igavese jõu al­likas ei to­hi­gi kuivada! …

(Eesti)

29. april­list 7. ju­uni­ni 2019. a Tapa raa­matuko­gus näi­tus “Tunne”.

Kun­st­niku, vi­suaalse kun­sti õpeta­ja ja kun­s­ti­a­jaloolase Min­na Po­luse (Akaa, Soome) näi­tusel „Tunne“ saab näha väga er­inevates tehnikates – paber, kar­tong, niit, lõng, siid, nahk, fo­tod jne — teostatud töid. …

(Eesti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Jo­hann Volde­mar Jannsen — lu­ule­ta­ja, kir­janik ja eesti rah­va ärata­ja”.

Tä­navu möö­dub 200 aa­s­tat Jo­hann Volde­mar Jannseni sün­nist. Meie rahvus­liku li­iku­mise al­gata­ja loomin­gu eesmärgiks oli rah­vast val­gus­ta­da, õpeta­da ja kõl­beliselt harida.

(Eesti)

2.–30. mai­ni 2019. a Tapa raa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Ke­vade kutse”.

Ke­vade kas­vamist pidi tõuseb taevas kõrge­male, päike on eredam ja lood­usse il­mub üha uusi värve. Veed lähe­vad li­ikvele, väl­ja il­mu­vad pun­gad, siis lehed ja õied. Õhk muu­tub kargest kergeks. Just seep­ärast on ke­vadet sageli pee­tud lu­ule­ta­jaile er­i­ti in­spi­rat­sioonirohkeks aastaajaks.

(Eesti)

11.–25. aprilli­ni 2019. a Tapa Val­laraa­matuko­gus koop­ia­maalide näi­tus “Amet­niku hobi”.

Maalid (õli lõuendil, pa­pil või vi­neer­il) on valmin­ud KUMU koop­ia­maali kur­sus­tel 2015.–2019. a, juhen­da­ja: Malle-Reet Hei­del­berg. Koop­i­ad maalis Alar Teras, kes on Ma­jan­dus- ja Kom­mu­nikat­sioon­i­min­is­teeri­u­mi nõu­nik ning Tapa vallavo­likogu liige.

(Eesti)

11. märt­sist 29. aprilli­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kas siis selle maa keel …”.

Ema­keelepäe­va hakati tähis­ta­ma 14. märt­sil — es­imese eesti lu­ule­ta­ja Krist­jan Jaak Pe­ter­soni sün­ni­aastapäe­val. Näi­tusel on väl­japanek eesti keele ku­june­mist ka­jas­ta­vat­est raamatutest.

(Eesti)

23. vee­bru­ar­ist 29. märtsi­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Kum­mar­dus”.

Vi­ire Vald­ma isikunäi­tus. Tapa Güm­naa­si­u­mi vilist­lane Vi­ire Vald­ma on Eesti Draa­mateatri näitle­jan­na, kel on juba lapsepõlvest peale oma salahobid. …