(Eesti) Ilmar Talve 100

(Eesti) 24. jaan­uar­il 2019. a Tapa val­laraa­matuko­gus algusega kell 10.30 “Ilmar Talve 100”.

10.30 Film “Pro­fes­sor Ilmar Talve” (I kor­rusel)
11.30 Ekskur­sioon Tapa lin­nas “I. Talve radadel”, giid Sir­je Võsa (Sak­si RK), algus raa­matuko­gus

14.00 Külaliset­tekand­ed

Ilmar Talve — pro­fes­sor, kolleeg, sõber” — Timo J. Vir­ta­nen (Turu ülikool, Soome)
“Kir­janik Ilmar Talve” — Jani­ka Kro­n­berg (ajakir­ja Loom­ing peatoimeta­ja)

I kor­rusel fotonäi­tus “Linn, kus me elasime. Jalu­tuskäik koos Ilmar Talve­ga tema kodulin­nas”

II kor­rusel stend­inäi­tus “Ilmar Talve”

(Eesti) Ülle Meistri juubelinäitus

(Eesti)

1. det­sem­brist 2018. a kuni 12. jaan­uar­i­ni 2019. a Tapa lin­naraa­matuko­gus Ülle Meistri juube­linäi­tus.

3. det­sem­bril 2018 kell 8 avatakse Tapa lin­naraa­matuko­gus Ülle Meistri juube­linäi­tus. Raa­matukogu teisel kor­rusel on väl­jas kun­st­niku poolt väl­ja val­i­tud raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonid, mille keskmes on val­davalt muinasju­tud. Esime­sel kor­rusel eksponeer­i­takse lood­use teemal­isi akvarelle.

(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Eesti) Alates 17. sep­tem­brist kor­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga liik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule liik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Tapa Linnaraamatukogu võtab tööle raamatukoguhoidja laste- ja noorteosakonda

(Eesti) Kui meel­divad lapsed ja raa­matud, siis ootame just Sind!

Peamised tööüle­sand­ed:

  • luge­ja­teenin­dus: päringutele vas­t­a­mine, luge­jate abistamine/juhendamine
  • lastele ja noortele raa­matukogutun­dide, kir­jan­dusüri­tuste, ‑näi­tuste algat­a­mine ja läbivi­imine
  • töö raa­matu­fondi­ga
  • teenuste ja kogude tutvus­t­a­mine (ekskur­sioonid, kasu­ta­jakooli­tus, näi­tused jms)

(Eesti) Lena Revenko ja Irena Aizeni ühisnäitus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“

(Eesti) Tapa lin­naraa­matuko­gus on 6. sep­tem­brist 2018. a avatud kahe nime­ka Iis­raeli kun­st­niku Lena Revenko ja Ire­na Aizeni ühis­näi­tus „Jänesed, rebased ja teised inimesed“. Tegemist on üleilm­selt tun­tud kun­st­nikega, kelle näi­tusi on võõrus­tanud galeri­id Iis­raelis, Jaa­pa­nis, Hiinas, USA‑s, Suurbri­tan­nias, Ven­e­maal ja mujal.

Ire­na Aizeni näi­tus on avatud 3. oktoo­bri­ni ja Lena Revenko näi­tus 30. oktoo­bri­ni.

(Eesti) Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid

(Eesti) 1.–29. augus­ti­ni 2018 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus “Glen­da Sbu­re­li­ni raa­ma­tu­il­lus­trat­sioonid”.

Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas saab kuni 29. augus­ti­ni 2018 vaa­da­ta Itaalia ühe nimeka­ma raa­matukun­st­niku ja üht­lasi ka illus­traa­torite rahvus­va­he­lisse koorek­i­hti kuu­lu­va kun­st­niku Glen­da Sbu­re­li­ni isikunäi­tust.

(Eesti) Risti-rästi läbi Eestimaa

(Eesti) 11. juu­nist 27. juuli­ni on Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas laster­aa­matu illus­trat­sioonide ränd­näi­tus „Risti-rästi läbi Ees­ti­maa“.

Näi­tusel saab näha kun­st­nik Mare Hun­di illus­trat­sioone Mil­vi Pan­ga raa­mat­ule „Mesikä­pa esikä­pad“. Tööd on tehtud kol­laažitehnikas …