Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 8. no­vem­bril 08.00−20.00 Tapa lin­naraa­matuko­gus “Lahtiste uste päev”. Tapa Lin­naraa­matukogu avab 95. sün­nipäe­va puhul uksed teisipäe­val, 8. no­vem­bril kell 8 hom­mikul. Uksed […]

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 28. ok­too­bril Ul­vis toimunud Lääne-Viru­­maa raa­matukoguhoid­ja päe­val ku­u­lu­tati väl­ja ja anti üle maakon­na aas­ta raa­matukoguhoid­ja 2016 auhind, mille pälvis Ere Käär­maa. Auhinna

(Eesti) Lääne-Viru­maa aas­ta raa­matukoguhoid­ja 2016 — Ere Käär­maaRead More »

(Eesti) Läbi aastate

19. sep­tem­brist 28. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus telekun­st­nik Tiiu Übi vi­imas­tel aas­ta­tel valmin­ud ak­varel­lide näi­tus “Läbi aastate”.

Kohtumine telekunstnik Tiiu Übiga

Tule Sak­si raa­matukokku 19. sep­tem­bril kell 18.00 ko­h­tu­ma telekun­st­nik TIIU ÜBI­GA ja samas tema ak­varellinäi­tust avama.

24. sep­tem­bril kel­la 10–11 Tapa keskväl­jakul Tallinna Keskraa­matukogu raa­matukogubuss Kata­ri­na Jee. Pea­tuse ajal saab tutvu­da raa­matukogubus­si ja bus­sis ol­e­vate raa­matute­ga ning raa­matukogubus­si töö­ta­jate töötingimuste­ga. Või­ma­lik on küsi­da Tallinna Keskraa­matukogu teenuste ko­h­ta (näiteks raa­matukoguhoid­jate poolt paku­tavad kooli­tused, e‑raamatute lae­namine ja e‑raamatukogu ELLU) ning õp­p­i­da ka­su­ta­ma e‑kataloogi ES­TER. Lapsed saavad raa­matukogubus­sis joon­ista­da ja pilte värvi­da, tutvu­da lahedate

(Eesti) Kül­la tuleb raa­matukogubuss Kata­ri­na JeeRead More »

Minu pere pitsid

16. au­gustist 19. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Minu pere pit­sid”. Näi­tus tutvustab eelmise sa­jan­di 70–80ndatel aas­ta­tel moes ol­nud pitse. Pit­slinikutest sai teha kinkekarpe ja ‑ko­rve (linikud kasteti tugevasse suhkru­lahusesse ning su­ru­ti kar­bi või kausi sisemis­tele äärtele). Iga pere köögis oli kind­lasti pit­säärte­ga käterätt. Näi­tusel ol­e­vad linikud jm on valmin­ud lastea­ias laste lõu­nauinaku ajal ja kodus

Minu pere pit­sidRead More »

31. maist 2016. a Sak­si raa­matukogu avatud järgnevalt: T 12–19 K 10–18 R 10–15 E, N, L, P — Suletud

25. april­list 22. ju­uni­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Su­uri mõtle­jaid — Im­manuel Kant”. Väl­japanek tutvustab filosoofi ko­huse-eeti­­ka ra­ja­jat Im­manuel Kan­ti ja tema ko­huse eeti­ka er­inevaid imperatiive.

Veltri Viivi võtmehoidjad

5. april­list 29. aprilli­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Vel­tri Vi­ivi võt­mehoid­jad”. Näi­tus tutvustab Vi­ivi Vel­tri võt­mehoid­jate kogu.

Open hours

On 25th of March the li­braries are all closed. On 26th of March the Tapa Pub­lic Li­brary, In­for­ma­tion and In­ter­net Ac­cess Point and Lehtse Pub­lic li­brary are open from 10 to 15.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. no­vem­brist 27. no­vem­bri­ni on Sak­si Raa­matukogu SULE­TUD. Raa­ma­tu­id tagas­ta­da ning laenutäh­taegu pik­enda­da saab Tapa Lin­naraa­matuko­gus (Kooli 6, Tapa) ko­ha­peal, tele­fonil 323

Read More »

Eestimaa lõuendil ja portselanil

28. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Ees­ti­maa paber­il ja port­se­lanil”. Näi­tus tutvustab har­ras­tuskun­st­nik Ilme Loigu vi­imaste aas­tate loomingut. Põhiliseks in­spi­rat­sioo­nial­likaks on ol­nud Neeruti ja Udriku kan­di lood­us. 28. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Ees­ti­maa paber­il ja port­se­lanil”. Näi­tus tutvustab har­ras­tuskun­st­nik Ilme Loigu vi­imaste aas­tate loomingut. Põhiliseks in­spi­rat­sioo­nial­likaks on ol­nud Neeruti ja Udriku kandi

Ees­ti­maa lõuendil ja port­se­lanilRead More »

Raa­matukogude lah­ti­olekua­jad su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust): Tapa lin­naraa­matukogu — E‑R 11–18; Jäne­da raa­matukogu — E‑N 10–18 (R sule­tud); Lehtse raa­matukogu — E‑R 10–18; Sak­si raa­matukogu — E ja K‑R 10–18, T 12–19; L‑P ning ri­igipühadel on kõik raa­matukogud suletud.

Eduard Vilde 150

13. ju­ulist 28. au­gus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Ed­uard Vilde 150”. Näi­tuse “Ed­uard Vilde 150” on koost­anud Väike-Maar­­ja raa­matukogu. Näi­tus annab väga põh­ja­liku ül­e­vaate kir­janik Ed­uard Vilde elukäi­gust ja loomin­gust. Er­inevad elue­tapid on väl­ja toodud sten­didel “Sün­niko­ht Pu­di­vere”, “Lapsepõlv Muu­gas”, “Kar­jaküla”, “Õpi­aas­tad”, “Pag­u­laselu ja abie­lud”, “Kodu Tallinnas” ning kir­janiku loomingut tutvus­tavad sten­did, “Ed­uard Vilde 150”, “Aidame­he

Ed­uard Vilde 150Read More »

(Eesti) Tabamata Vilde

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 16. märt­sist 29. aprilli­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Taba­ma­ta Vilde”. Raa­matu­väl­japanek Ed­uard Vilde 150. sünniaastapäevaks

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 2.–31. märtsi­ni näi­tus “Heliloo­ja Veljo Tormis”. 2.–31. märtsi­ni raa­matu­väl­japanek sar­jast “Isad ja po­jad”. Veljo Tormise sug­u­lased — kir­janikud, tõlk­i­jad ja lu­ule­ta­jad Paul Rummo,

March in Sak­si Pub­lic Li­braryRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa Vallaval­it­sus Tapa Lin­naraa­matukogu Tapa Val­la Kir­jan­dusklu­bi PRES­SITEADE 05.03.2015 16. märt­sil 2015, kell 10.30 sõidab Tapal Par­gi tn 12 Tapa Güm­naa­si­u­mist välja

(Eesti) “Ellen Ni­iduga Midri­maal” 2015 — pres­siteadeRead More »

23.–24. vee­bru­ar­il on Tapa Lin­naraa­matukogu ning Lehtse ja Sak­si Raa­matukogu sule­tud. 19.–26. vee­bru­ar­i­ni on sule­tud Jäne­da Raa­matukogu. 24. vee­bru­ar­il on sule­tud ka Tapa In­­ter­neti- ja Infopunkt.

Isa ja pojad Uustulndid

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 15. jaan­uar­ist 15. vee­bru­ar­i­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Isa ja po­jad Uus­tul­n­did”. Tä­navu saaks 90-aas­­taseks kir­janik ja laulude kir­ju­ta­ja, põ­line saar­lane Al­bert Uustulnd.

Isa ja po­jad Uus­tul­n­didRead More »