(Eesti) Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

24. sep­tem­bril kel­la 10–11 Tapa keskväl­jakul Tallinna Keskraa­matukogu raa­matukogubuss Kata­ri­na Jee. Pea­tuse ajal saab tutvu­da raa­matukogubus­si ja bus­sis ole­vate raa­matute­ga ning raa­matukogubus­si töö­ta­jate töötingimuste­ga. Või­ma­lik …

Minu pere pitsid

16. augustist 19. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Minu pere pit­sid”. Näi­tus tutvustab eelmise sajan­di 70–80ndatel aas­ta­tel moes olnud pitse. Pit­slinikutest sai teha kinkekarpe ja ‑korve …

Sor­ry, this entry is only avail­able in Eston­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­tive lan­guage. You may …

Eduard Vilde 150

13. juulist 28. augus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Eduard Vilde 150”. Näi­tuse “Eduard Vilde 150” on koost­anud Väike-Maar­­ja raa­matukogu. Näi­tus annab väga põh­ja­liku üle­vaate kir­janik Eduard …

Peegeldusi elurajalt

1.–19. det­sem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus Hel­mut Elstro­ki maastiku­maalide näi­tus “Peegel­dusi elu­ra­jalt”. Hel­mut Elstrok oli mit­mekül­gselt andekas — peda­goog, kir­jamees, muin­suskait­s­ja, kodu-uuri­­ja, har­ras­tuskun­st­nik, ja nagu ta ise …