Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 14. vee­bru­ar­ist 10. märtsi­ni Sak­si raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Erik To­hvri — 2016. aas­ta loe­tu­im kir­janik meie raa­matuko­gus”. Väl­japanek tutvustab Erik To­hvri loomingut ja […]

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa In­­ter­neti- ja In­fop­unkt avatud 23. det­sem­bril 10–15, 24. ja 31. det­sem­bril sule­tud. Jäne­da, Lehtse ja Sak­si raa­matukogud 23. det­sem­bril avatud 10–15,

Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 2. det­sem­brist 2016 kuni 9. jaan­uar­i­ni 2017 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Mooni­ka märgid”. Näi­tus tutvustab Moni­ka Loo­tuse nõu­­ka-aja lõpu märgikogu. Kõig­ile on sealt

(Eesti) Mooni­ka märgidRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 2. det­sem­brist 2016 kuni 9. jaan­uar­i­ni 2017 Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Elu­jooned — Vi­ivi Luik 70”. Väl­japanek tutvustab Vi­ivi Luige loomingut. Näide tema

(Eesti) Elu­jooned — Vi­ivi Luik 70Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 5.–15. det­sem­bri­ni on kõig­il täiskas­vanu­tel või­malus saa­da rah­varaa­matukogudes in­fot er­inevate õp­pimisvõi­maluste ko­h­ta. Raa­matukogudes tutvus­tatakse huvilis­tele info lei­d­mist arvutis või nutiseadmes ja antakse

(Eesti) Kin­gi või­malus!Read More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 8. no­vem­bril 08.00−20.00 Tapa lin­naraa­matuko­gus “Lahtiste uste päev”. Tapa Lin­naraa­matukogu avab 95. sün­nipäe­va puhul uksed teisipäe­val, 8. no­vem­bril kell 8 hom­mikul. Uksed

(Eesti) Lahtiste uste päev Tapa Lin­naraa­matuko­gusRead More »

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 28. ok­too­bril Ul­vis toimunud Lääne-Viru­­maa raa­matukoguhoid­ja päe­val ku­u­lu­tati väl­ja ja anti üle maakon­na aas­ta raa­matukoguhoid­ja 2016 auhind, mille pälvis Ere Käär­maa. Auhinna

(Eesti) Lääne-Viru­maa aas­ta raa­matukoguhoid­ja 2016 — Ere Käär­maaRead More »

19. sep­tem­brist 28. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus telekun­st­nik Tiiu Übi vi­imas­tel aas­ta­tel valmin­ud ak­varel­lide näi­tus “Läbi aastate”.

24. sep­tem­bril kel­la 10–11 Tapa keskväl­jakul Tallinna Keskraa­matukogu raa­matukogubuss Kata­ri­na Jee. Pea­tuse ajal saab tutvu­da raa­matukogubus­si ja bus­sis ol­e­vate raa­matute­ga ning raa­matukogubus­si töö­ta­jate töötingimuste­ga. Või­ma­lik on küsi­da Tallinna Keskraa­matukogu teenuste ko­h­ta (näiteks raa­matukoguhoid­jate poolt paku­tavad kooli­tused, e‑raamatute lae­namine ja e‑raamatukogu ELLU) ning õp­p­i­da ka­su­ta­ma e‑kataloogi ES­TER. Lapsed saavad raa­matukogubus­sis joon­ista­da ja pilte värvi­da, tutvu­da lahedate

(Eesti) Kül­la tuleb raa­matukogubuss Kata­ri­na JeeRead More »

16. au­gustist 19. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Minu pere pit­sid”. Näi­tus tutvustab eelmise sa­jan­di 70–80ndatel aas­ta­tel moes ol­nud pitse. Pit­slinikutest sai teha kinkekarpe ja ‑ko­rve (linikud kasteti tugevasse suhkru­lahusesse ning su­ru­ti kar­bi või kausi sisemis­tele äärtele). Iga pere köögis oli kind­lasti pit­säärte­ga käterätt. Näi­tusel ol­e­vad linikud jm on valmin­ud lastea­ias laste lõu­nauinaku ajal ja kodus

Minu pere pit­sidRead More »

31. maist 2016. a Sak­si raa­matukogu avatud järgnevalt: T 12–19 K 10–18 R 10–15 E, N, L, P — Suletud

25. april­list 22. ju­uni­ni Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek “Su­uri mõtle­jaid — Im­manuel Kant”. Väl­japanek tutvustab filosoofi ko­huse-eeti­­ka ra­ja­jat Im­manuel Kan­ti ja tema ko­huse eeti­ka er­inevaid imperatiive.

5. april­list 29. aprilli­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Vel­tri Vi­ivi võt­mehoid­jad”. Näi­tus tutvustab Vi­ivi Vel­tri võt­mehoid­jate kogu.

On 25th of March the li­braries are all closed. On 26th of March the Tapa Pub­lic Li­brary, In­for­ma­tion and In­ter­net Ac­cess Point and Lehtse Pub­lic li­brary are open from 10 to 15.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. 23. no­vem­brist 27. no­vem­bri­ni on Sak­si Raa­matukogu SULE­TUD. Raa­ma­tu­id tagas­ta­da ning laenutäh­taegu pik­enda­da saab Tapa Lin­naraa­matuko­gus (Kooli 6, Tapa) ko­ha­peal, tele­fonil 323

Read More »

28. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Ees­ti­maa paber­il ja port­se­lanil”. Näi­tus tutvustab har­ras­tuskun­st­nik Ilme Loigu vi­imaste aas­tate loomingut. Põhiliseks in­spi­rat­sioo­nial­likaks on ol­nud Neeruti ja Udriku kan­di lood­us. 28. sep­tem­brist 30. ok­too­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Ees­ti­maa paber­il ja port­se­lanil”. Näi­tus tutvustab har­ras­tuskun­st­nik Ilme Loigu vi­imaste aas­tate loomingut. Põhiliseks in­spi­rat­sioo­nial­likaks on ol­nud Neeruti ja Udriku kandi

Ees­ti­maa lõuendil ja port­se­lanilRead More »

Raa­matukogude lah­ti­olekua­jad su­veku­udel (ju­u­ni, ju­uli ja au­gust): Tapa lin­naraa­matukogu — E‑R 11–18; Jäne­da raa­matukogu — E‑N 10–18 (R sule­tud); Lehtse raa­matukogu — E‑R 10–18; Sak­si raa­matukogu — E ja K‑R 10–18, T 12–19; L‑P ning ri­igipühadel on kõik raa­matukogud suletud.

13. ju­ulist 28. au­gus­ti­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus “Ed­uard Vilde 150”. Näi­tuse “Ed­uard Vilde 150” on koost­anud Väike-Maar­­ja raa­matukogu. Näi­tus annab väga põh­ja­liku ül­e­vaate kir­janik Ed­uard Vilde elukäi­gust ja loomin­gust. Er­inevad elue­tapid on väl­ja toodud sten­didel “Sün­niko­ht Pu­di­vere”, “Lapsepõlv Muu­gas”, “Kar­jaküla”, “Õpi­aas­tad”, “Pag­u­laselu ja abie­lud”, “Kodu Tallinnas” ning kir­janiku loomingut tutvus­tavad sten­did, “Ed­uard Vilde 150”, “Aidame­he

Ed­uard Vilde 150Read More »