Risti‐rästi läbi Eestimaa

11. juu­nist 27. juu­lini on Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas las­te­raa­matu illust­rat­sioo­nide ränd­näi­tus „Risti‐rästi läbi Eestimaa“.

Näitusel saab näha kunst­nik Mare Hundi illust­rat­sioone Milvi Panga raa­ma­tule „Mesikäpa esi­kä­pad“. Tööd on teh­tud kol­laa­ži­teh­ni­kas …

Emakeel – see on ja jääb

3. maist 25. juu­nini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Emakeel – see on ja jääb”.

Reedel, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Eestimaa Rahvahariduse Seltsi ja Eesti Kirjanduse Seltsi esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapale ees­mär­giga aru­tada „kir­ja­viisi ja õige­kirja ühtlaseks‐seadmisi“.

Tants varvaskingadel

26. april­list 30. maini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Tants var­vas­kin­ga­del”. Enamus tüd­ru­kuid on unis­ta­nud bale­rii­niks saa­mi­sest, uhkest bale­rii­ni­see­li­kust ja var­vas­kin­ga­dest. Unistuse täi­tu­miseks tuleb aga alus­tada tree­ning­tun­di­dest. Balletiraamatud …

Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli kunstiosakonna õpilaste loometööde näitus

13. märt­sist 21. april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas Tapa Muusika‐ ja Kunstikooli kuns­ti­osa­konna õpi­laste loo­me­tööde näi­tus. Välja on pan­dud eri­ne­vas teh­ni­kas teos­ta­tud tööd, sh ka keraa­mi­kat.

Katame laua

1. märt­sist 21 april­lini Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Katame laua”. Vaatamiseks on hul­ga­li­selt nõusid, ala­tes puust liudadest‐kaussidest kuni pee­nema port­se­lani ja klaas­nõu­deni välja. Asjad rää­givad, …