(Eesti) Glenda Sburelini raamatuillustratsioonid

(Ees­ti) 1.–29. augus­ti­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus “Glen­da Sbu­re­li­ni raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid”.

Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas saab kuni 29. augus­ti­ni 2018 vaa­da­ta Itaa­lia ühe nime­ka­ma raa­ma­tu­kunst­ni­ku ja üht­lasi ka illust­raa­to­ri­te rah­vus­va­he­lis­se koo­re­kih­ti kuu­lu­va kunst­ni­ku Glen­da Sbu­re­li­ni isi­ku­näi­tust.

(Eesti) Kuidas joonistada Punamütsikest?

(Ees­ti) 1.–30. augus­ti­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Kui­das joo­nis­ta­da Puna­müt­si­kest?”.

Väl­ja­pa­nek annab hea üle­vaa­te, kui­das eri­ne­vad kunst­ni­kud on kuju­ta­nud mui­nas­ju­tu­te­ge­last Puna­müt­si­ke.

(Eesti) Risti-rästi läbi Eestimaa

(Ees­ti) 11. juu­nist 27. juu­li­ni on Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas las­te­raa­ma­tu illust­rat­sioo­ni­de ränd­näi­tus „Ris­ti-räs­ti läbi Ees­ti­maa“.

Näi­tu­sel saab näha kunst­nik Mare Hun­di illust­rat­sioo­ne Mil­vi Pan­ga raa­ma­tu­le „Mesi­kä­pa esi­kä­pad“. Tööd on teh­tud kol­laa­ži­teh­ni­kas …

(Eesti) Emakeel — see on ja jääb

(Ees­ti)

3. maist 25. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus “Ema­keel — see on ja jääb”.

Ree­del, 30. mail 1908 kogu­ne­sid Ees­ti­maa Rah­va­ha­ri­duse Selt­si ja Ees­ti Kir­jan­duse Selt­si esin­da­jad ühiseks kee­le­koos­olekuks Tapa­le ees­mär­gi­ga aru­ta­da „kir­ja­vii­si ja õige­kir­ja üht­la­seks-sead­mi­si“.

(Eesti) 110 aastat esimesest eesti kirjakeele konverentsist Tapal

Sor­ry, this ent­ry is only avai­lab­le in Esto­nian. For the sake of viewer con­ve­nience, the con­tent is shown below in the alter­na­ti­ve lan­gua­ge. You may …