(Eesti)

1.–29. no­vem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Kel küüned kül­metavad, paneb kin­dad kätte”.

No­vem­bris on kaks täht­sat va­narah­va täht­päe­va: mardipäev ja kadripäev. Näi­tusel on ül­e­vaade sell­est, kust an­tud pühad pärit ja mil moel neid ka tähistati.

(Eesti)

1.–29. no­vem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Lend üle Põh­ja­maade”.

Pimedas no­vem­briku­us tähis­tatakse Põh­ja­maade kir­jan­duse nä­dalat. Väl­jas on raa­ma­tu­id root­si, soome, nor­ra ja taani au­toritelt. Tun­tud tege­laste Pipi Pikksu­ka ja muumide kõr­val on esin­datud ka teisi vah­vaid raamatukangelasi.

(Eesti)

1.–29. no­vem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Maius­tame raa­matute­ga”.

Kom­mid ja raa­matud — mõle­mad on omamoo­di ma­gu­sad. Miks pan­di lut­sukomm pul­ga otsa? Kes või mis on salapärane Spunk Pipi raa­ma­tust? Näi­tuselt leiad vas­tuse nen­dele küsimustele ja vas­tused on üsna magusad!

(Eesti)

1. ok­too­brist 16. novem­ri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Ene Mihkel­son — kir­janik mitme näo­ga”.

Kui­gi Ene Mihkel­son oli lu­ule­ta­jana de­bü­teer­in­ud juba 1967. aastal, tun­ti teda aas­taid kui kirjanduskriitikut. …

(Eesti)

2.–30. ok­too­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Üks hea ehma­tus”.

Paljudes maail­ma ri­ikides tähis­tatakse 31. ok­too­bril Hal­loweeni. Eestis hakkas see levima …

(Eesti) Loeme mängides

(Eesti)

2.–30. ok­too­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Loeme mängides”.

Kui loed, saad targe­maks. Kui aga loed mängides, siis on pealekau­ba lõbus ka. …

(Eesti)

2.–28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Poku-Taa­di sün­nipäev”.

Sel aastal tähis­tatakse Edgar Val­teri 90. sün­ni­aastapäe­va. Edgar Val­ter­it kut­su­takse Poku-Taadiks. Poku-Taa­di sün­nipäe­va puhul on väl­jas näitus …

(Eesti)

14. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Salapärane taev­ast maapõh­jani”.

Näi­tuse eesmärgiks on tutvus­ta­da lastele ja noortele Ees­ti­maa salapärase­mat külge — sidu­da er­inevaid paiku müütide ja vana-rah­va juttudega. …

(Eesti) Suvi purki!

(Eesti)

14. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek “Suvi pur­ki!”.

Väl­japanek hoidiste retseptiraamatutest.

(Eesti)

14. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Tead­lane ja kir­janik Uku Mas­ing 110”.

11. au­gustil möö­dus sada kümme aa­s­tat eesti tead­lase, lu­ule­ta­ja, teoloo­gi ja tõlk­i­ja Uku Masin­gu sünnist.

(Eesti)

1. au­gustist 21. sep­tem­bri­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da ti­ig­il”.

Luiged on Jäne­da ti­ikidel pe­sit­senud juba pea 100 aastat. …

(Eesti)

3. ju­ulist 23. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas väl­japanek “Meri … puhkus … seik­lus?!”.
Mere- ja puhkuse­teemaliselt väl­japanekult leiab mere­ga seo­tud de­taile, su­veteemalise lu­ule­tuse ja nii eesti- kui ka vene­keel­seid raamatuid.

(Eesti)

10. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas näi­tus “Tantsu- ja laulupidu”.

Tapa Güm­naa­si­u­mi õpi­laste tantsu- ja laulu­peo teemalised joon­is­tused. Juhen­da­jaks õp Eve Allsoo.

(Eesti)

7. ju­u­nist 9. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus “Minu laulupidu”.

150 aa­s­tat kest­nud laulu­peo­tra­dit­sioon ei näi­ta hääbu­mise märke. Igavese jõu al­likas ei to­hi­gi kuivada! …

(Eesti)

13. ju­u­nist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Tapa val­laraa­matukogu laste- ja noor­te­osakon­nas raa­matu­väl­japanek TVPK su­vel­ugem­ine 2019”.
Tapa Vene Põhikooli poolt saade­tud su­vel­ugemise nimekir­jade jär­gi väl­ja ot­si­tud raa­matud. Raa­matud on paigutatud eral­di ri­iulitele va­hemikus 1.–9. klass.