6.–10. märt­sini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Pikendussoov on või­ma­lik edas­tada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule aad­res­sil *pro­tec­ted email* või tele­fo­nil 323 2081.

Šokolaad – kuninglik maius

16. jaa­nua­rist 27. veebruarini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Šokolaad – kuning­lik maius”. Šokolaad sai Euroopale tun­tuks Kolumbuse Ameerika avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajandi algul levis šoko­laadi val­mis­ta­mise …

Jõuluriiul

9. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­rini 2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõuluriiul”. Siit leiab laps ja suur endale jõu­lusalme, meis­ter­da­mis­õpe­tusi ning arm­said igi­hal­jaid tal­ve­lu­gusid.

Jäneda sambad

16.11.2016–13.01.2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Jäneda sam­bad“. Näitus koos­neb Jäneda ela­nike foto­nä­ge­mus­test oma kodu­pai­gast ja selle ümb­ru­sest. Piltidele püü­tud vaa­ted, sünd­mu­sed ja ini­me­sed ongi need sam­bad, …

Kingi võimalus !

5.–15. det­semb­rini on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saada rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­vate õppi­mis­või­ma­luste kohta. Raamatukogudes tut­vus­ta­takse huvi­lis­tele info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antakse tea­vet selle kohta, …

14–18

29. novemb­rist 7. det­semb­rini Jäneda lossi kori­do­ris näi­tus „14−18”. Digitaalne, inte­rak­tiivne ja mit­me­keelne näi­tus on pühen­da­tud Esimesele maa­il­ma­sõ­jale, mil­lest on möö­das sada aas­tat. Prantsuse Instituut …

Õhtujutud

14. novemb­rist 12. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Õhtujutud“. Väljapanek raa­ma­tu­test, mis aita­vad kõleda ja külma novemb­ri­kuu õhtuid üle elada. Valikus on laste- ja mui­nas­ju­tud, Põhjamaade …

Merevaade

12. oktoob­rist 11. novemb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Merevaade”. Merekultuuriaastale pühen­da­tud raa­ma­tu­väl­ja­pa­neku sis­uks on merest ja ran­na­elust loo­dud lood Eesti kir­ja­ni­kelt.

Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

24. sep­temb­ril kella 10–11 Tapa kesk­väl­ja­kul Tallinna Keskraamatukogu raa­ma­tu­ko­gu­buss Katarina Jee. Peatuse ajal saab tut­vuda raa­ma­tu­ko­gu­bussi ja bus­sis ole­vate raa­ma­tu­tega ning raa­ma­tu­ko­gu­bussi töö­ta­jate töö­tin­gi­mus­tega. Võimalik …

Wells – moodsa ulmekirjanduse isa

12. sep­temb­rist 7. oktoob­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Wells – moodsa ulme­kir­jan­duse isa”. 21. sep­temb­ril möö­dub 150 aas­tat ing­lise ulme­kir­ja­niku Herbert George Wells´i sün­nist. Tema loo­ming …

Laputa : Taevaloss

13. augus­tist 10. sep­temb­rini Jäneda käsi­töö­kes­ku­ses käsi­töö­seltsi Tuntu (Tampere, Soome) lapi­tööde näi­tus „Laputa : Taevaloss“. Jaapanlase Hayno Miyazaki ani­ma­filmi „Lendav kind­lus“ ela­muste ajel ongi sün­di­nud näi­tu­sele …