Minu ornamentaalne

1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jäneda lossi II kor­ruse õppe­klas­sis loeng ja prak­ti­line õpe „Minu orna­men­taalne”. Kristina Rajando loeng ja prak­ti­line õppus Eesti vanemast pärand­kul­tuu­rist …

Näituse „Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude „Elujooned” ja „101 haikut” esitlus

19. maist 30. sep­temb­rini on Jäneda los­sis üle­val Kai‐Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”. Näituse ava­mine toi­mub 19. mail kell 17.00 ning sellele järg­neb luu­le­ko­gude …

Veelinnurahvas

6. veebruarist 30. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Veelinnurahvas”. MTÜ Fenno Ugria Asutuse, Eesti Instituudi ja Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse koos­ta­tud näi­tus tut­vus­tab Lennart Meri fil­mi­rän­na­kuid aas­ta­tel …

6.–10. märt­sini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Pikendussoov on või­ma­lik edas­tada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule aad­res­sil *pro­tec­ted email* või tele­fo­nil 323 2081.

Jõuluriiul

9. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­rini 2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõuluriiul”. Siit leiab laps ja suur endale jõu­lusalme, meis­ter­da­mis­õpe­tusi ning arm­said igi­hal­jaid tal­ve­lu­gusid.

Jäneda sambad

16.11.2016–13.01.2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Jäneda sam­bad“. Näitus koos­neb Jäneda ela­nike foto­nä­ge­mus­test oma kodu­pai­gast ja selle ümb­ru­sest. Piltidele püü­tud vaa­ted, sünd­mu­sed ja ini­me­sed ongi need sam­bad, …

Kingi võimalus !

5.–15. det­semb­rini on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saada rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­vate õppi­mis­või­ma­luste kohta. Raamatukogudes tut­vus­ta­takse huvi­lis­tele info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antakse tea­vet selle kohta, …

14–18

29. novemb­rist 7. det­semb­rini Jäneda lossi kori­do­ris näi­tus „14−18”. Digitaalne, inte­rak­tiivne ja mit­me­keelne näi­tus on pühen­da­tud Esimesele maa­il­ma­sõ­jale, mil­lest on möö­das sada aas­tat. Prantsuse Instituut …