3. juu­list – 1. augus­tini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Soovi kor­ral saab lae­nu­tusi piken­dada Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu vahen­dusel : tele­fon 323 2081 e‐post *pro­tec­ted email*

Minu ornamentaalne

1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jäneda lossi II kor­ruse õppe­klas­sis loeng ja prak­ti­line õpe „Minu orna­men­taalne”. Kristina Rajando loeng ja prak­ti­line õppus Eesti vanemast pärand­kul­tuu­rist …

Näituse „Akvarellide tappev tabamatus” avamine ning luulekogude „Elujooned” ja „101 haikut” esitlus

19. maist 30. sep­temb­rini on Jäneda los­sis üle­val Kai‐Mai Olbri näi­tus „Akvarellide tap­pev taba­ma­tus”. Näituse ava­mine toi­mub 19. mail kell 17.00 ning sellele järg­neb luu­le­ko­gude …

Veelinnurahvas

6. veebruarist 30. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Veelinnurahvas”. MTÜ Fenno Ugria Asutuse, Eesti Instituudi ja Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse koos­ta­tud näi­tus tut­vus­tab Lennart Meri fil­mi­rän­na­kuid aas­ta­tel …

6.–10. märt­sini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Pikendussoov on või­ma­lik edas­tada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule aad­res­sil *pro­tec­ted email* või tele­fo­nil 323 2081.

Jõuluriiul

9. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­rini 2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõuluriiul”. Siit leiab laps ja suur endale jõu­lusalme, meis­ter­da­mis­õpe­tusi ning arm­said igi­hal­jaid tal­ve­lu­gusid.

Jäneda sambad

16.11.2016–13.01.2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Jäneda sam­bad“. Näitus koos­neb Jäneda ela­nike foto­nä­ge­mus­test oma kodu­pai­gast ja selle ümb­ru­sest. Piltidele püü­tud vaa­ted, sünd­mu­sed ja ini­me­sed ongi need sam­bad, …