Veelinnurahvas

6. veebruarist 30. märt­sini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Veelinnurahvas”. MTÜ Fenno Ugria Asutuse, Eesti Instituudi ja Lennart Meri Euroopa Sihtasutuse koos­ta­tud näi­tus tut­vus­tab Lennart Meri fil­mi­rän­na­kuid aas­ta­tel …

6.–10. märt­sini on Jäneda raa­ma­tu­kogu sule­tud. Pikendussoov on või­ma­lik edas­tada Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gule aad­res­sil *pro­tec­ted email* või tele­fo­nil 323 2081.

Jõuluriiul

9. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­rini 2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõuluriiul”. Siit leiab laps ja suur endale jõu­lusalme, meis­ter­da­mis­õpe­tusi ning arm­said igi­hal­jaid tal­ve­lu­gusid.

Jäneda sambad

16.11.2016–13.01.2017 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus foto­näi­tus „Jäneda sam­bad“. Näitus koos­neb Jäneda ela­nike foto­nä­ge­mus­test oma kodu­pai­gast ja selle ümb­ru­sest. Piltidele püü­tud vaa­ted, sünd­mu­sed ja ini­me­sed ongi need sam­bad, …

Kingi võimalus !

5.–15. det­semb­rini on kõi­gil täis­kas­va­nu­tel või­ma­lus saada rah­va­raa­ma­tu­ko­gu­des infot eri­ne­vate õppi­mis­või­ma­luste kohta. Raamatukogudes tut­vus­ta­takse huvi­lis­tele info leid­mist arvu­tis või nuti­sead­mes ja antakse tea­vet selle kohta, …

14–18

29. novemb­rist 7. det­semb­rini Jäneda lossi kori­do­ris näi­tus „14−18”. Digitaalne, inte­rak­tiivne ja mit­me­keelne näi­tus on pühen­da­tud Esimesele maa­il­ma­sõ­jale, mil­lest on möö­das sada aas­tat. Prantsuse Instituut …

Lahtiste uste päev Tapa Linnaraamatukogus

8. novemb­ril 08.00−20.00 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus „Lahtiste uste päev”. Tapa Linnaraamatukogu avab 95. sün­ni­päeva puhul uksed tei­si­päe­val, 8. novemb­ril kell 8 hom­mi­kul. Uksed jää­vad lahti kella 20-ni. Seega …

Õhtujutud

14. novemb­rist 12. det­semb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Õhtujutud“. Väljapanek raa­ma­tu­test, mis aita­vad kõleda ja külma novemb­ri­kuu õhtuid üle elada. Valikus on laste- ja mui­nas­ju­tud, Põhjamaade …

Merevaade

12. oktoob­rist 11. novemb­rini Jäneda raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Merevaade”. Merekultuuriaastale pühen­da­tud raa­ma­tu­väl­ja­pa­neku sis­uks on merest ja ran­na­elust loo­dud lood Eesti kir­ja­ni­kelt.

Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja 2016 – Ere Käärmaa

28. oktoob­ril Ulvis toi­mu­nud Lääne-Virumaa raa­ma­tu­ko­gu­hoidja päe­val kuu­lu­tati välja ja anti üle maa­konna aasta raa­ma­tu­ko­gu­hoidja 2016 auhind, mille päl­vis Ere Käärmaa. Auhinna andis üle Eesti …