(Eesti) Liiklusnädal raamatukogus

(Eesti) Alates 17. sep­tem­brist kor­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga liik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule liik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle kor­ra­ta.

(Eesti) Nutiseadmete ABC koolitus

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” alga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nuti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nutitele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mugava­maks muu­ta.

(Eesti) Aabits, beebits, füübits — targad raamatud algajatele ja edasijõudnutele

(Eesti) 3.–28. sep­tem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Aabits, beebits, füübits — tar­gad raa­matud alga­jatele ja edasi­jõud­nutele”.
Raa­matu­väl­japanek koo­li­aas­ta alguse puhul.

(Eesti) Aeg ja ruum

(Eesti) 25. vee­bru­ar­ist 1. juuni­ni on Jäne­da los­si keldris ja taga­trep­pi­del Jäne­da Kooli 8. ja 9. klas­si õpi­laste näi­tus “Aeg ja ruum”.

Näi­tus loo­di “EV 100: Teeme Eestile kin­gi­tusi” pro­jek­ti “Kun­st raa­matukokku” raames ning on inspireer­i­tud Eesti ajaloost, pres­i­den­tidest ning noortekul­tu­urist. …