(Eesti)

13. märt­sist 5. aprilli­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sirgjoonelise lu­ulerokkari hõõgu­vad read. Wim­berg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks pealkir­jas esinevale iseloomus­tuse­le on Wim­berg ka proosakir­janik, stse­nar­ist, tele­saadete juht ja toimeta­ja, kir­jan­dus­loolane ning veel palju muud­ki. Väl­japanek on täien­duseks Jaak Urmeti ko­h­tu­mise­le Jäne­da luge­jate­ga 2. aprillil.

(Eesti)

21. vee­bru­ar­ist 14. märtsi­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Ajalugu ei saa ku­na­gi valmis. Eesti Vabari­ik 101.”

Vaat­ed Eesti Vabari­i­gi ajaloole ei olé alati ol­nud üh­esed. Nii on ajaloosünd­muste tõl­gen­dused er­i­nenud ajas ja ajaloolaste pil­gu läbi. Si­is­ki ei pea me oma ajaloo pärast va­ban­dama ega selle eest peitu pugema.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »

(Eesti) Rõõmsaid lugemispühi!

(Eesti) 11. det­sem­brist 2018. a 11. jaan­uar­i­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Rõõm­said lugemis­pühi!”.

(Eesti) 100 peenart

(Eesti)

6. no­vem­brist 28. det­sem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “100 peenart”.

Aed ja peen­rad on eide hing” ütleb vanasõ­na. Kas prae­gusa­jal on asu­lae­lanike aia­maad mineviku jäänuk või tä­napäe­va unelm?

(Eesti) Korilase salaelu

(Eesti) 3.–30. ok­too­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Ko­ri­lase salaelu”.
Oleme läbi aas­tasadade ol­nud korilasrahvas.

(Eesti) 3.–30. ok­too­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Raa­mat­ul on ju­ubel: “Väike prints” 75″.
An­toine de Saint-Ex­upéry “Väike prints” peab ilmumisjuubelit.

(Eesti) Alates 17. sep­tem­brist ko­r­raldab Maan­teeamet koost­öös Lääne-Viru­maa raa­matukogude­ga li­ik­lus­nä­dala, et pööra­ta tähelepanu ohutule li­ik­lemise­le. Saabu­mas on pime aeg ning ei teeks hal­ba mõned tõed taas üle korrata.

(Eesti) Teisipäe­val, 18. sep­tem­bril leiab Tapa Lin­naraa­matuko­gus aset tasu­ta “Nutisead­mete ABC kooli­tus” al­ga­jatele ja väheka­su­ta­jatele.

Nu­ti­Akadeemia kooli­tus­pro­jek­ti raames toimuv kooli­tus ootab kõi­ki huvil­isi, kes tun­nevad end nu­titele­foni või tahve­larvu­ti selt­sis veel pisut ebakind­lalt, kuid soo­vi­vad oma igapäeva­seid toimin­guid nende abil mu­gava­maks muuta.

(Eesti) Artur Reino fotonäitus

(Eesti) 15. au­gustist 28. sep­tem­bri­ni 2018. a Jäne­da raa­matuko­gus Ar­tur Reino fo­tonäi­tus.

Ar­tur Reino oli Jäne­da sovhoost­ehniku­mi di­rek­tor, kelle elutööks sai Jäne­da elukeskkon­na ja maastiku kaasa­jas­t­a­mine 1970ndatel.

(Eesti) 2.–29. ju­uli­ni on Jäne­da raa­matukogu sule­tud.

(Eesti) 10. april­list 29. ju­uni­ni Jäne­da raa­matuko­gus “Kaapotk­leitide ja ‑kostüümide näi­tus”.

Kaapotk­leit oli ülem­inekurõi­vas rah­vari­ide ja lin­namoelise ri­ietuse va­hel, mis levis Eu­roopast Eestisse 20. sa­jan­di algul. …