(Eesti)

30. ok­too­bril 2019. a kell 18.00 ko­h­tu­misõh­tu Ger­da Ko­rdemet­saga.

Tä­navu su­v­el etendus Jäne­da Pul­li­tal­liteatris Jaan Tätte näi­dend “Õn­nelik tund”, …

(Eesti)

8. ok­too­bril kell 13.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Rav­im­teede õpituba”.

Õpi­toa viib läbi Jäne­da elanik, en­dine maav­il­jeluse õppe­jõud ja tun­tud taimetark Eha Rehemaa. …

(Eesti)

18.–30. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Tark li­ik­le­ja”.

23.–28. sep­tem­ber on Maan­teeameti poolt ku­u­lu­tatud li­ik­lus­nä­dalaks. Selle puhul toimu­vad paljudes raa­matukogudes li­ik­lusvik­tori­inid lastele ja täiskas­vanutele. Jäne­da raa­matukogu väl­japanekus on raa­matud, brošüürid ja män­gud, mis õpetavad ohutult liiklema.

(Eesti)

12.–30. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus näi­tus “Raa­mat kot­ti!”.

Raa­matunäi­tus lugem­ishooa­ja al­guseks. Kalame­hele soovime kivi kot­ti, tõbise­le head parane­mist! Aga mida soovi­da lugemishuvilisele? …

(Eesti)

29. au­gustist 13. sep­tem­bri­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Mem­mele ja taadile”.

Väl­japanek on pühen­datud vanae­madele ja vanaisadele, kelle päe­va tähis­tame 8. septembril. …

(Eesti)

4. ju­u­nist 24. au­gus­ti­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek 2.–6. klas­si õpi­lastele “Väike su­vel­ugemise spikker”.
Su­vel­ugemise soovi­tused “Hea laster­aa­mat 2018” ja “Paa­beli torn 2018” plakatitelt ning Tapa Val­laraa­matukogu soovitusnimekirjadest.

(Eesti) 13. vee­bru­ar­ist 29. au­gus­ti­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus fo­tonäi­tus “Luiged Jäne­da ti­ig­il”.
13. vee­bru­ar­il kell 16.00 fo­tonäi­tuse “Luiged Jäne­da ti­ig­il” avamine los­si es­ime­sel ko­r­rusel. Järgneb lood­usõh­tu Aimar Sääritsaga.

(Eesti)

29. april­list 24. mai­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Jär­jest loe: pokud ja nurmenukud!”

Raa­matu­väl­japanek, mis peaks in­nus­ta­ma õpi­lasi os­ale­ma ke­vadistes lood­us­vaatlustes. Poku­maa kut­sub üles loen­dama oma ko­dukan­di pokusid ning reg­istreer­i­ma neid lehel pokumaa.ee. Ees­ti­ma Lood­use Fond koost­öös Tar­tu Ülikooli tead­laste­ga är­gitab aga ot­si­ma üles ning määra­ma nur­menukke oma kam­paa­ni­a­ga “Eesti ot­sib nurmenukke”.

(Eesti)

13. märt­sist 5. aprilli­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Sirgjoonelise lu­ulerokkari hõõgu­vad read. Wim­berg ehk Jaak Urmet”.

Lisaks pealkir­jas esinevale iseloomus­tuse­le on Wim­berg ka proosakir­janik, stse­nar­ist, tele­saadete juht ja toimeta­ja, kir­jan­dus­loolane ning veel palju muud­ki. Väl­japanek on täien­duseks Jaak Urmeti ko­h­tu­mise­le Jäne­da luge­jate­ga 2. aprillil.

(Eesti)

21. vee­bru­ar­ist 14. märtsi­ni 2019. a Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek “Aja­lugu ei saa ku­na­gi valmis. Eesti Vabari­ik 101.”

Vaat­ed Eesti Vabari­i­gi ajaloole ei olé alati ol­nud üh­esed. Nii on ajaloosünd­muste tõl­gen­dused er­i­nenud ajas ja ajaloolaste pil­gu läbi. Si­is­ki ei pea me oma ajaloo pärast va­ban­dama ega selle eest peitu pugema.

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive lan­guage. Tapa lin­naraa­matukogu 24.–26.12.2018 – sule­tud 27.–28.12.2018 – avatud 11–18 29.12.2018 – avatud 10–15 31.12.2108–01.01.2019 – sule­tud Jäne­da raa­matukogu 18.12.2018–04.01.2019 – sule­tud Lehtse raa­matukogu 24.12.2108–01.01.2019 –

(Eesti) Raa­matukogude lah­ti­olekua­jadRead More »