(Eesti) Külla tuleb raamatukogubuss Katarina Jee

24. sep­tem­bril kel­la 10–11 Tapa keskväl­jakul Tallinna Keskraa­matukogu raa­matukogubuss Kata­ri­na Jee. Pea­tuse ajal saab tutvu­da raa­matukogubus­si ja bus­sis ole­vate raa­matute­ga ning raa­matukogubus­si töö­ta­jate töötingimuste­ga. Või­ma­lik …

Kunstipäevad raamatukogus

5.–7. aprilli­ni Jäne­da raa­matuko­gus “Kun­stipäe­vad raa­matuko­gus”. Jäne­da Kooli kun­stinä­dala raames toimu­vad kolmel päe­val klas­side külas­tused raa­matuko­gusse kun­stinäi­tuse­le. Ühis­elt vaa­datakse Tapa Muusi­­ka- ja Kun­stikooli kun­stiosakon­na õpi­laste …

Punane Mata Hari

16. märt­sil kell 17.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Koh­tu­misõh­tu ajakir­janiku ja pub­lit­sisti Mati Laosega”. Autor tutvustab oma esimest doku­men­taal­ro­maani “Punane Mata Hari”. Nii kut­su­ti mõnel pool leg­en­daarset …

2015. a Kultuurkapitali lastekirjanduse aastapreemia nominendid Tapa Linnaraamatukogus

10. märt­sil kell 12 esinevad Tapa lin­naraa­matuko­gus 2015. a Kul­tu­urkap­i­tali lastekir­jan­duse aastapre­emia nomi­nen­did Aino Per­vik, Ker­tu Sil­laste ja Juhani Püttsepp. Kir­janikega tule­vad koh­tu­ma Tapa Güm­naa­si­u­mi …

Luulerong jõudis õnnelikult lõpp-peatusesse

Koo­li­va­hea­ja esimene esmaspäev. Välju­mine kell 10.30 Tapa Güm­naa­si­u­mist. Rong hilineb. Piilu­part on tukku­ma jäänud. Õnneks on vipe­ruste­ta kohale jõud­nud luulel­uge­jad, juhen­da­jad ja hul­gan­isti pöid­la­hoid­­jaid-lap­se­­vane­­maid üle …

Kirjandustund

17. märt­sil kell 13.00 Jäne­da raa­matuko­gus “Kir­jan­dus­tund” — koh­tu­mine eakate klu­bi “Kõrvelill” liik­me­te­ga. Räägime uue­mat­est raa­matutest, luge­jate soo­videst ja sell­est, kuidas läheb raa­matukogul.