(Eesti) Ülle Meistri juubelinäitus

(Ees­ti)

1. det­semb­rist 2018. a kuni 12. jaa­nua­ri­ni 2019. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus.

3. det­semb­ril 2018 kell 8 ava­tak­se Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Ülle Meist­ri juu­be­li­näi­tus. Raa­ma­tu­ko­gu tei­sel kor­ru­sel on väl­jas kunst­ni­ku poolt väl­ja vali­tud raa­ma­tu­il­lust­rat­sioo­nid, mil­le kesk­mes on val­da­valt mui­nas­ju­tud. Esi­me­sel kor­ru­sel eks­po­nee­ri­tak­se loo­duse tee­ma­li­si akva­rel­le.

(Eesti) Luuletused, lood ja laulud

(Ees­ti) 30. oktoob­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus “Luu­le­tu­sed, lood ja lau­lud”.
Kaks kir­ja­nik­ku, luu­le­ta­jat Leh­te Hain­sa­lu ja Han­do Run­nel tähis­ta­vad sel­lel aas­tal oma 80 aas­ta juu­be­lit. Näi­tu­sel ongi väl­jas nen­de väga mit­me­külg­ne raa­ma­tu­va­ra­mu: luu­le­tu­sed ja lood nii suur­te­le kui väi­ke­s­te­le luge­ja­te­le.

(Eesti) Sügise kirjad

(Ees­ti)

1. novemb­rist 7. det­semb­ri­ni 2018. a Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Sügi­se kir­jad”.

Sügis on pal­ju­de jaoks hall, vih­ma­ne ja tuu­li­ne aas­ta­aeg. Kõik nii ei arva. Pigem on see aeg kau­nis oma vär­vi­de poo­lest, eri­ti tore on seda nau­ti­da lii­ku­des par­ki­des, met­sas. Tule nau­di loo­duse ilu raa­ma­tu­te kau­du ja läbi luu­le.

(Eesti) Küünlad koduakendel

(Ees­ti) 1.–29. novemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek “Küün­lad kodua­ken­del”.
Hin­ge­de­päev on side meie eel­käi­ja­te­ga. Esi­va­ne­ma­te tuge ja toe­tust vaja­me ras­ke­tel het­ke­del kõik. Kas või mõt­tes.