Sinimustvalge

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Sinimustvalge. Meie vaba­riigi 95. sün­ni­päe­vaks panime välja raa­ma­tud, mille pilti­del on kasu­ta­tud sini­must­val­get vär­vi­la­hen­dust. Väljapanek pakub ka mõt­teid pidu­päeva kau­nis­tuste …

Ussi jutud

13.02.2013 kell 11.00 Lehtse raa­ma­tu­ko­gus Ussi jutud. 2013. aas­tat teame kui mao aas­tat. Vaatame Lehtse las­te­aia las­tega madude ja usside raa­ma­tuid, teeme ka ise ühe …

Värvilise printimise ja koopia tegemise võimalus tänasest ka Lehtse raamatukogus

Tänasest (06.02.2013) on või­ma­lik ka Lehtse raa­ma­tu­ko­gus teha arvu­tist vär­vilisi väl­ja­printe ning koo­piaid. Trükkida on või­ma­lik kuni A4‐formaadis doku­mente. Teenust osu­ta­takse keh­tiva hin­na­kirja alu­sel – …

Lõbustan silma lumega, näpistan kõrva külmaga

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas näi­tus Lõbustan silma lumega, näpis­tan kõrva kül­maga. Talveajal kau­nis­tab meie mui­nas­ju­tu­tuba sinis­tes ja val­ge­tes too­ni­des kuns­ti­näi­tus. Lume‐ ja tal­ve­piltide auto­ri­teks on …

Näärikuu

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Näärikuu. Jaanuar kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime : nää­ri­kuu (kuu esi­m­ese päeva ehk nää­ri­päeva järgi), süda­kuu (aeg jõuab tal­ve­sü­da­meni)  ja uue­aas­ta­kuu (äsjaala­nud …

Ehte jõud

04.12.2012–11.01.2013 Jäneda raa­ma­tu­ko­gus Heli Rahuoja käsi­töö­ehete näi­tus Ehte jõud. Aastatagusest näi­tu­sest ala­tes on ehte­meis­ter kat­se­ta­nud uusi ja huvi­ta­vaid teh­ni­kaid ning kasu­ta­nud põne­vaid mater­jale. Sellelt näi­tu­selt …

Lahtiolekuajad

Pühade ajal on Tapa valla raa­ma­tu­ko­gude (ja inter­ne­ti­punkti) lah­ti­ole­kuajad järg­ne­vad : Tapa lin­na­raa­ma­tu­kogu (siin nime­ta­mata päe­va­del on raa­ma­tu­kogu ava­tud tava­kel­la­ae­ga­del) 22.12.2012 ava­tud 10.00–15.00 27.–28.12.2012 ava­tud 11.00–18.00 …