1.–27. aprilli­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Palju ÕNNE, Teet Kallas!. Teet Kallas on tele­sar­ja “Õnne 13” kauaaeg­ne stse­nar­ist. Ta on kir­ju­tanud ro­maane, nov­el­le, es­seid, kolumne, tõlkeid, filmist­se­naar­i­ume. Hoides kätt elu pul­sil ja usku sü­dames, on ta kir­ju­tanud end rah­va südamesse.

01.04.2013–27.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Jürikuu. Rah­vakalen­dris kannab aprill mi­tut nime: jürikuu (jüripäe­va jär­gi), su­lakuu (sulavate lume­hangede jär­gi), mahlakuu (pu­udes li­iku­vate mahlade jär­gi), nal­jakuu (nal­japäe­va jär­gi), puhkekuu (varsti puhke­vate pun­gade jär­gi). Tutvus­tame näi­tusel april­likuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: karjalaske‑, künni‑, jüri- ja markusepäev. Talu­rah­va aas­ta al­gas jüripäe­val, siis pal­gati tal­lu abilised ja sel päe­val ei to­ht­in­ud majast

JürikuuRead More »

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Igal per­el oma mood. Näi­tusel on väl­jas laste kun­stitööd rah­varõi­vastes tege­lastest. Ikka iga tege­lane ise ilmega ja ise moo­di, üks värvikül­lasem kui teine. Pil­did on joon­istanud Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi õpi­lased, kelle juhen­da­ja on õpeta­ja Elle Käosaar. Rõõm­sates vär­vides ku­jun­datud paber­vaibad näe­vad väl­ja nagu päris tri­ibu­vaibad. Lisaks on väl­jas sav­ist voolitud

Igal per­el oma moodRead More »

01.03.2013–13.04.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Hoidis­tatud tarkused. Raa­matunäi­tuse tel­jeks on Merike Miti raa­mat „Väär­tuskas­va­tus Tarkuste Hoidiste abil“, mis on rah­vapärimusel põhinev ideekogu­mik. Väl­jas on raa­matud, mis pu­udu­tavad er­inevaid väär­tusi. Neile lisaks leiab so­bi­vaid vanasõnu.

18.03.2013.–30.04.2013 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Heal lapsel mitu nime. Näi­tus tutvustab 2013. a lin­du põld­püüd, looma hunti ning nende rah­vapära­seid nimesid.

08.–30.04.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Vig­ur muinasju­tu­vest­ja Juhan Kun­der. Möö­dunud Kun­deri-aas­­ta ja tä­navuse kul­tu­uripäran­di aas­ta ühen­duse­na on väl­ja pan­dud J. Kun­deri muinasju­tud, lu­ule­tused ja Kun­deri Selt­sis väl­ja an­tud muinasjutukogumikud.

01.03.2013–29.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Paas­tukuu. Rah­vakalen­dris kannab märts mi­tut nime: paas­tukuu (paas­tu­a­ja jär­gi), ke­hvakuu (varu­tud tal­ve­toidu­varude lõppemise jär­gi), hangekuu (vanade pü­si­vate hangede jär­gi), kas­sikuu (kas­side kar­jadesse ko­gune­mise jär­gi), ke­vadekuu (saabu­va ke­vade jär­gi), urbekuu (puhke­vate ur­bade jär­gi), tsir­gu- ehk lin­nukuu (saabu­vate lin­dude jär­gi). Tutvus­tame näi­tusel märt­sikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: tsirgu‑, käädri‑, pen­­di- ja paas­tu­maar­japäe­va. Kui maar­japäe­val on

Paas­tukuuRead More »

04.02.2013.–15.03.2013 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Tõest ja õi­gus­est. Näi­tus pühen­datud A. H. Tamm­saare 135. sünniaastapäevale.

01.03.2013–30.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek Eesti mees Mart Ki­vastik. Mart Ki­vastik hakkas ro­maanide, nov­el­lide, ar­tik­lite ja filmist­se­naar­i­u­mite kõr­val 1990. aas­tate lõpul kir­ju­ta­ma ka näi­den­deid ning on nüüd üks enim lavas­tatud Eesti näitekir­janikke. Eesti kun­st­nike elu­lu­gusid teatrisse toonud näitekir­janik usub, et Eesti lähi­a­jalugu hakkab jär­jest enam teatrisse jõudma.

04.–28.03.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Bal­lett — ko­htu­vad teater ja elu. Teatrikuu näi­tust raami­vad leg­en­did bal­letiartis­tidest. Mõn­da neist enam ei mäle­tata­gi — nii on ajaloohõl­ma va­junud keiser­lik tantsi­ja Matil­da Kšessin­ska­ja. Samas pole kus­tunud Rudolf Nure­je­vi täh­esära. Dra­maatilised olid nende rol­lid teatrilaval ja elud­ki. Raa­matunäi­tusel on esin­datud eredaimad staarid nii maail­ma kui Eesti balletiteatrist.

11.–28.03.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Met­sas käisid — hunti nägid?. Raa­matu­väl­japanek 2013. aas­ta loomast — hundist. Kuidas meie es­i­vane­mad hunti suh­tusid ning kuidas tä­napäe­val hunt meie ellu pu­u­tub. Lisaks hundi­jutte ja luuletusi.

18.02.2013–16.03.2013 Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Eno Raua lood. Raa­matunäi­tusega tähis­tame kir­janik ja lu­ule­ta­ja Eno Raua 85. sün­ni­aastapäe­va. Eno Raud sündis 15. vee­bru­ar­il 1928. aastal. Tema es­imene laster­aa­mat “Nii või naa” il­mus 1957. aastal. Enim tun­tud raa­matud on “Sip­sik”, “Naksi­tral­lid”, “Peep ja sõ­nad”. Eno Raua ju­tu­loom­ing on sünd­mus­terikas ja seik­lus­lik, lu­ule sõ­namän­gu­line ja ku­jun­dus­lik. Näi­tus on ül­e­val 16.

Eno Raua loodRead More »

14. vee­bru­ar­ist 28. märtsi­ni Tapa lin­naraa­matukogu I ko­r­rusel Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioonid näi­tusel “In­gli­ti­ivul”. Tapa lin­naraa­matukogu es­ime­sel ko­r­rusel on avatud nime­ka Pe­ter­buri kun­st­niku Vera Pavlo­va vi­imas­tel aas­ta­tel valmin­ud il­lus­trat­sioonide näi­tus “In­gli­ti­ivul”. Väl­japan­dud ak­varel­lidel, neid on kolmekümne üm­ber, ko­htame in­gleid ja muinasju­tulisi maastikke ning värvikaid pilte õukon­naelust. Raa­matukokku tuli näi­tus tänu Eesti Lastekir­jan­duse Keskuse kun­stieksper­di Vi­ive Noore

In­gli­ti­ivul” – Vera Pavlo­va il­lus­trat­sioonikun­stRead More »

12.02.2013–16.03.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus Val­do Pant – aas­taid hiljem. Val­do Pant (21. jaan­uar 1928 – 30. ju­uli 1976) oli üks Eesti XX sa­jan­di su­urku­jud­est – mees, keda mäle­tavad mitmed põlvkon­nad. Val­do Pant, raa­­dio- ja telea­jakir­janik, pub­lit­sist ning dra­maturg, saavu­tas oma loomin­gu ja esine­mis­te­ga su­ure us­al­duse, tun­nus­tuse ja pop­u­laar­suse juba oma elu­a­jal. Raa­matunäi­tus annab­ki põgusa

Val­do Pant – aas­taid hiljemRead More »

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas väl­japanek See on see maa. Väl­japanek sar­ja „101 Eesti …“ raa­matutest, milles avaneb põnev, isikupärane ning sil­marin­gi avar­dav pilt Eesti ajaloost, kul­tu­urist, lood­us­est ja paljud­est teis­test teemadest. Iga au­tor on oma raa­ma­tusse val­in­ud 101 Eesti­ga seo­tud kõige olulise­mat märksõna. 

01.02.2013–27.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Küün­lakuu. Vee­bru­ar kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: küün­lakuu (küün­lapäe­va jär­gi), vast­lakuu (vast­lapäe­va jär­gi), tu­isukuu (vee­bru­ari tu­isuil­made jär­gi), radokuu (ra­jude il­made jär­gi), hundikuu (huntide jook­sua­ja jär­gi). Näi­tus tutvustab küün­lakuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi (küünla‑, luuvalu‑, vastla‑, tuh­­ka- ja madis­epäev). Küün­lakuu külm toob soo­ja suve. Soe küün­lakuu en­nustab kül­ma kevadet.

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Sin­imust­valge. Meie vabari­i­gi 95. sün­nipäe­vaks panime väl­ja raa­matud, mille piltidel on ka­su­tatud sin­imust­val­get värvi­la­hen­dust. Väl­japanek pakub ka mõt­teid pidupäe­va kau­nis­tuste tegemiseks nen­des värvides.

07.01.2013–16.02.2013 Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Uut ja vana lugemiseks. Väl­japanek varem il­munud ja uue­mat­est raa­matutest. Just praegu on paras aeg luge­da mõn­da head aegu­matut vana raa­matut või lei­da so­biv äsja il­munute hul­gast. Mis muud kui val­i­ma! Näi­tus on avatud 16. veebruarini.

4.–22.02.2013 Jäne­da raa­matuko­gus raa­matu­väl­japanek Roost­ev­a­ba Eno Raud. 15. vee­bru­ar­il tähis­tame lastekir­janik Eno Raua 85. sün­ni­aastapäe­va. Tema sulest il­munud ju­tud ja lu­ule­tused on igi­hal­jad ja si­iani laste lugemis­va­likus väga täht­sal kohal

14.01.2013–01.03.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Evi Ti­hemet­sa graafikanäi­tus Kargelt lüüri­line Evi Ti­hemets. Tapalt pärit kun­st­nik Evi Ti­hemets tähis­tas möö­dunud aastal oma 80. sün­nipäe­va. Ju­ube­li puhul toimus mit­meid üri­tusi ning näi­tusi nii Tallinnas kui Tapal. Ko­dulin­na raa­matukogule kinkis kun­st­nik osa oma rikka­likust graafikavara­must. Selle näi­tuse sisuks ongi mõned kin­gi­tud tööd ning va­lik raa­ma­tu­id kun­st­niku il­lus­trat­sioonide­ga. Näi­tus on avatud

Kargelt lüüri­line Evi Ti­hemetsRead More »

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lõ­bus­tan sil­ma lumega, näpis­tan kõr­va kül­ma­ga. Talvea­jal kau­nistab meie muinasju­tu­tu­ba sin­istes ja val­getes toonides kun­stinäi­tus. Lume- ja talvepiltide au­toriteks on Vil­jan­di Hu­vikooli kun­stirin­gi lapsed. Õpi­lasi juhen­das õpeta­ja Elle Käosaar. Näi­tuse­le an­navad kül­ma võlu ju­urde sin­ist ja hõbe­dast värvi kujud.