See on see maa

01.02.2013–28.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek See on see maa. Väl­ja­pa­nek sar­ja „101 Ees­ti …“ raa­ma­tu­test, mil­les ava­neb põnev, isi­ku­pä­ra­ne ning sil­ma­rin­gi avar­dav pilt Ees­ti aja­loost, …

Küünlakuu

01.02.2013–27.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Küün­la­kuu. Veebruar kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: küün­la­kuu (küün­la­päe­va jär­gi), vast­la­kuu (vast­la­päe­va jär­gi), tui­su­kuu (veebruari tui­su­il­ma­de jär­gi), rado­kuu (raju­de ilma­de jär­gi), …

Sinimustvalge

01.02.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek Sini­must­val­ge. Meie vaba­rii­gi 95. sün­ni­päe­vaks pani­me väl­ja raa­ma­tud, mil­le pilti­del on kasu­ta­tud sini­must­val­get vär­vi­la­hen­dust. Väl­ja­pa­nek pakub ka mõt­teid pidu­päe­va kau­nis­tus­te …

Ussi jutud

13.02.2013 kell 11.00 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus Ussi jutud. 2013. aas­tat teame kui mao aas­tat. Vaa­ta­me Leht­se las­te­aia las­te­ga madu­de ja ussi­de raa­ma­tu­id, tee­me ka ise ühe …

Värvilise printimise ja koopia tegemise võimalus tänasest ka Lehtse raamatukogus

Täna­sest (06.02.2013) on või­ma­lik ka Leht­se raa­ma­tu­ko­gus teha arvu­tist vär­vili­si väl­ja­prin­te ning koo­piaid. Trük­ki­da on või­ma­lik kuni A4-for­­maa­­dis doku­men­te. Tee­nust osu­ta­tak­se keh­ti­va hin­na­kir­ja alu­sel — …

Lõbustan silma lumega, näpistan kõrva külmaga

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus Lõbus­tan sil­ma lume­ga, näpis­tan kõr­va kül­ma­ga. Tal­veajal kau­nis­tab meie mui­nas­ju­tu­tu­ba sinis­tes ja val­ge­tes too­ni­des kuns­ti­näi­tus. Lume- ja tal­ve­pilti­de auto­ri­teks on …

Nagu kala vees

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Nagu kala vees. Kir­ja­nik Eno Raud on oma las­te­luu­les ikka olnud leid­li­ku sõna­ga vigu­ri­mees, kes on oma loo­min­gus­se pan­nud sõna- …

Näärikuu

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus Nää­ri­kuu. Jaa­nuar kan­nab rah­va­ka­lend­ris mitut nime: nää­ri­kuu (kuu esi­m­ese päe­va ehk nää­ri­päe­va jär­gi), süda­kuu (aeg jõuab tal­ve­sü­da­me­ni)  ja uue­aas­ta­kuu (äsjaala­nud …

Ma soovin teile …

20.12.2012–30.01.2013 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus jõu­lu­kaar­ti­dest Ma soo­vin tei­le …. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus on läbi aas­ta­te toi­mu­nud väga pal­ju tore­daid kuns­ti­näi­tusi, koh­tu­mi­si kunst­ni­ke­ga. Neist südam­li­kest kok­ku­puu­de­test …