01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Eve Rein­väli vildi­tud nukkude näi­tus. Eve Rein­väli töötab Pär­nu lasteko­dus kas­vata­jana. Vil­la avas­tas enese jaoks kuus aa­s­tat tagasi, kui nägi vil­timist kõr­valt. Proo­vis ka ise ja vil­timine hakkas kohe meeldima. Eve han­kis vil­la ja nõe­lad ning hakkas toksima.

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Õheta­vate õunte moo­di kül­ma­lind. Kül­mal talve­hom­mikul näib järsku, nagu olek­sid õu­na­pu­ule punased vil­jad kas­vanud. Need õuna moo­di õheta­jad on lee­vikesed, keda võib­ki ka õu­na­pu­ulin­dudeks nimeta­da. Tead ju küll neid punakõhulisi jõu­l­ulin­nuke­si? Nad ot­si­vad kül­ma­ga ela­mute üm­brus­es toitu, sell­est on nad en­dale saanud ka nime kül­ma­lind või talvik. Isas­lee­vikeste karmi­in­punased pugud

Õheta­vate õunte moo­di kül­ma­lindRead More »

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Vildi­tud jõu­l­u­lugu. Vilti­da on vah­va, sest vil­la moon­du­mine vildiks toimub kui võlu­väel. Vill muu­tub vildiks ku­umuse, ni­iskuse ja hõõr­du­mise koos­mõjul või siis hoop­istük­ki nõe­la­ga tok­sides. Vilt on ar­vatavasti van­im in­imese valmis­tatud tek­sti­il. Vildi­tud ese pakub soo­ja ja sil­marõõ­mu. Vildi­tud män­guas­ja­ga on mõnus mängi­da. Meil on väl­ja pan­dud raa­matud, kust võib

Vildi­tud jõu­l­u­luguRead More »

01.11–11.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lot­tet leiu­tades Näi­tusel “Lot­tet leiu­tades” saab näha pilte ja ka­van­deid Lotte-filmidest ning nende va­hen­dusel jäl­gi­da, kuidas valmib an­i­mafilm. Pil­did on joon­istanud, maal­in­ud ja arvuti­ga töödel­nud kun­st­nikud Hei­ki Er­nits, Ka­tri Haarde, Laima Pun­tule, Mar­i­ann Joa jt.

01.11.–15.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus In­imese teekond. Karl Ris­tikivi 100. Karl Ris­tikivi seitsme­teistkümnest ro­maanist on ilm­selt enim loe­tud kolme es­imest, mille tege­vu­s­paigaks on Tallinn. Kol­mas neist, “Ro­htaed”, ku­u­lub koos Os­kar Lut­su “Ke­vade” ja Jaan Krossi “Wik­mani pois­te­ga” eesti kooliro­maani klas­sikasse. In­imene teel ja teekon­na ku­jund läbi­vad kogu Ris­tikivi loomingut Tallinna-triloogiast alates kuni vi­imaseks ro­maaniks jäänud

In­imese teekondRead More »

01.–28.12.2012 Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek Lõh­nad meie üm­ber. Väl­japanek raa­matutest, mis tutvus­tavad lõh­nu ja nende toimet.

14. no­vem­bril täi­tub tun­tud lastekir­janik Astrid Lind­greni sün­nist 105 aa­s­tat. Kes ei teaks tema raa­matutege­lasi Karlssonit ka­tuselt, Pipi Pikksuk­ka või Vah­tramäe Emilit. Kõik tema raa­matud on taaslugemiseks või alles avas­tamiseks kõig­ile, nii lastele kui ka vane­matele. Lehtse raa­matuko­gus 12. no­vem­brist 15. detsembrini.

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. no­vem­bri­ni. Muinasju­tu­toas saab no­vem­briku­us kae­da Karlssoni ka­tusekam­brisse. Seal on kõigest üks tuba, kuid sell­es toas on väga palju hu­vi­tavaid asju. Mida täpselt, teab Väikevend, sest va­hel lubab maail­ma parim Karls­son Väikeven­nal ko­ris­ta­da maail­ma pari­mat tuba. Kui igav hakkab, võib lenna­ta Väikeven­na ju­urde, seal tem­bu­ta­da või näiteks Ma­ja­sokku tirriteerida.

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. no­vem­bri­ni. Lot­tet tun­nevad muidu­gi kõik. Temaga juh­tu­vad alatasa mingid põnevad as­jad. Reisi­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maale või Kuu peale. Lotte sõpradele kass Brunole ja jänes Al­ber­tile on lisan­dunud kolme kõr­va­ga kuujänes.

Käsitöönäi­tus koost­öös MTÜ Loometöö­ga. Näi­tusel on rah­varõi­vakom­plek­tid (Jäne­da käsitöökur­sus­tel valmin­ud rah­varõi­vad ja nende osad) ja ni­plispit­si väl­japanek iseõp­pi­jatelt ning meistritelt. Selle näi­tusega tähis­tame tagan­tjärele ka TÕN‑i (12.–19. okt). Jäne­da raa­matuko­gus 27.10–30.11.2012.

Näi­tus Lehtse raa­matuko­gus sügise piltidest, lu­ule­tustest ja jut­tud­est. (15. ok­too­brist 10. novembrini)

Väl­japanek Loone As­tu­la lu­ule­tustest Lehtse raa­matuko­gus. (ül­e­val 15. ok­too­brist 5. novembrini)

Aino Per­vik ja tema pere (abikaasa, po­jad ja tü­tar) eesti kir­jan­dus­maastikul Näi­tus Sak­si raa­matuko­gus (ül­e­val 16.10.–30.11.2012)

Käsitöönäi­tus koost­öös MTÜ Loometöö­ga. Näi­tusel on rah­varõi­vakom­plek­tid ja ni­plispit­si väl­japanek iseõp­pi­jatelt ning meistritelt. Selle näi­tusega tähis­tame tagan­tjärele ka TÕN‑i (12.–19. okt). (Jäne­da raa­matuko­gus 27.10–30.11.2012)