09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Nagu kala vees. Kir­janik Eno Raud on oma lastelu­ules ikka ol­nud lei­d­liku sõ­na­ga vig­urimees, kes on oma loomin­gusse pan­nud sõna- ja kõlamän­gu. Vormiliselt on tema lastevär­sid li­ht­sad, sek­ka ka pike­maid lu­ule­tusi. Kui keeru­line ni­isu­g­ust li­ht­sust luua oli, oleks võin­ud vas­ta­ta vaid au­tor ise. Kõr­valt paistab, et lu­ule­tusi kir­ju­tades on Eno […]

09.01.2013–23.02.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Näärikuu. Jaan­uar kannab rah­vakalen­dris mi­tut nime: näärikuu (kuu es­imese päe­va ehk nääripäe­va jär­gi), sü­dakuu (aeg jõuab talvesü­dameni) ja uueaas­takuu (äs­jaalanud aas­ta jär­gi). Raa­matunäi­tus tutvustab näärikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi: kolmekuninga‑, nuudi‑, tõnise‑, tal­i­har­­ja- ja paavlipäe­va. Rah­vatarkus ütleb, et mis näärikuu tege­ma­ta jätab, selle teeb küün­lakuu ära. Ja veel, et kui näärikuu soe, siis

NäärikuuRead More »

10.12.2012.–31.01.2013 Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Jõu­lud koos Vis­si-Muu­­ga. Va­hakul­mus, Kül­li Lööperi kodu üm­ber kar­ja­maadel on päriskari, maja teisel ko­r­rusel aga „kir­ju kari“, mis on jaan­uarikuuks Sak­si raa­matuko­gusse kõig­ile vaatamiseks toodud. 

20.12.2012–30.01.2013 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas näi­tus jõu­lukaar­tidest Ma soovin teile …. Tapa lin­naraa­matuko­gus on läbi aas­tate toimunud väga palju toredaid kun­stinäi­tusi, ko­h­tu­misi kun­st­nikega. Neist sü­dam­lik­est kokkupu­ude­test on al­guse saanud sõbrasidemed. Ja sõbrad, teada­gi, saa­davad ük­steise­le jõulukaarte!

04.12.2012–11.01.2013 Jäne­da raa­matuko­gus Heli Rahuo­ja käsitööe­hete näi­tus Ehte jõud. Aas­tata­gus­est näi­tus­est alates on ehte­meis­ter kat­se­tanud uusi ja hu­vi­tavaid tehnikaid ning ka­su­tanud põnevaid mater­jale. Sel­l­elt näi­tuselt saab ka lisaks sil­mailule Jõu­lumemme kot­ti po­et­a­da mõne kõr­varõn­ga­paari, kae­la­kee või sõr­muse. Näi­tus on avatud 11. jaanuarini.

01.–31.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matu­väl­japanek Rõõ­mude jagamise aeg. Det­sem­ber on kõig­ile üks pikk mõnus oo­tuse­aeg. Iga­sugu et­te­valmis­tused ja kom­betäit­mised ning see, kui sa ise lähedastele mida­gi ilusat teed, aitab meele­olu hel­gele pühade­lainele. Väl­japanek annab ideid pühade­tunde loomiseks.

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Eve Rein­väli vildi­tud nukkude näi­tus. Eve Rein­väli töötab Pär­nu lasteko­dus kas­vata­jana. Vil­la avas­tas enese jaoks kuus aa­s­tat tagasi, kui nägi vil­timist kõr­valt. Proo­vis ka ise ja vil­timine hakkas kohe meeldima. Eve han­kis vil­la ja nõe­lad ning hakkas toksima.

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Õheta­vate õunte moo­di kül­ma­lind. Kül­mal talve­hom­mikul näib järsku, nagu olek­sid õu­na­pu­ule punased vil­jad kas­vanud. Need õuna moo­di õheta­jad on lee­vikesed, keda võib­ki ka õu­na­pu­ulin­dudeks nimeta­da. Tead ju küll neid punakõhulisi jõu­l­ulin­nuke­si? Nad ot­si­vad kül­ma­ga ela­mute üm­brus­es toitu, sell­est on nad en­dale saanud ka nime kül­ma­lind või talvik. Isas­lee­vikeste karmi­in­punased pugud

Õheta­vate õunte moo­di kül­ma­lindRead More »

01.12.2012–07.01.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matu­väl­japanek Vildi­tud jõu­l­u­lugu. Vilti­da on vah­va, sest vil­la moon­du­mine vildiks toimub kui võlu­väel. Vill muu­tub vildiks ku­umuse, ni­iskuse ja hõõr­du­mise koos­mõjul või siis hoop­istük­ki nõe­la­ga tok­sides. Vilt on ar­vatavasti van­im in­imese valmis­tatud tek­sti­il. Vildi­tud ese pakub soo­ja ja sil­marõõ­mu. Vildi­tud män­guas­ja­ga on mõnus mängi­da. Meil on väl­ja pan­dud raa­matud, kust võib

Vildi­tud jõu­l­u­luguRead More »

01.11–11.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas näi­tus Lot­tet leiu­tades Näi­tusel “Lot­tet leiu­tades” saab näha pilte ja ka­van­deid Lotte-filmidest ning nende va­hen­dusel jäl­gi­da, kuidas valmib an­i­mafilm. Pil­did on joon­istanud, maal­in­ud ja arvuti­ga töödel­nud kun­st­nikud Hei­ki Er­nits, Ka­tri Haarde, Laima Pun­tule, Mar­i­ann Joa jt.

01.11.–15.12.2012 Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus In­imese teekond. Karl Ris­tikivi 100. Karl Ris­tikivi seitsme­teistkümnest ro­maanist on ilm­selt enim loe­tud kolme es­imest, mille tege­vu­s­paigaks on Tallinn. Kol­mas neist, “Ro­htaed”, ku­u­lub koos Os­kar Lut­su “Ke­vade” ja Jaan Krossi “Wik­mani pois­te­ga” eesti kooliro­maani klas­sikasse. In­imene teel ja teekon­na ku­jund läbi­vad kogu Ris­tikivi loomingut Tallinna-triloogiast alates kuni vi­imaseks ro­maaniks jäänud

In­imese teekondRead More »

01.–28.12.2012 Sak­si raa­matuko­gus väl­japanek Lõh­nad meie üm­ber. Väl­japanek raa­matutest, mis tutvus­tavad lõh­nu ja nende toimet.

14. no­vem­bril täi­tub tun­tud lastekir­janik Astrid Lind­greni sün­nist 105 aa­s­tat. Kes ei teaks tema raa­matutege­lasi Karlssonit ka­tuselt, Pipi Pikksuk­ka või Vah­tramäe Emilit. Kõik tema raa­matud on taaslugemiseks või alles avas­tamiseks kõig­ile, nii lastele kui ka vane­matele. Lehtse raa­matuko­gus 12. no­vem­brist 15. detsembrini.

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. no­vem­bri­ni. Muinasju­tu­toas saab no­vem­briku­us kae­da Karlssoni ka­tusekam­brisse. Seal on kõigest üks tuba, kuid sell­es toas on väga palju hu­vi­tavaid asju. Mida täpselt, teab Väikevend, sest va­hel lubab maail­ma parim Karls­son Väikeven­nal ko­ris­ta­da maail­ma pari­mat tuba. Kui igav hakkab, võib lenna­ta Väikeven­na ju­urde, seal tem­bu­ta­da või näiteks Ma­ja­sokku tirriteerida.

Näi­tus Tapa lin­naraa­matuko­gus on avatud 26. no­vem­bri­ni. Lot­tet tun­nevad muidu­gi kõik. Temaga juh­tu­vad alatasa mingid põnevad as­jad. Reisi­da on tore, olgu see siis Lõu­na­maale või Kuu peale. Lotte sõpradele kass Brunole ja jänes Al­ber­tile on lisan­dunud kolme kõr­va­ga kuujänes.