Hingerahu

4. novem­brist — 30. novem­bri­ni Jäne­da raa­matuko­gus raa­matunäi­tus Hinger­ahu. Novem­brikuu on aeg, kus kõik kiired hooa­jatööd on lõppe­mas ning saame pühen­du­da tubase­le tege­vuse­le ja iseen­dale. …

Tiia Metsa isikunäitus „Pildid sahtlist“

1.–30. oktoo­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas Tiia Met­sa isikunäi­tus „Pil­did sahtlist“ Tapa Lin­naraa­matukogu II kor­rusel saab näha kujun­duskun­st­niku ja illus­traa­tori Tiia Met­sa (1973) suure­joonelist isikunäi­tust „Pil­did …

Porikuu

02.–30.10.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Porikuu. Tutvus­tame raa­matunäi­tusel oktoo­brikuu rah­vakalen­dri täht­päe­vi. Porikuu on nende täht­päe­vade osas vaene kuu, küll aga langevad siis lehed ja saab …

Kohtumine folkloristi ja kultuuripärandisaadiku Marju Kõivupuuga

22. oktoo­bril kell 12.30 Lehtse raa­matuko­gus koh­tu­mine folk­loristi ja kul­tu­uripäran­dis­aadiku Mar­ju Kõivupu­u­ga. Mis on kul­tu­uripärand? Sel­l­ele küsimuse­le annab vas­tuse folk­lorist ja kul­tu­uripäran­dis­aadik Mar­ju Kõivupuu, kes tutvustab …