Kohtumine folkloristi ja kultuuripärandisaadiku Marju Kõivupuuga

22. oktoo­bril kell 12.30 Lehtse raa­matuko­gus koh­tu­mine folk­loristi ja kul­tu­uripäran­dis­aadiku Mar­ju Kõivupu­u­ga. Mis on kul­tu­uripärand? Sel­l­ele küsimuse­le annab vas­tuse folk­lorist ja kul­tu­uripäran­dis­aadik Mar­ju Kõivupuu, kes tutvustab …

Oi aegu ammuseid

30. sep­tem­bril kell 14:00 Sak­si raa­matuko­gus üri­tus Oi aegu ammu­seid. Tähis­tame eakate päe­va, tule­tame meelde vanu aegu pildi­mater­jali põh­jal. Kül­la tule­vad Viru­maa Teata­ja ajakir­janik Teele Üprus …

Kaarina Staudinger-Loppukaarre maalid müstilistest olevustest

19. sep­tem­brist 5. oktoo­bri­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas Kaa­ri­na Staudinger-Lop­pukaarre maalid müstilis­test ole­vustest. Soome kun­st­niku Kaa­ri­na Staudinger-Lop­pukaarre omapäras­es tehnikas maalid müstilis­test ole­vustest.

Kuulutati välja „Aasta lasteraamatukoguhoidja 2013“ nominendid

18. sep­tem­bril kogunesid Keilasse laster­aa­matukoguhoid­jad üle Eesti. Har­ju maakon­naraa­matukogu uutes, avarates ja val­guskül­lastes ruumides toimunud 10. laster­aa­matukoguhoid­jate päe­val kuu­lu­tati väl­ja auhin­na „Aas­ta laster­aa­matukoguhoid­ja 2013“ nomi­nen­did. …

16.–19. septembrini Saksi raamatukogu suletud

16.–19. sep­tem­bri­ni on Sak­si raa­matukogu sule­tud. Laenutäh­taeagu saab pik­enda­da tele­fonil 323 2081 või meili teel — .

Mihklikuu

02.–28.09.2013 Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus Mihk­likuu. Sep­tem­ber kannab rah­vakalen­dri jär­gi mitut nime: mihk­likuu (mihk­lipäe­va jär­gi), sügiskuu (alga­va sügise jär­gi), kanar­bikukuu (õit­se­va kanar­biku jär­gi), pohlakuu (pohlade …

Praktiline perenaine

12. augustist 28. sep­tem­bri­ni Lehtse raa­matuko­gus väl­japanek Prak­ti­line per­e­naine. Raa­matu­väl­japanekult leiab erinevaid kokaraa­ma­tu­id ja hoidis­tami­se­vi­ise, alates vanae­made ajast pärit hapen­damis­est ja soolamis­est kuni tänapäevase sügavkül­mu­tamiseni …

Hingerahu

19. augustist 27. sep­tem­bri­ni Sak­si raa­matuko­gus näi­tus Hinger­ahu. Miks on näi­tuse pealkir­jaks “Hinger­ahu”, kui igas Mare Orguse töös on tun­da pinget — üksik kajakas tormisel …